Årsrapport 2021

4.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad
Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (eksklusiv finansinntekter), og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Ved utgangen av 2021 hadde kommunen en brutto lånegjeld på kr 10,6 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 2,6 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusivt startlån på 81 %, og en gjeldsgrad eksklusivt startlån på 62 %. Opprinnelig budsjett 2021 innebar en gjeldsgrad på 72 %. Resultatet ble lavere grunnet høyere inntekter og lavere låneopptak enn budsjettert. Gjeldsgraden er følgelig også i 2021 i overkant av det langsiktige målet på 60 %.

Figur 4.2 Gjeldsgrad for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019 og ny sammenslått kommune fra 2020.