Årsrapport 2021

14.4 Konsolidert regnskap 2021 noter

Noter

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Note 1 Enheter som inngår i konsolidert regnskap

Konsolidert regnskap er utarbeidet i tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., kapittel 10 Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.

Det konsoliderte årsregnskapet skal etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d vise samlet regnskap for kommunen som én juridisk enhet.

Enheter som inngår i konsolidert regnskap:

 • Stavanger kommune
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Stavanger Utvikling KF

Kommunestyret i Stavanger vedtok i sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune å tilbakeføre foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF til basisorganisasjonen Stavanger kommune. De fire foretakene inngikk i konsolidert regnskap 2020, og de inngår også i 2021 nå som en del av kommunens regnskap.

Note 2 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet31.12.202131.12.2020Endring
2.1 Omløpsmidler 5 272 564 4 162 797 1 109 767
2.3 Kortsiktig gjeld 2 153 835 1 869 520 284 315
Arbeidskapital 3 118 729 2 293 277 825 452
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

Balanseregnskapet31.12.202131.12.2020Endring
Anleggsmidler 35 204 063 34 116 308 1 087 755
Langsiktig gjeld 22 531 657 22 108 805 422 852
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 880 548 501 026 379 522
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler- 25 127 - 28 293 3 166
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld0- 115 006 115 006
Omklassifisert egenkapital Stavanger Natur-og Idrettsservice KF 20110 2 000 - 2 000
Tilbakeførte terminer startlån0 721 - 721
Sum 13 527 826 12 367 951 1 159 876
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varige driftsmidler

Varige driftsmidlerTomte-

områder
IT-utstyr, kontor-

maskiner
Anleggs-

maskiner mv.
Brann-

biler
Tekniske anlegg, p-plasserBoliger, skoler, veierAdm.bygg, sykehjem mv.Sum
Bokført verdi 01.01.2021 2 313 711 89 487 765 150 5 369 476 446 10 595 456 3 236 155 17 481 774
Tilgang 147 365 30 971 98 083 0 55 172 705 602 315 132 1 352 325
Avgang00- 520 00- 523 0- 1 043
Avskrivninger0- 29 700 - 96 140 - 465 - 27 110 - 358 630 - 80 612 - 592 657
Nedskrivninger- 163 0- 25 00- 3 784 - 30 097 - 34 069
Bokført verdi 31.12.2021 2 460 914 90 758 766 548 4 904 504 508 10 938 121 3 440 578 18 206 332
 1)2)2)2)1)1)1) 
Økonomisk levetid 5 år10 år20 år20 år40 år50 år 
AvskrivningsplanIngen avskrivningLineærLineærLineærLineærLineærLineær 
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt i balansen

1) Faste eiendommer og anlegg                      17 344 121

2) Utstyr, maskiner og transportmidler            862 211

     18 206 332

Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer

SelskapFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.2021Bokført verdi 01.01.2021
Lyse AS 45,74 %  288 131 461 454 461 454
Rogaland Teater AS 25,93 %   28 28
Universitetsfond Rogaland AS 36,32 %   13 800 13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes 33,15 %   5 119 5 119
Glad Mat AS 4,08 %   5 5
Lysefjorden Utvikling AS 11,32 %   330 330
Stavanger Sentrum AS 40,00 %   704 704
Blue Planet AS 1,17 %   150 150
Allservice Holding AS1)50,49 %   1 490 0
Allservice AS1)50,49 %  0 1 490
Forus Næringspark AS 49,01 %   7 400 7 400
Filmkraft Rogaland AS2)25,00 % 350   150 560
Museum Stavanger AS 47,00 %   65 65
Attende Holding AS3)55,00 %   785 0
Attende AS3)55,00 %  0 785
Stavanger Forum AS 87,42 %   43 897 43 897
Bysykkelen AS 25,00 %   2 000 2 000
Valide Invest I AS 9,98 %   1 500 1 500
Valide invest II AS 9,68 %   1 500 1 500
Hagltårnet Næring AS 100,00 %   62 606 62 606
Risavika Bioproduction AS 39,22 %   2 000 2 000
Forus Sportssenter AS 77,00 %   70 799 70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS 15,00 %   53 53
Reisemål Ryfylke AS 5,59 %   38 38
Ryfylke Næringshage AS 10,13 %   200 200
Marin Energi Testsenter AS4)11,37 %   2 000 0
Lervigskvartalet Butikkeiendom AS5)100,00 %   30 0
Frøya Ventures AS6)3,00 %   600 0
Rogaland Parkering AS 100,00 %   100 100
Jåttåvågen 2 AS 100,00 %   804 000 804 000
Stokkavik AS 8,89 %   3 752 3 752
Sum   350 288 131 1 486 554 1 484 334
Last ned tabelldata (Excel)

