Årsrapport 2021

2.4 Gode hverdagsliv

Innsats for barn og unge

Koronapandemien har påvirket aktiviteten i hele oppvekstsektoren også i 2021. Barnehager og skoler har stort sett klart å holde åpent, selv med mange smitteverntiltak og høyt fravær. Tjenestene har tilstrebet å opprettholde et godt tilbud til utsatte barn og unge gjennom pandemien. Tilbudet om fritidsaktiviteter sommeren 2021 var større enn noen gang tidligere. Likevel viser forskningsrapporter, blant annet fra kommunens egen utenforskapskommisjon, at nedstenging av samfunnet og sosial isolasjon har hatt store konsekvenser for barn og unge. I juni ble det vedtatt en lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges psykiske helse, KADÅITTEPÅ. Fra høsten 2021 er tiltak iverksatt både på skolene, hos PPT, i uteseksjonen og i skolehelsetjenesten.

Sikre barn og unges kompetanse for fremtiden

Statlige bemanningsnormer og skjerpete kompetansekrav styrker behovet for rekruttering og kompetanseutvikling i oppveksttjenestene. Det er iverksatt en rekke tiltak for å rekruttere, kvalifisere og beholde helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og pedagoger i skole og barnehage. Tiltakene er nærmere omtalt i kapittel 7: Oppvekst og utdanning.

De regionale ordningene for kompetanseutvikling i barnehagen og i skolen er videreført i 2021. Ordningene skal bidra til å styrke kvaliteten i barnehager og skoler. Ansatte, lærere og ledere har gjennomført videreutdanning, og nyutdannete pedagoger har fått veiledning og oppfølging for å bidra til at de blir værende i jobben.

2021 var første året med nye nasjonale læreplaner i skolen. Fagfornyelsen skal gjøre opplæringen mer praktisk og relevant. Prioriteringen i fagene skal bli tydeligere. Kritisk tenking og kildekritikk blir også viktigere.

Styrke barn og unges medvirkning

Stavanger kommune innførte i 2021 en egen strategiplan for samarbeid med barn og unge. Planen skal styrke barn og unges medvirkning og skal bidra til at kommunen bruker denne kunnskapen til å utvikle gode tjenester. Virksomhetene har begynt arbeidet med å iverksette den nye strategien.

Gi barn og unge opplevelse av fellesskap og tilhørighet

I august 2021 ble kommunens spesialpedagogiske barnehagetilbud omorganisert. Ressurssenter for styrket barnehagetilbud ble avviklet, og ansatte ble innplassert i PPT og i de kommunale virksomhetene. Formålet med den nye organiseringen er å integrere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes drift og bidra til tidlig forebygging i kjente omgivelser for barnet. Endringene er i tråd med føringene i Meld.St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, og i det nye nasjonale kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring.

Fra høsten 2021 er tilbudet ved innføringsskolen på Johannes Læringssenter lagt om. Målet er at elevene skal bli raskere integrert i nærmiljøet sitt. Det er etablert egne kontaktpersoner for flerspråklige elever på alle skolene, og samarbeidet med innføringsskolen er styrket og intensivert. Tiden i innføringstilbudet er kortet ned, og elever på 1. trinn starter nå direkte på sin nærskole.

Like muligheter til alle

Stavanger kommune har en egen plan for å motvirke sosiale forskjeller og forhindre utenforskap blant barn og unge: Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022. Formannskapet fikk høsten 2021 en sak til orientering om status for de 25 tiltakene i planen.

Pandemien har påvirket fremdriften på flere av tiltakene. Generelt har det i Stavanger kommune vært stor bevissthet om at barn og unge i sårbare livssituasjoner er særlig utsatt, og at tilbud til barn og unge derfor må ha høy prioritet. Kommunedirektøren vurderte at det er arbeidet målrettet med innsatsområdene i planen.

Sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Gjennom områdesatsinger på Storhaug, i Hillevåg og i Kvernevik arbeider de ulike virksomhetene tverrfaglig for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Stavanger kommune prioriterer tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å forebygge vansker i livet til barn.

Samfunnsdialog

Stavanger kommune har gjennomført et forberedende arbeid knyttet til prosjektet Aktiv kommune – skolelokaler. Hensikt er å tilgjengeliggjøre kommunale lokaler for innbyggere og forfrivillige lag, foreninger og organisasjoner.

Mitt Nabolag er et prosjekt i Stavanger kommune som bruker verktøyet Decidim til å gjøre det enklere for innbyggerne å delta i demokratiske prosesser. Decidim ble lansert nasjonalt under Nordic Edge Expo-konferansen i fjor høst.

Arbeidet med et nytt søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystem for tilskudd, pågår. Utgangspunktet er tilskuddsordninger innen kunst og kultur, siden disse utgjør 60 prosent av kommunens tilskudd. Målet er å øke informasjonstilgangen både for søkere og saksbehandlere, samt styrke kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen. Et samarbeid mellom flere kommuner utforskes, og det planlegges for pilotering av det nye systemet i 2022.

Strategi for samfunnsdialog og strategi for nærmiljøutvikling er slått sammen til strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog. Hensikten er å se dette arbeidet i en sammenheng.

