Årsrapport 2021

2.1 Utfordringsbildet – endringer

Omstilling i næringslivet og det grønne skiftet

Omstillingen i vår region skjer både internt i etablerte bedrifter som finner nye produkter og nye markeder og ved at kompetansen etter 50 år med olje og gass brukes inn på nye områder.

Pandemien har påvirket de globale verdikjedene og leveranser av varer og tjenester. Når leveransene blir mer ustabile, søkes det etter alternative løsninger og nye muligheter oppstår. Produksjonen flyttes i noen tilfeller hjem. Koronapandemien har bidratt til en digitalisering som det blir spennende å følge virkningene av.

Stavanger søker om å bli en av Europas 100 klimanøytrale foregangsbyer

Kommunestyret vedtok i sak 37/21 i mars 2021 at Stavanger skulle melde seg på konkurransen om å bli en av Europas 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030 – av og for innbyggerne. 377 byer i Europa har meldt sin interesse. Stavangers interessemelding er sendt til EU-kommisjonen 31. januar 2022. Dersom Stavanger lykkes med søknaden sin, må kommunen utarbeide en klimabykontrakt, som skal godkjennes av EU. Deretter har Stavanger syv år på seg til å gjennomføre en omfattende endringsprosess.

Litt mer om interessemeldingen
Interessemeldingen fra Stavanger er resultatet av en bred involveringsprosess som startet i oktober 2020.

Interessemeldingen fra Stavanger er resultatet av en bred involveringsprosess som startet i oktober 2020. Dagens ståsted med kommunens planstrategi / planverk er grunnlaget for videre arbeid med å oppnå klimanøytralitet innen 2030. Alle tjenesteområder har vært med på å vurdere sine aktiviteter og tjenester ut fra dagens nivå og i et klimanøytralt perspektiv de neste 7 årene. Kommunens selskaper har gitt innspill der de ivaretar viktige samfunnsoppgaver. Politikerne har gitt verdifulle innspill på barrierer for å oppnå ambisjonene.

Å bli klimanøytral innebærer en balanse mellom hvor mye klimagasser som slippes ut og hvor mye som kan fjernes, bindes og/eller fanges. Dette er helt i samsvar med ambisjonene i kommunens klima- og miljøplan fra 2018. Som assosiert land, ble det tidlig åpenbart at et tett samarbeid med nasjonale myndigheter var nødvendig, siden Norge ikke har tilgang til samme finansieringskilder som EU-land. Stavanger startet samtalene med departementene tidlig i 2021. Dialogmøtene har resultert i et notat fra embetsverket om forsikring overfor EU om gitt støtte til norske byers deltakelse og at Norge har tilsvarende finansielle ordninger å tilby der EØS-land ikke har like muligheter som medlemsland. Dette var ett av to absolutte kriterier for å få interessemeldingen godkjent. Stavanger har vært en pådriver for at dette kravet ble innfridd slik at norske byer kunne søke. Stavanger kommune er initiativtaker til at de 7 norske byene som har sendt interessemelding til EU involveres i dialogen med staten. EU-kommisjonen velger byene i april/mai 2022.

Formannskapet har fått referatsak 1/22 som utdyper forpliktelsene gitt i interessemeldingen.

Bedre økonomisk resultat enn forventet

Stavanger kommunes økonomiske resultater for 2021 ble betydelig bedre enn forventet grunnet høyere inntekter, lavere pensjonsutgifter og forsinket fremdrift på investeringene. Effekten er en kortsiktig styrking av kommunens økonomiske handlingsrom. Gjeldsgraden og utsatte oppgaver vil utfordre kapasiteten og de økonomiske rammene til kommunen i 2022 og årene fremover. Kapittel 4: Økonomisk resultat har mer om økonomien.

Bedre prioritering og realisering av investeringsprosjekter

Kommunen har jobbet med å videreutvikle prosesser for å realisere bygge- og investeringsprosjekter på en mer effektiv og demokratisk måte. Politiske organ prioriterer prosjektene og vedtar rammene. Administrasjonen planlegger og gjennomfører prosjektene, og inkluderer innbyggerne gjennom medvirkningsprosesser.