Årsrapport 2021

4.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat fremkommer når driftsutgiftene, avdrag på lån og netto renteutgifter er trukket fra driftsinntektene. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før disponering av midler til overføring til investeringer, samt bruk av og avsetninger til fond.

Netto driftsresultat i 2021 ble kr 988 mill. og utgjorde 7,6 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 3,2 %. Opprinnelig budsjett tilsa 1,9 % i netto driftsresultat etter en budsjetteringsprosess preget av usikkerhet rundt forløpet av koronapandemien.

Hovedårsaken til et høyere netto driftsresultat enn justert budsjett er høyere inntekter, lavere pensjonsavregninger, samt god avkastning av finansforvaltningen.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune erfart et netto driftsresultat som i snitt er over målet om minimum 2 %. Høyere skatteinngang nasjonalt enn forventet har særlig bidratt til de gode resultatene i årene etter omstillingene i 2013-2014. Utviklingen over tid vises i figur 4.1.

Figur 4.1 Netto driftsresultat (mill. kroner) og prosent av brutto driftsinntekter for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019 og ny sammenslått kommune fra 2020.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene økte fra 2,8 % i 2020 til 4,6 % i 2021, mens gjennomsnitt for alle kommuner økte fra 2,3 % i 2020 til 4,0 % i 2021. (2021 er ureviderte tall for kommunene eksklusive kommunale foretak.) For Stavanger kommunes konsoliderte regnskap (kommunekasse inkl. kommunale foretak) er netto driftsresultat 7,8 % i 2021 (4,1 % i 2020).