Årsrapport 2021

13.2.2 Leders sjekkliste

Leders sjekkliste består av spørsmål om status for utvalgte internkontrollområder. Sjekklisten besvares av kommunalsjefer, avdelingssjefer og virksomhetsledere i kommunen i forbindelse med tertial- og årsrapporteringen. Formålet med sjekklisten er å bidra til helhetlig internkontroll ved å tilby en felles huskeliste og kontrolltiltak for ledere i avviks- og forbedringsarbeidet. Innholdet tilpasses med hensyn til aktuell risiko og relevans i tidsrommet. Svarprosent for kommunen i 3. tertial var 63 prosent, mot henholdsvis 65 og 74 prosent 1. og 2. tertial.

Internkontrollområder

Utvalgte internkontrollområder

  • Internkontrollområder:
  • Styring
  • Medarbeidere
  • Økonomi
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • HMS/arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Arkiv
  • Beredskap

På grunn av kapasitetsutfordringer i forbindelse med koronapandemien, har virksomhetene i særlig grad vært oppfordret til å prioritere spørsmålene om HMS og arbeidsmiljø. Innsendte svar i perioden ga et bilde av at ledere generelt har god internkontroll og et bevisst forhold til de utvalgte internkontrollområdene. Det var flest nei-besvarelser på spørsmål om behandling av personopplysninger skal protokollføres, om det er etablert arenaer for systematisk øving på situasjoner knyttet til vold og trusler og gjennomføring av lovpålagt HMS-opplæring for ledere. Kommentarene til disse besvarelsene pekte blant annet på utfordringer knyttet til koronasituasjonen og nye ledere som ventet på å få tatt nødvendige kurs og lignende. I 2022 vil det jobbes særlig med tilpasninger som i større grad bidrar til å måle utviklingen over tid og slik gi ledere bedre styringsinformasjon.