Årsrapport 2021

4.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering

Egenfinansiering brukes om de midlene kommunen selv har og prioriterer til å finansiere investeringene, til forskjell fra lånefinansiering. Graden av egenfinansiering forteller hvor stor del disse midlene utgjør av investeringene.

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid bør være minst 50 % egenfinansiert, for å unngå at for store lånekostnader overlates til kommende generasjoner. Nivået på egenfinansieringsgraden varierer fra år til år, og er avhengig av størrelsen på de ulike egenfinansieringskildene, samt investeringsnivået.

Egenfinansiering av investeringer i 2021 tilsvarer 75 % av brutto investeringsutgifter (eksklusivt avdrag og utlån til startlån, Stavanger utvikling KF og avsetninger). Årsaken til den høye graden av egenfinansiering er at investeringskostnadene ble lavere enn budsjettert, og ga et lavere lånebehov enn forventet.

Figur 4.3 viser egenfinansieringsgrad av investeringer i perioden 2012-2021.

Figur 4.3 Egenfinansiering av investeringer for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019, og ny sammenslått kommune fra 2020.