Årsrapport 2021

13.3.2 Ikke gjennomførte undersøkelser

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Undersøkelsen utgikk ettersom ressurssenter for styrket barnehagetilbud ble avviklet 1. august 2021.

Pårørende i sykehjem

Brukerundersøkelsen for pårørende i sykehjem gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2017. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen ble utsatt til 2022 på grunn av koronapandemien.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen er utsatt til 2023.

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)

Undersøkelsen ble utsatt to ganger i løpet av 2021 på grunn av smitte i boligene. Undesøkelsen er planlagt gjennomført våren 2022.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres i utgangspunktet annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført ny idrettsundersøkelse siden 2018. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 2022.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018. En betydelig andel av støttetjenestene er omorganisert de siste 2-3 årene. Kombinasjonen av omorganiseringer og koronasituasjonen har medført at undersøkelsen er utsatt. Det jobbes med å planlegge ny gjennomføring av undersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres annet hvert år. 10-faktor er et forskningsbasert og utviklingsorientert verktøy som måler 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og et godt arbeidsmiljø. Den planlagte 2021-undersøkelsen ble utsatt som følge av koronasituasjonen og gjennomføres 18. januar – 8. februar 2022.