Årsrapport 2021

13.2.5 Helhetlig kvalitetssystem

Si Ifra! – Avvik og forbedring

«Si ifra!» har siden 2019 vært kommunens løsning for at ansatte kan melde inn avvik og komme med forbedringsforslag. Innmeldte avvik blir brukt som grunnlag for utarbeidelse av risikovurderinger i kommunen. Etter at løsningen har vært tilgjengelig i snaut to år, er det grunn til å fortsatt jobbe med å styrke kulturen for å si ifra i de enkelte virksomhetene og avdelingene ytterliggere. Det ligger også et større potensiale knyttet til å definere tiltak i saksbehandlingen i forbindelse med forebygging og skadebegrensning av uønskede hendelser.

I 2021 ble det registrert totalt 6874 hendelser, hvorav 198 var forbedringsforslag. Dette var en oppgang fra 2020 (6014 hendelser). Antall registreringer økte innenfor alle tjenesteområder i kommunen. Innenfor områdene med flest registrerte hendelser, har antallet økt med henholdsvis 22 prosent innen oppvekst og utdanning og 8 prosent innen helse og velferd. Tilbakeføringen av flere kommunale foretak til basisorganisasjonen er også en medvirkende faktor til den generelle økningen i antall registreringer fra 2020 til 2021. Tabellene nedenfor viser registrerte avvik- og forbedringsforslag fordelt på hendelsestyper og tjenesteområdene i Stavanger kommune.

Hendelsestype 20212020
Vold og trusler 3 369 3 258
Person – ulykke, uhell og nestenulykker 1 186 862
Arbeidsmiljø / HMS 815 692
Andre avvik 462 348
Tjenestekvalitet 441 296
Materiell – skade, tap og svinn 226 200
Forbedringsforslag 198 203
Informasjonssikkerhet / personvern 148 117
Klima og miljø 29 38
Totalt 6 874 6 014
Tabell 13.1 Avvik per hendelsestype i «Si Ifra!»
Last ned tabelldata (Excel)
Område20212020
Oppvekst og utdanning 2 726 2 232
Helse og velferd 3 816 3 536
By- og samfunnsplanlegging 10 4
Bymiljø og utbygging 135 118
Innbygger og samfunnskontakt 68 37
Innovasjon og støttetjenester 97 68
Økonomi og organisasjon 22 19
Totalt 6 874 6 014
Tabell 13.2 Avvik per område i «Si Ifra!»
Last ned tabelldata (Excel)

I 2021 hadde 11 prosent av registreringene høy alvorlighetsgrad. Dette er en liten nedgang fra i 2020 (12,3 prosent). Av totalt 755 registreringer med høy alvorlighetsgrad i Stavanger kommune, stod oppvekst og utdanning for 349 registreringer og helse og velferd for 373 registreringer. Flertallet av disse omhandlet vold og trusler. Figur 13.1 viser registreringer fordelt på alvorlighetsgrad i 2021.

Figur 13.1 Avvik fordelt på alvorlighetsgrad i «Si Ifra!» 2021

Avviksbehandling og tiltak

Virksomhetsledere og avdelingsledere er ansvarlige for å behandle og lukke avvik for sine enheter. Per januar 2022 var 73 prosent av sakene, registrert i løpet av 2021, lukket. Dette var en nedgang sammenlignet med 2020 (77 prosent). Det har også vært en nedgang i andelen ferdigbehandlede avvik med definerte tiltak sammenlignet med i fjor. I 2021 hadde 28 prosent av de lukkede avvikene definerte tiltak, mens andelen i 2020 var på 31 prosent.

Koronarelaterte avvik

Muligheten til å knytte registrerte avvik til koronapandemien ble videreført fra i fjor. I løpet av 2021 var det registrert 61 koronarelaterte avvik. Dette var en nedgang sammenlignet med i fjor (101 avvik). Avvikene i 2021 ble i hovedsak registrert i helse og velferd (36) og oppvekst og utdanning (24). Det var stor tematisk variasjon blant registreringene, og det var totalt meldt avvik innenfor fem av de etablerte hendelsestypene i systemet. Avvik knyttet til smittefare (41 prosent) og tjenestekvalitet (27 prosent) utgjorde imidlertid de største kategoriene.