Årsrapport 2021

4.2.1 Investeringsutgifter

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler 1 338 099 1 572 460 - 234 361 1 448 750 1 003 720
Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 30 350 - 7 775 26 100 26 309
Utlån av egne midler 123 156 143 000 - 19 844 271 400 75 330
Avdrag på lån00000
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 - 257 742 1 746 250 1 109 666
Tabell 4.3 Utgifter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Justert budsjett for investeringsutgifter var kr 1 746 mill. i 2021, mens regnskapet viser utgifter på kr 1 488 mill.

Av dette utgjorde brutto investeringer i varige driftsmidler kr 1 338 mill. i 2021. Dette er kr 234 mill. lavere enn justert budsjett. I regnskapet inngår også kr 53 mill. tilknyttet prosjekter i Bymiljøpakken og kr 22 mill. knyttet til utbyggingsavtaler nytt sykehus. Dette er tiltak som er regulert i avtaler uten å være innarbeidet i investeringsbudsjettet. Justert for disse forholdene er avviket mot budsjett kr 309 mill. og utgjør om lag 20 %.

Mindreforbruket skyldes blant annet endret fremdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår. Budsjett- og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap i det enkelte år i stor grad skyldes tidsforskyvninger.

Fremdriften i enkelte investeringsprosjekter har også vært preget av omorganiseringen, som følge av tilbakeføring av kommunale foretak i basisorganisasjonen og implementering av nye systemer.

Tilskudd til andres investeringer gjelder overføring til utbygger i forbindelse med justeringsavtalene1.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP (kr 19,4 mill.), aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (kr 2 mill.) og aksjekjøp til næringsutvikling (kr 0,6 mill.). Avviket fra budsjett skyldes i stor grad et lavere egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert. I tillegg er det budsjettert med kr 3 mill. til kjøp av aksjer i Bioenergi Finnøy AS, jf. kommunestyrets budsjettvedtak og formannskapets vedtak om tildeling fra vekstfondet 27. august 2020 (sak 131/20). Inngåelse av aksjonæravtale forutsatte at prosjektet var fullfinansiert. Dette kom ikke på plass i 2021 og kjøpet ble ikke gjennomført.

Utlån av egne midler utgjør kr 123 mill. og gjelder utlån av midler til Stavanger utvikling KF (kr 114 mill.), Lervigskvartalet Butikkeiendom AS (kr 6 mill.) og Hinna fotball (kr 3,16 mill.). Avviket fra justert budsjett skyldes i hovedsak lavere behov for utlån av midler til Stavanger utvikling KF.

Investeringsprosjekter 2021

Investeringsprosjekter er ofte flerårige og følges opp mot prosjektets totale kostnadsramme. Likevel skal utgiftene i investeringsregnskapet følges opp årlig mot bevilgningene. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og bruken av disse i budsjettåret.

Kommunens brutto investeringsnivå eksklusive finanstransaksjoner de siste 5 årene fremgår av figur 4.6.

Figur 4.6 Investeringer i varige driftsmidler for tidligere Stavanger kommune i årene 2017-2019, og ny sammenslått kommune fra 2020.

Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,11 mrd. Investeringsnivået i 2021 ble kr 230 mill. høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene. Her inngår også om lag kr 80 mill. i investeringsutgifter som tidligere lå i de fire kommunale foretakene, som nå er innlemmet i basisorganisasjonen. Investeringskostnader tilhørende Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF inngår ikke her.

Bevilgningsoversikt investering del 2 gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2021 og forbruket per prosjekt. Prosjektenes merforbruk / mindreforbruk skyldes i stor grad tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til årets budsjett på prosjektene. Det betyr ikke at investeringsprosjektene går utover vedtatt ramme. Følgelig er slike avvik ikke nærmere begrunnet i rapporteringen.

Figur 4.7 viser hvordan investeringene i varige driftsmidler for kommunen fordeler seg etter formål i 20212.

Figur 4.7 Brutto investeringer 2021 per formål. Alle tall i millioner kroner.

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

Investeringene under kategorien diverse ble på kr 362 mill. i 2021, kr 5 mill. under budsjett.

I regnskapet inngår kr 53 mill. tilknyttet prosjekter i Bymiljøpakken, og kr 22 mill. knyttet til utbyggingsavtaler nytt sykehus. Dette er tiltak som er regulert i avtaler uten å være innarbeidet i investeringsbudsjettet. Justert for disse forhold er utgiftene kr 80 mill. lavere enn budsjettert, som vist i figuren ved søylen Diverse bygg og anlegg justert.

I denne investeringsgruppen har det i 2021 påløpt kostnader til blant annet Schancheholen brannstasjon (kr 88 mill.), Lervig brannstasjon (kr 53 mill.) rehabiliteringen av rådhuset (kr 29,3 mill.), og andre prosjekter knyttet til Lervigskvartalet (kr 22,3 mill.). Det er også flere mindre prosjekter i denne kategorien, blant annet Akropolis mulighetsstudie (kr 1,5 mill.), Søra Bråde biokullanlegg (kr 1,3 mill.) og byggemodning Madla/Revheim (kr 2,9 mill.).

