Årsrapport 2021

4.2.2 Investeringsinntekter

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643
Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174
Salg av varige driftsmidler -25 005 -21 900 -3 105 -16 600 -55 020
Salg av finansielle anleggsmidler -60 0 -60 0 -220
Utdeling fra selskaper00000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525
Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932
Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513
Tabell 4.4 Inntekter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

I investeringsinntektene inngår kompensasjon for merverdiavgift, refusjoner og overføringer fra staten og andre, inntekter fra salg av eiendom og anlegg, avdrag på utlån av egne midler og bruk av lån. Samlede investeringsinntekter i 2021 ble på kr 902 mill. og dermed kr 259 mill. lavere enn justert budsjett. Sett bort fra bruk av lån er investeringsinntektene kr 76 mill. høyere enn budsjettert.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 159 mill. og var kr 53 mill. under justert budsjett. Ett lavere investeringsnivå gir lavere kompensasjon.

I 2021 mottok Stavanger kommune kr 194 mill. i tilskudd fra andre. Dette er kr 137 mill. mer en budsjettert. Her inngår refusjoner, tilskudd og overføringer. Årsaken til at inntektene ble høyere enn forventet i 2021 er innbetalinger som kom 1-2 år tidligere enn forventet og inntekter som er regulert i egne avtaler og ikke inngår i budsjettet. Sistnevnte gjelder prosjektene Bymiljøpakken (kr 53 mill.) og anleggsbidrag for nytt sykehus (kr 16 mill.).

Kommunen har i 2021 blant annet mottatt inntekter knyttet til arbeidet med Urban Sjøfront (kr 18 mill.) og Byggemodning Madla Revheim (kr 19 mill.) som var forventet på et senere tidspunkt.  I tillegg mottok kommunen tilskudd fra Husbanken for flere gjennomførte prosjekter enn forutsatt i budsjettet for 2021.

Salgsinntektene fra arealer og bygninger ble kr 25 mill. ved utgangen av året. I salgsinntektene inngår blant annet mottatt oppgjør for salg av to areal på Madla (kr 7,8 mill.), en eiendom på Tasta (kr 1,1 mill.) og to eiendommer i Oltesvik (kr 2,4 mill.). I tillegg er det regnskapsført kr 10,7 mill. i salg av kommunale boliger.

Budsjettert bruk av lån er kr 801,3 mill. Etter foreløpig regnskapsavslutning fremkom et lavere finansieringsbehov for investeringene og bruk av lån på kr 335 mill. ble strøket.