Årsrapport 2021

2.7 Kommunen og vi

Samfunnssikkerhet: Samordning og koordinering

Erfaring fra hendelser, viser at samordning og koordinering innenfor samfunnssikkerhet og beredskap ikke er godt nok forankret i vår region. Stavanger kommune tok høsten 2021 initiativ til en utredning sammen med kommunene Randaberg, Sandnes og Sola, for å se nærmere på mulige grep for å styrke samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Det er utarbeidet en skisse til et prosjekt, som blant annet skal vise mulige kommunale samhandlingsmodeller. Dette utredningsarbeidet pågår, og sluttføres i første kvartal 2022.

Utvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne

Kommunen henter innspill fra innbyggerne, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, akademia og folkevalgte gjennom ulike typer prosjekter og tiltak. Samfunnsdialogen foregår på en rekke ulike arenaer.

Kommunedelsutvalgene har, for å styrke lokaldemokratiet, bl.a. deltatt i flere medvirkningsprosesser i forbindelse med planer og høringer som direkte angår kommunedelene. Flere kommunedelsutvalg tok for første gang egne initiativ til saker. Utvalgene har også hatt en økning i aktiviteten på sosiale medier.

Ved utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel ble det gjennomført en medvirkningsrunde i samarbeid med kommunedelsutvalgene. På grunn av koronapandemien var det i perioder ikke mulig å gjennomføre fysiske arbeidsverksted. Det ble derfor utarbeidet en spørreundersøkelse der innbyggerne kunne svare på spørsmål om nærmiljøet sitt. Kommunedelsutvalgene bisto med å få inn og gjennomgå svarene for sin kommunedel, og kom med en formell uttalelse til planarbeidet. De over 2000 svarene er gjort tilgjengelig for utviklingsarbeid i ulike deler av kommunen, og i kommunedelsutvalgene.

Områdesatsingen på Storhaug og områdeløftene i Hillevåg og Kvernevik

Områdesatsingen på Storhaug samarbeidet med Smartby om å teste ut det digitale verktøyet DecidimStorhaug Unlimited bidrar med starthjelp til lokale ildsjeler med mål om å skape aktiviteter og tjenester, som løser samfunnsutfordringer lokalt. I 2021 ble det delt ut ti støttepakker gjennom Storhaug Unlimited.

Forarbeidet til et områdeløft i Kvernevik startet opp i november. I en kartbasert spørreundersøkelse har innbyggere hatt anledning til å gi sine innspill når det gjelder uteområdene i Kvernevik. Områdeløftet inngår i prosjektet SOSLOKAL, som tester ut en modell for å styrke sosial bærekraft ved å involvere innbyggere i å utvikle området.

Gjennom områdeløftet i Hillevåg har Ungdom og fritid samarbeidet med ungdomsskoler om å prøve ut prosjektet Medborgerskap og deltakelse i fritidstilbud og lokalsamfunn. Hensikten var å legge til rette for reell elevmedvirkning og demokrati i praksis. Pådriv Stavanger har blitt et nytt møtested for små virksomheter, sosiale entreprenører og frivillige som ønsker å utvikle kommunedelen.

Flere eksempler på samskaping og tjenesteutvikling
Det er også prøvd ut forskjellige former for møteplasser på innbyggertorgene og i frivilligsentralene i kommunen.

Det er også prøvd ut forskjellige former for møteplasser på innbyggertorgene og i frivilligsentralene i kommunen. Eksempler på dette er demokrativerksted med elevrådet på Vikevåg, en samskapnings prosess i forbindelse med Rennesøydagene og del eit måltid med ein folkevalgt» på Judaberg.

Vigå i mitt , Mitt Nabolag, Ungt borgerpanel,  Kvikktest og Lyspunkt, er eksempler på prosjekt for å løse praktiske utfordringer og forbedre tjenester. Crowdsensing, der Stavanger sammen med fire andre nordiske byer skal samle store volum sensordata for å kartlegge folkehelsen og hvordan innbyggerne bruker byen, er også et eksempel på samskaping.

Kommunen har det siste året gjort en betydelig innsats for å nå unge voksne, en målgruppe som vanligvis ikke følger kommunens kanaler, gjennom for eksempel videokonkurransen UngSiddis.

Økt endringstakt – digitale løsninger

Kommunen har anskaffet flere nye fagsystem og digitale verktøy, for å gjøre arbeidsprosesser mer effektive og brukervennlige. Ett eksempel er bestillingsløsninger for kommunens innbyggere når det gjelder influensa- eller koronavaksinasjon.

Bruk av data som grunnlag for avansert analysearbeid er intensivert. Dette som et ledd i å utarbeide mer faktabaserte, det vil si databaserte, beslutninger på tvers av datakilder og tjenesteområder. Det er utviklet prediksjonsmodeller for sykefravær og flomvarsling, for å planlegge håndtering av forventet sykefravær og flomvarsling.

Forsterke satsingen på e-helse og velferdsteknologi og realisere gevinster

Det er jobbet systematisk for å øke bruk av kjente velferdsteknologiske løsninger som tillegg til eller et alternativ til helse- og velferdstjenester. En felles innsats på tvers av enheter og sammen med ressurspersoner, har bidratt til økt bevissthet og kunnskap om hvilke løsninger kommunen kan tilby innbyggerne. Resultatet av denne satsingen er at bruken av eksempelvis dørsensor, medisindispenser, fallalarm og mobile trygghetsalarmer har økt. Disse velferdsteknologiske løsningene bidrar til økt selvstendighet, redusert økning i hjelpebehov og utsatt behov for institusjonsplass. Innføringen av mobil journalløsning bedrer pasientsikkerheten ved å legge til rette for at ansatte får tilgang til opplysninger også når de er ute på oppdrag.

Utbygging av trådløst nett i omsorgsbygg legger til rette for innføring av teknologi. For sykehjemmene ble utbyggingen fullført i 2021, og arbeidet med de resterende omsorgsbyggene fortsetter i 2022.

Tilpasse tjenestene til strammere økonomiske rammer

Kommunen leter aktivt etter nye og smartere måter å løse oppgavene på. Dette er nedfelt i mål 4: Utvikle bedre måter å jobbe på, hentet fra Stavangers nye organisasjonsstrategi, som er nærmere omtalt i kapittel 6: Organisasjon og utvikling.

Organisasjonens fremtidige omstillingsevne er styrket gjennom tilbakeføring av Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen. Arbeid med å bygge en felles kultur er i gang.

Programmet Omstilling 2025 ble opprettet i 2021 for å ta tak i hvordan kommunen skal bruke sine ressurser til det beste for innbyggerne, også i fremtiden. Høsten ble brukt til å etablere programmet. Arbeidet med Omstilling 2025 er imidlertid satt i bero grunnet høyt sykefravær og kapasitetsbegrensninger i organisasjonen under koronapandemien.

Kommunene generelt, også Stavanger kommune, står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer, blant annet knyttet til demografiske endringer med større andel eldre, økt andel ungt utenforskap og tydelige klima- og miljøutfordringer. For å oppnå et økonomisk handlingsrom som er robust fremover, må tjenestetilbudet og investeringsnivået i Stavanger tilpasses fremtidig inntektsnivå og kommunens økonomiske evne. Prioriteringene og debatten tas gjennom de årlige rulleringene av handlings- og økonomiplanene, herunder budsjettvedtakene. Årsrapporten belyser hvilke grep som er tatt, endringer i utviklingstrekk og nye muligheter til å tilpasse tjenestene fremover.