Årsrapport 2021

3.2 Status for klimagassutslippene i Stavanger

Kommunenes klimagassregnskap for 2020 ble publisert av Miljødirektoratet 18. januar 2022. Utslippene i Stavanger kommune var 412 785 tonn CO2-ekvivalenter i 2020, som er en nedgang på 9,5 prosent sammenlignet med 2019. I forhold til 2015 er utslippene redusert med 10,2 prosent. Utslipp fra den største utslippskategorien i Stavanger, som er veitrafikk, er imidlertid redusert med 27 prosent fra 2015 til 2020.

Dersom en lineær nedgang fra 2015 mot målet i 2030 forutsettes, vil kravet til nedgang i Stavangers samlede klimagassutslipp fra 2015 til 2020 være 27 prosent. For å nå målet er det behov for en raskere utslippsnedgang fremover.

 Referanseår 2015Regnskap 2018Regnskap 2019Regnskap 2020Mål 2020Avvik 2020Mål 2030
Utslipp, tonn CO2-ekvivalenter 459 671 426 382 456 310 412 785 335 560 77 225 91 934
Prosentvis endring fra referanseår 2015 -7,2 %-0,7 %-10,2 %-27 %16,8 %-80 %
Tabell 3.1 Klimagassutslipp, utvikling fra referanseår 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Metodeendring annen mobil forbrenning
Miljødirektoratet og SSB har gjennomført metodeendringer for utslippskategorien «annen mobil forbrenning».

Miljødirektoratet og SSB har gjennomført metodeendringer for utslippskategorien «annen mobil forbrenning». Denne kategorien omfatter i hovedsak utslipp fra jordbruksmaskiner og bygg- og anleggsmaskiner. Utslippene beregnes basert på salgstall for avgiftsfri diesel. Utslipp fra annen mobil forbrenning er redusert med 12 prosent mellom 2019 og 2020 på grunn av lavere salgstall av avgiftsfri diesel fordelt til kommunen.

Utslippene gikk imidlertid kraftig opp i 2019, hovedsakelig på grunn av at en stor videreforhandler har flyttet leveringsadressen sin fra Vestland til Rogaland. Salget til forhandleren fordeles til kommunene etter befolkning innenfor fylkesgrensen.

Miljødirektoratet opplyser om at denne økningen medfører spesielt stor usikkerhet, siden det er usikkert hvilke kommuner videreforhandleren selger drivstoff til.

Dersom man inkluderer de øvrige utslippskategoriene og ser bort fra den usikre kategorien «annen mobil forbrenning», har det vært en nedgang i kommunens samlede utslipp på 20 % fra 2015 til 2020.

Stavangers andel av utslippene ved de fire punktutslippene på Nord-Jæren – Forus Energigjenvinning (avfallsforbrenning), Sentralrenseanlegg Nord-Jæren, Stavanger lufthavn Sola og avfallsdeponigass ved Sele – er beregnet til 49 900 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Disse utslippene kommer i tillegg til kommunens utslipp på 412 785 tonn CO2-ekvivalenter.

Neste års klimabudsjett vil oppdateres i henhold til nyeste kunnskapsgrunnlag. Ytterligere og forsterkede klima- og miljøtiltak vil bli vurdert.