 1. Allservice AS har foretatt en omstrukturering og stiftet morselskapet Allservice Holding AS. Stifterne har overdratt til Allservice Holding AS alle aksjene i Allservice AS. Kommunestyret vedtok saken 16.11.2020 i sak 105/20.
 2. Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % (160 aksjer) av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune. Det er foretatt en kapitalnedsettelse på kr 0,350 mill. som følge av vedtektsendringer i selskapet.
 3. Attende AS har foretatt omstrukturering og stiftet morselskapet Attende Holding AS. Attende Holding AS overtar aksjene fra Attende AS. Kommunestyret vedtok saken 19.04.2021 i sak 51/21.
 4. Det ble kjøpt aksjer for kr 2 mill. i Marin Energi Testsenter AS, vedtatt av formannskapet 10.06.2021 i sak 103/21.
 5. Nystiftelse av selskapet Lervigskvartalet Butikkeiendom AS hvor Stavanger kommune tegnet seg for kr 0,03 mill.
 6. Det ble kjøpt aksjer (B-aksjer) for kr 0,6 mill. i Frøya Ventures AS, vedtatt av formannskapet 23.09.2021 i sak 142/21.

Andeler

SelskapFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.2021Bokført verdi 01.01.2021
Stavangerregionen Havn IKS 81,88 %  00
IVAR IKS 40,90 %  00
Rogaland Brann og Redning IKS 43,95 %   2 660 2 660
Rogaland Revisjon IKS 33,29 %   1 347 1 347
Renovasjonen IKS 50,00 %  1 000 7 997 7 997
Stavanger Konserthus IKS 89,00 %   89 89
Folkehallene IKS7)53,65 %   54 0
Sørmarka flerbrukshall IKS 53,65 %   384 384
Multihallen og Storhallen IKS 53,65 %   374 374
Opera Rogaland IKS8)50,00 %   900 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 35,00 %   210 210
Biblioteksentralen AL     2 2
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA     650 650
Egenkapitalinnskudd KLP     310 662 291 137
Andeler Dragaberget Barnehage SA     20 20
Norsk skjemaforlag    00
Bate Boligbyggelag    00
A/L Haukelivei 10    00
Jæren Folkehøyskole    00
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn    00
Finnøy Flerbrukshall SA     100 100
Tomatfestivalen SA     40 40
Sum  0 1 000 325 489 305 411
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Innbetalt kapitalinnskudd på kr 0,054 mill. til Folkehallene IKS ved restrukturering av driften og stiftelsen av selskapet. Kommunestyret vedtok etablering av Folkehallene IKS 16.11.2020 i sak 102/20.
 2. Stavanger kommune har tilført kr 0,5 mill. i styrking av selskapet Opera Rogaland IKS’ kapital, i tråd med Handlings- og økonomiplanen 2019-2022.
 FotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Sum aksjer og andeler  350 289 131 1 812 043 1 789 745
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

AktivaklasseAnskaffelseskostMarkedsverdi 31.12.2021Bokført verdi 31.12.2021Årets resultat
Grunnfondbevis 17 301 30 539 17 301 13 239
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 234 989 231 256 234 989 - 3 733
Industriobligasjoner/sertifikater 174 008 176 111 174 008 2 103
Bankobligasjoner og bankinnskudd 155 620 156 041 155 620 421
-Herav bankinnskudd- 102 616 - 102 616 - 102 616 0
Grønn finansforvaltning 133 488 182 194 133 488 48 707
Kursregulering 01.01.21  - 3 783 3 783
Urealisert gevinst 31.12.21   64 519 - 64 519
Sum 612 790 673 526 673 526 0
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til bokført verdi pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Netto urealisert gevinst på 64,5 mill. er resultatført i 2021. Realisert gevinst på 32,2 mill. er inntektsført i 2021 og realisert tap på 18 mill. er utgiftsført i 2021. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.21 på 150,7 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet. Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra Verdipapirsentralen (VPS). Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anskaffelseskost er bokført verdi på det enkelte papir før kursregulering

