Årsrapport 2021

13.4.1 Tilsyn

Tilsyn 2021
Arbeidstilsynet
Landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften
Branntilsyn
14 barnehager (kun dokumenttilsyn)
16 skoler (kun dokumenttilsyn)
4 sykehjem (to dokumenttilsyn)
2 bydelshus (tilsyn med befaring)
3 idrettsbygg (tilsyn med befaring)
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 7 skoler og 18 barnehager
EL-tilsyn
Kontroll av 162 elektriske anlegg (verifikasjon)
Tabell 13.4 Gjennomførte tilsyn i 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Branntilsyn

Det ble gjennomført 39 branntilsyn i 2021 og rapportert 22 avvik og 29 anmerkninger. Tilsynene ble jevnt fordelt over de fleste bygningskategoriene. Det var flere bygg uten avvik eller anmerkninger og noen med flere avvik. Typiske avvik som ble oppdaget hos eier var mangler ved internkontroll og dokumentasjon, eksempelvis manglende kontroll eller dokumentasjon av sikkerhetsinnretning (eksempelvis sprinkleranlegg). Avvik som ble funnet hos leietaker gikk hovedsakelig på HMS-arbeidet, herunder manglende dokumentasjon av opplæring og rutiner, samt mangelfull risikovurdering.

EL-tilsyn

Siden april 2020 er EL-tilsyn utført av Lyse Elnett AS og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Kommunikasjon og koordinering skjer mellom kontaktperson i avdeling for byggforvaltning og kontaktperson hos DLE. Byggforvaltning har også internkontroll på el-anlegg fra sertifisert firma. Frekvens varierer fra 2 til 4 år basert på risikovurdering av virksomheten som finnes på de ulike byggene.

Det ble gjennomført kontroll av 162 anlegg i 1. tertial i 2021. I 2. og 3. tertial er det jobbet med å utføre mangler avdekket ved den denne større gjennomgangen.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vedtok i løpet av 1. tertial 2021 å godkjenne bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune som en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Godkjenning gjelder for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet har siden juni 2020, gjennomført et landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften. Tilsynet gjelder hvordan arbeidsgivere ivaretar smittevernet på arbeidsplasser, der arbeidsgiver skal sørge for egnet oppholdssted under innreisekarantene. Det blir gjennomført flest tilsyn i bygg og anlegg, varehandel, reparasjon av motorvogner og industri.

Tilsyn – Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, og omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Helsesjefen er delegert myndighet for å utføre slike tilsyn i kommunen.

I 2021 ble det gjennomført tilsyn med 7 skoler og 18 barnehager i Stavanger kommune. Det ble fattet fem vedtak om midlertidig godkjenning / godkjenning av barnehager og skoler. Til sammen er det også behandlet åtte saker på skoler og barnehager. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført tilsyn ved bofellesskap / avlastningsboliger i 2021.

I skolene omhandler anbefalingene primært mangler i sikkerhet og helsemessig beredskap, trafikkforhold, lydforhold, inneklima og renholdsrutiner.

I barnehagene omhandler anbefalingene først og fremst mangler på utforming og innredning, mangler i renholdsrutiner og mangler på sikkerhet.