Leve HELE LIVET – videreutvikle og forsterke innsatsen

Leve HELE LIVET-satsingen er forsterket gjennom implementering av pasientforløp og nye rutiner, som er et resultat av pilotprosjektet Friere faglighet – mindre byråkrati. Arbeidet med pasientforløp har gitt de kommunale tjenestene et tydeligere felles ansvar for å oppnå mål om mestring og selvstendighet for bruker. Mål, tiltak og erfaringer fra pilotprosjektet er tatt i bruk av alle de hjemmebaserte tjenestene og helse- og velferdskontorene. Se kapittel 8: Helse og velferd.

Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet HEIME, et nasjonalt samarbeidsprosjekt hvor hovedmålet er flere gode dager hjemme – å styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet. Prosjektet har tre arbeidspakker, der Stavanger skal ta i bruk simulering for å trene tverrprofesjonelle team til å utføre kartlegginger av helsefremmende faktorer og helsetilstand hos tjenestemottakere. I tillegg vil kommunen få ny kunnskap fra de øvrige arbeidspakkene.

Ivareta brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Prosjektet Styrke koordinerende enhet ble avsluttet ved utgangen av året. Prosjektet har klarlagt oppgavene og rollen til koordinerende enhet, og vist hvor viktig det er at koordinatorrollen tildeles fagpersoner som jobber tett på brukeren. Opplæringsprogram for koordinatorer og rutiner for ansvarsgrupper er utarbeidet.

Tiltak for sosialhjelpsmottakere og flyktninger

Ulike nasjonale koronaordninger har gitt arbeidssøkere tilgang til flere tiltak enn de hadde før pandemien. I tillegg har varigheten på tiltakene blitt forlenget. Færre, også langtidsmottakere, har hatt behov for økonomisk sosialhjelp.

Utplasseringer og arbeidstrening i private bedrifter har vært mer krevende å få til, fordi bedriftene har måttet prioritere egne permitterte ansatte. Kommunen har derfor jobbet med andre aktører og egne tiltak som Stavanger Trainee og Storhaugprosjektet under delprogrammet Nye veier til arbeid og velferd, for å få til (rask) tilknytning til arbeidslivet.

Introduksjonsprogrammet har fått nytt obligatorisk innhold etter at Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) trådte i kraft 1. januar 2021. Flyktningtjenesten har satt sammen tiltakspakker som sikrer deltakerne progresjon ut fra den enkeltes utdanningsbakgrunn, og sluttmål i introduksjonsprogrammet. Deltakerne i introduksjonsprogrammet har hatt et svakere resultat enn året før, fordi kommunen har bosatt mange flyktninger uten utdanning fra hjemlandet. Resultatene kan imidlertid bli bedre på sikt, fordi flere av deltakerne nå får grunnskoleutdanning som gir grunnleggende kvalifikasjoner de kan bygge videre på.

Flere boliger til brukere med behov for heldøgnstjenester

I oktober vedtok kommunestyret en oppdatert temaplan for bygg med tilknyttede tjenester – Plan for omsorgsbygg 2021-2034. Planen har en strategisk og overordnet funksjon. Den skal gi overordnede føringer for investeringer og være et arbeidsredskap i planleggingen av nye omsorgsbygg.

I løpet av 2021 er mulighetsstudier for Blidensol sykehjem og gjenbruk av en boligblokk i Bekkefaret som Omsorg pluss-boliger, behandlet politisk. I tillegg ble prosjekteringen av nybyggene ved sykehjemmet på Finnøy og Ramsvigtunet sykehjem ferdigstilt. To nye bofellesskap stod klare til innflytting tidlig på året.

Forslaget om å redusere dekningsgraden for heldøgns omsorg til eldre med 1 prosent i 2021, ble reversert. I 2021 har dekningsgraden vært 23,8 prosent.

I løpet av året er det gjennomført en kartlegging av brukere med funksjonsnedsettelse som står på venteliste til plass i bofellesskap. Kartleggingen er et ledd i arbeidet med å få et mer treffsikkert bilde av de ulike boligbehovene fremover.

Det er opprettet ambulerende tjenester til beboere i selvstendige boliger utenfor bofellesskap, som et ledd i utprøving av differensierte boligtjenester til brukere med ulike funksjonsnedsettelser.

Rekruttere og beholde helsepersonell

I 2021 ble det utarbeidet og vedtatt en overordnet plan for heltidskultur for Stavanger kommune. Denne er nærmere omtalt i kapittel 6.2.3 Heltidskultur.

Stavanger kommune har systematisert arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere. En tverrfaglig arbeidsgruppe jobber med å arrangere fagdager og rekrutteringskampanjer, deltar på yrkesmesser, og jobber aktivt for å fremme sykepleieryrket. Det er også etablert veiledningsgrupper for nyansatte sykepleiere ute i de ulike virksomhetene for å styrke kompetansen.

I Stavanger kommune var det i 2021 få ledige plasser på fastlegelistene for innbyggere som ønsket å få eller bytte fastlege. Kommunen har vedtatt en kommunal tiltakspakke for å bidra til at fastleger ikke slutter før tiden, og for å sikre bedre rekruttering til fastlegeordningen. Tiltakene gjelder rekrutteringstilskudd, tilskudd til utdanningsaktiviteter, gjenkjøpsgaranti, samt innløsing av fastlegehjemmel, der fastlegehjemmelen ikke er besatt etter flere utlysninger. Se nærmere omtale i kapittel 8.19 Legetjenester.