Få prosjekter i denne kategorien hadde et merforbruk mot budsjett i 2021. Blant de større prosjektene hadde Judaberg brannstasjon og IT – datasenter ny arkitektur en forbruksprosent på henholdsvis 103,7 og 110,8. Av prosjekter med mindreforbruk mot årsbudsjett finnes for eksempel ENØK tiltak på kommunale bygg og Schancheholen brannstasjon som endte med en forbruksprosent på henholdsvis 5,2 og 89,8.

Skole

Investeringene i skolebygg i 2021 utgjorde om lag kr 228 mill. og endte noe under budsjettet på kr 284 mill. De største investeringsprosjektene som inngår her er Madlamark skole (kr 150,3 mill.), Tastaveden skole rehabilitering (kr 30 mill.) og Lervig skole (kr 27,6 mill.). Tastaveden og Lervig skole havnet like under budsjett, mens Madlamark skole hadde et mindreforbruk på kr 38,8 mill.

Idrett og utemiljø

Idrett og utemiljø har gjennomført investeringer for kr 205 mill. i 2021. Det gir et mindreforbruk på kr 85 mill. fra budsjett. Her inngår en rekke prosjekter, som for eksempel uteområde på Kannik skole (kr 12,4 mill.), utskiftning av gatelysarmatur (kr 12 mill.) Tou scene uteområde (kr 4,6 mill.) og Lervig idrettshall (kr 5,2 mill.). Det er også flere prosjekter knyttet til kunstgressbaner, blant annet på Lassa (kr 5,7 mill.), Hundvåg (kr 5,6 mill.) og Jarlabanen (kr 5,6 mill.).

Eksempler på prosjekter med avvik mot årsbudsjett er sykkelstrategi / rehabilitering av sykkelruter, som hadde et mindreforbruk på kr 4,5 mill. mot årsbudsjettet på kr 30 mill., og gang- og sykkelsti ved Austre Åmøy, som hadde et forbruk på kr 2 mill. mot budsjettert kr 13,7 mill. Tou scene uteområde hadde et merforbruk på kr 0,7 mill., mens utskifting av gatelysarmatur hadde en merkostnad på kr 1,8 mill. Lervig park hadde også et merforbruk mot årsbudsjettet på kr 2,5 mill.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Investeringsutgiftene innen vann, avløp og renovasjon er på kr 174 mill. og i tråd med budsjett. De største investeringsprosjektene i 2021 er byomforming, avløp (kr 59,9 mill.), fornyelse og renovering, avløp (kr 37,7 mill.) og fornyelse og renovering, vann (kr 37 mill.).

Helse og velferd

Investeringsutgifter knyttet til helse og velferd utgjorde om lag kr 117 mill. i 2021, noe under budsjettet på kr 131 mill. Her inngår blant annet Solborg-prosjektet (kr 37,1 mill.), Finnøy helse og omsorgssenter (kr 20,3 mill.), utvidelse av Ramsvigtunet (kr 16,3 mill.) og trådløst nettverk for sykehjem (kr 5,8 mill.). Finnøy helse og omsorgssenter har et merforbruk på kr 5,3 mill. mot årsbudsjett, mens prosjekter med mindreforbruk er eksempelvis Solborg-prosjektet med kr 0,7 mill., Ramsvigtunet utvidelse med kr 1,7 mill. og velferdsteknologi, som hadde et mindreforbruk på kr 6,3 mill.

Kirke

Investeringer i kirkebygg i 2021 utgjorde kr 92,5 mill. Kostnadene gjelder rehabilitering av Domkirken og Hundvåg kirke. Domkirken hadde et årsforbruk på kr 59,7 mill. og et mindreforbruk mot årsbudsjett på kr 15,6 mill. Hundvåg kirke fikk et årsforbruk på kr 32,9 mill., som gav et mindreforbruk på kr 8 mill. Tre andre prosjekter hadde også budsjettmidler i 2021, uten at det påløp kostnader for disse i løpet av året. Det gjaldt Tjensvoll og Revheim gravlund og utskiftning av ventilasjonsanlegg på kirker. Samlet budsjett for disse prosjektene var kr 10,7 mill.

Barnehage

I 2021 utgjorde investeringer i barnehager kr 85,5 mill. Kostnadene er i hovedsak knyttet til Teknikken barnehage, med tilhørende kjøp av tomt. Samlet kostnad for prosjektet og tomten var kr 66,8 mill., like under budsjett. Blant de andre prosjektene var barnehagene i Lervig og Strømvik, med et årsforbruk på henholdsvis kr 7,1 mill. og kr 4,1 mill. Prosjektene med størst mindreforbruk sammenlignet med årsbudsjettet var grovgarderober (kr 6,7 mill.) og barnehagen i Strømvik (kr 3,4 mill.).

Bolig

Under kategorien bolig ble det kostnadsført kr 75 mill. i 2021. En stor del av investeringene utgjør kjøp av boliger til vanskeligstilte (kr 47,8 mill.) innenfor budsjettert ramme (avvik på kr 2,2 mill.). Andre prosjekter det ble investert i var bofellesskap i Stokkaveien 33 (kr 7,1 mill.), kjøp av bolig til oppvekst og utdanning (kr 6,1 mill.) og kjøp av bolig fra Stavanger utvikling (kr 7,8 mill.).

Miljø

Prosjekt Forurenset sjøbunn har et årsbudsjett på kr 2,9 mill., men ingen kostnader har påløpt i 2021.