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 16.12.2019

Note 7 Langsiktig gjeld

 

Lånesaldo31.12.202131.12.2020
Lån til egne investeringer 8 119 653 7 683 048
Lån til videreutlån 2 586 690 2 270 640
Sum bokført langsiktig gjeld 10 706 343 9 953 688
Herav finansielle leieavtaler00
Lån som forfaller i 2022 929 000 600 000
Herav lån som må refinansieres 929 000 600 000
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser31.12.202131.12.2020
Langsiktig gjeld med fast rente 3 754 918 3 083 822
Langsiktig gjeld med flytende rente 6 951 425 6 869 866
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Avdrag på lån, minimumsavdrag

 

Minimumsavdrag20212020
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 302 395 303 578
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån00
Betalte avdrag* 362 522 359 770
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag- 60 127 - 56 192
Avskrivninger  
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01. 15 167 817 14 766 124
Bokført verdi lånegjeld 01.01.- 7 747 025 - 7 649 545
Avskrivninger 592 533 586 005
Last ned tabelldata (Excel)

*Betalte avdrag består kun av eksterne avdrag.

Stavanger Parkeringsselskap KF inkluderes fullt ut i beregningen siden de har gjeld til eksterne kreditorer.

Betalte og utgiftsførte avdrag i 2021 er mer enn beregnet minimumsavdrag.

Avdrag på lån til videre utlån og forskuttering20212020
Mottatte avdrag på startlån 222 850 180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972 180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878 0
Saldo avdragsfond 31.12. 18 878 0
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Pensjon

 

Pensjon20212020Endring
Samlet pensjonskostnad 706 369 698 167 8 202
Årets pensjonspremie 934 321 655 395 278 926
Pensjonsmidler 11 869 383 11 717 870 151 513
Pensjonsforpliktelser 11 825 314 12 155 117 - 329 803
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Vesentlige bundne fond

Bundne fondBeholdning 31.12.2021AvsetningerBruk av fondNetto avsetning

eller bruk av

bundne fond
Beholdning

31.12.2020
Bundne driftsfond     
Selvkostfond 113 864 38 690 - 1 38 689 75 175
Øremerkede midler 1) 119 548 119 823 - 155 728 - 35 905 155 453
Interkommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA 7 863 140 0 140 7 724
Nye Stavanger/Reformstøtte kommunesammenslåing 14 202 14 202 - 19 704 - 5 502 19 704
Sum bundne driftsfond 255 478 172 855 - 175 433 - 2 578 258 056
Bundne investeringsfond     
Startlån 10 606 000 10 606
Startlån - avsatte mottatte avdrag 18 878 18 878 0 18 878 0
Øremerkede midler 2 337 2 337 - 2 157 180 2 157
Utbyggerbidrag 2) 36 080 000 36 080
Frikjøpsordning Stavanger Parkeringsselskap KF 3) 26 643 000 26 643
Øvrige bundne investeringsfond 269 3 0 3 266
Sum bundne investeringsfond 94 813 21 218 - 2 157 19 061 75 752
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Øremerkede midler avsatt i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne midler som kommunen har mottatt med særskilt formål. Midlene er avsatt på fond for overføring til 2022.
 2. Bundet investeringsfond utbyggerbidrag gjelder kostnadsbidrag fra utbygger til rekkefølgetiltak i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Disse tiltakene er ennå ikke gjennomført da det er igangsatt et arbeid med ny områdeplan for deler av Paradis. Denne planen vil fastlegge nye rekkefølgekrav for området. Fondsmidlene er som følge av dette ikke disponert i 2021.
 3. Bundne fond Stavanger Parkeringsselskap KF gjelder frikjøpsordning der midlene skal brukes til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom etter behov. Det er ikke brukt av midlene i 2021.