Årsrapport 2021

13.3.1 Gjennomførte undersøkelser

Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som gjennomføres årlig blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i Stavanger. Høsten 2021 svarte 2550 foreldre på undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 56. Svarprosenten har tidligere vært i overkant av 70. Den lave svarprosenten i 2021, kan skyldes at undersøkelsen ble gjennomført i en krevende periode under pandemien. Mange av skolene har derfor ikke maktet å markedsføre undersøkelsen like godt som tidligere.

Resultatene for Stavanger samlet, viste at foreldrene opplevde at elevene trives på skolen, har støttende lærere, og at dialogen mellom skole og hjem er god. Graden av foreldretilfredshet viste imidlertid en forholdsvis stor spredning skolene imellom. På skolenivå blir resultatene fra foreldreundersøkelsen drøftet med FAU, i samarbeidsutvalget og med de ansatte. Resultatene fra undersøkelsen inngår i kvalitets- og utviklingsmeldingen som årlig blir lagt fram til behandling i kommunestyret. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på Stavanger kommunes nettsider.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse hvor elevene gir tilbakemelding på opplæringstilbudet og skolehverdagen. Undersøkelsen er obligatorisk og gjennomføres på 7. og 10. trinn. De fleste stavangerskolene gjennomfører undersøkelsen blant alle elever på 6. til 10. trinn. Svarene blir grundig analysert på skole- og kommunenivå, og er en viktig del av kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid.

På kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år. De viser at de fleste elevene trives, opplever mestring og har gode relasjoner til lærere og medelever. Elevene på 10. trinn er generelt litt mindre tilfredse enn elevene på 7. trinn. Resultatene for indeksen motivasjon har hatt en svak negativ utvikling. Høsten 2021 drøftet alle elevrådene hva som påvirker deres motivasjon for skole og hvordan motivasjonen for læring kan økes. Resultatene fra undersøkelsen blir lagt fram for kommunestyret i den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen. Resultater på kommune- og skolenivå publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember 2021. Stavanger kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta ble sendt ut til om lag 7500 foreldre og undersøkelsen hadde en svarprosent på 65,6. Stavangerbarnehagene hadde gode resultater godt over målkravet på alle ni hovedområdene i undersøkelsen. Trivselen til barnet er det området der foreldre var mest fornøyde (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet skåret 4,5 av 5 poeng.

SFO 2. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten var 75. Foreldre rapporterte at barna trives på SFO og at personalet bidra til å skape gode rammer rundt tilbudet. Tre av fire foreldre opplevde at det samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset deres barn, mens 13 prosent var mindre fornøyd. Resultatene legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen.

Kulturskolen (foresatte)

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2021. Svarprosenten var 22, og innebærer en økning på 5 prosent fra forrige gjennomføring. Kulturskolen skåret høyt på de fleste områdene i undersøkelsen, men har et forbedringspotensial innenfor skolens gruppefag når det gjelder “tilbakemeldinger kulturskole – hjem”.

Hjemmesykepleie

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. april – 9. mai 2021. Samtlige pasienter som mottar pleie i hjemmet, ble tilsendt spørreskjema som kunne besvares på papir eller på nett. Undersøkelsen var langt på vei identisk med forrige gjennomføring i 2016. Resultatene var svært gode, og samtlige avdelinger hadde en gjennomsnittlig skår over 80. Svarprosenten var 51, noe som regnes som svært høyt for en populasjon på 2030.

Bofellesskap psykisk helse

Brukerundersøkelsen for bofellesskap psykisk helse gjennomføres blant samtlige bofellesskap. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 2012 og 2016. Undersøkelsen ble gjennomført 15. november – 30. desember 2021. Svarprosenten var 55, som er høyt for denne typen undersøkelser. Undersøkelsen følger malen fra 2016 med noen endringer. Resultatene er jevnt over gode.  Med ett unntak hadde samtlige indekser i undersøkelsen skår over 70.

Vann og avløp-tjenester

Brukerundersøkelse for vann og avløp ble gjennomført i november 2021. Det er utarbeidet en felles undersøkelse i samarbeid med andre kommuner, KS og Norsk Vann. Utvalget som besvarte undersøkelsen besto av 500 personer som representerte alle kommunedeler i Stavanger, og kartla blant annet abonnenters tilfredshet med hensyn til vannkvalitet og service. Resultatene viste at abonnentenes helhetsvurdering av vann- og avløpstjenestene var 5,3 på en skala fra 1 til 6 (hvor 6 er best). Dette ble vurdert som et meget godt resultat. Brukerundersøkelsen ble lagt fram for utvalg for miljø og utbygging i desember 2021 (sak 195/21).

Destinasjons- og nabolagsparker

Idrett og utemiljø (tidligere park og vei) gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med brukerundersøkelser av destinasjons- og nabolagsparker. I arbeidet med kommuneplanens nye arealdel ble det gjennomført en nærmiljøundersøkelse: «Hva som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?». Det har kommet inn over 2000 svar på spørreundersøkelsen. Basert på svarene oppgir 60 prosent at det ikke er så mange fristende møteplasser i nærmiljøet. En tilsvarende andel utrykker at de er en del av et godt nabofellesskap og at uteområdene er tilpasset deres ønsker og behov. Videre bruker svært mange naturen i nærmiljøet og opplever i liten grad konflikter med andre brukergrupper. De fleste oppgir også at de føler seg trygge utendørs på dag- og kveldstid.