Årsrapport 2021

12.1 Stavanger parkeringsselskap KF

ÅRSBERETNING 2021

2021 ble som 2020, et år sterkt preget av covid 19 pandemien, hvilket årsberetningen bærer preg av.

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor. Ved siste kommunestyremøte den 14. desember 2020 sak 114/20 ble kommunestyrets flertallsvedtak å tilbakeføre fire kommunale foretak til basisorganisasjonen, Stavanger Parkeringsselskap KF ble vedtatt videreført. I vedtakspunkt 3 bes kommunedirektøren om å legge frem forslag til endringer i styringsdokumentene for de foretakene som videreføres som omfatter revidering av vedtekter, revidering av eierstrategier, oppdatering av delegeringsreglementer og oppdatering av budsjettreglement. Arbeidet med revideringen pågår, og saken skal endelig behandles i kommunestyret den 21.02.2022. Gjeldende foretaksspesifikke eierstrategi:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommunen med hjemmel i Vegtrafikkloven.
 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.
 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger
 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet.
 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og
 8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

Som en konsekvens av eierstrategien er foretakets organisering slik:

Oppgavene til foretaket kan enkelt sammenfattes i to hovedområder; Forvaltning og Drift. Foretakets virksomhet ut over forvaltningen, det vil si avgiftsbelagt parkering i foretakets eller kommunens eie, er i egenregi. Rogaland Parkering AS sin virksomhet er i konkurranseutsatt sektor. Selskapet har egen daglig leder som rapporterer til AS styret. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF er generalforsamling i Rogaland Parkering AS.

Forvaltningen i foretaket består av to avdelinger:

 1. Trafikkavdeling
 2. Brukertorg

Trafikkavdelingen håndhever trafikkbestemmelsene og annen trafikkhåndheving på offentlig veg, med hjemmel i Vegtrafikkloven, ref. punkt 2 i eierstrategien. Håndhevingen av parkeringsbestemmelsene i Stavanger kommune er delegert til Stavanger Parkeringsselskap KF av vegdirektoratet og Sør-Vest politidistrikt. I tillegg til kontroll av parkeringstillatelser og parkerte motorvogner på og utenfor offentlig veg, har avdelingen kontroll med piggdekkoblater. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF har godkjenning av vegdirektoratet til å håndheve på offentlig veg.

Foretakets brukertorg har ansvar for forvaltningsoppgaver som utstede ulike typer parkeringstillatelser som boligsoneparkeringskort, parkeringstillatelser for forlytningshemmede, samt sentralbordtjenester og ikke minst klagebehandling. Oppgavene øker jevnt og trutt i både omfang og kompleksitet. Alle ansatte er kurset innen saksbehandling fra bransjeorganisasjonen Norpark som har den fremste parkeringsfaglige kompetansen i Norge.

Stavanger Parkering sin driftsavdeling forestår at alle våre parkeringsanlegg til enhver tid er operative jamfør punkt 3 i eierstrategien. Antallet anlegg i drift er stadig økende fordi avdelingen også supporterer datterselskapet. Den teknologiske utviklingen medfører nye løsninger og tjenester også for parkering. Det er i løpet av 2021 innført kameraparkering i tre nye anlegg, samt at de resterende er i løpet av året konvertert til free-flow anlegg, som innebærer kameraparkering uten bommer. Det er ikke lenger behov for fysisk kontroll av kjøretøy i våre anlegg, og det blir da heller ikke utstedt ileggelser for ikke å ha betalt avgift. Den nye løsningen er mer rettferdig, mer kundevennlig og vil på sikt minimere «byråkratiet» betraktelig.

Økonomi og årsregnskap

Årsregnskapet for 2021 er som året før, sterkt preget av covid-19 pandemien. Årsregnskapet for 2020 ble innledet slik:

«30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet av Coronavirus som en – alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse -. 12. mars erklærte WHO utbruddet som en pandemi. Norge ble mer eller mindre «stengt» noen dager tidligere. Stavanger var ikke noe unntak og kommunen, og ikke minst sentrum ble totalt nedstengt».

I det påfølgende var det både gratis parkering i en periode, samt at parkeringsbelegget var, med unntak av juli måned, gjennomgående lavt, noe som vedvarte ut over høsten 2020 og inn i 2021. Omsetningen i januar 2021 var om lag halvert sammenliknet med et normalår. Den svake utviklingen fortsatte ut over våren. Årsaken var strenge Corona tiltak. Per mai var omsetningen 32,8% under budsjett, som tilsvarer 13,4 millioner. Budsjetteringen skjer svært tidlig på året (august) som medfører større usikkerhet, særlig i forhold til inntektene. På budsjetteringstidspunkt var vi optimistiske og så ikke for oss at pandemien ville vare å lenge. Kostnadene er i hovedsak er faste, eksempelvis lønn, avskrivninger, reparasjoner og vedlikehold, og disse var 12,2% lavere enn budsjettert. De fem første månedene i 2021 endte dermed med et nullresultat. I juni startet oppgangen, og selv om juni ble noe dårligere sammenliknet med en normal juni måned, ble det likevel et overskudd 1. halvår på 2 millioner kroner. De strenge Corona-tiltakene gjorde at flere av våre p-anlegg har hatt svært lite belegg. Særlig anlegg som er knyttet opp mot arrangementer som P-Arketten, P-Siddis og P-Forum. Foretaket har benyttet tiden med lavt belegg, til å oppgradere parkeringssystemer i flere av p-husene. Det er nå kun ett lite anlegg som ikke er fullt oppgradert med automatisk kameraparkering uten bommer. I juli ble det en etterlengtet oppgang som fortsatte helt frem til 2 halvdel av desember, da nye strenge Corona tiltak ble iverksatt. Den gode periode sørget for at foretaket leverte overskudd som har medført at det er overført 15 millioner kroner i utbytte til kommunekassen.

Driftsinntektene for 2021 endte på 90,6 millioner kroner, som er 9,5 millioner kroner bedre sammenliknet med 2020. 2. halvår 2021 ble en opptur samlet sett, der både parkeringsomsetningen og økte inntekter fra trafikkavdelingen bidro positivt. Det skjer store endringer i bruk av betalingsløsninger. Kontanter er nå nede i litt over 1%. Digitale betalinger økte kraftig i 2021 fra 35% i 2020 til 58% i 2021. Bruk av betalingskort i automat er redusert fra 62% i 2020 til 41% i 2021. Med bakgrunn i de endringer og oppgraderinger i betalingsløsningene er dette en ønsket og forventet utvikling.

Andelen elbiler av totalen øker jevnt og trutt:

Fra om lag 23% i januar 2019 til over 36% i desember 2021. Et interessant trekk ved utviklingen er at andelen elbiler i Stavanger kommune var 22% i desember 2021, mens andelen i Stavanger Parkering sine parkeringsanlegg var over 36%.

Av kurvaturen ser vi at den største økningen kom fra januar 2019 til januar 2020, og at det siden har vært avtakende vekst, men vekst. Samtidig ser vi at det har vært store svingninger, som forklares med at pandemitiltak har hatt innvirkning på tallene.

Omsetningsandelen for elbil utgjorde 22% i desember 2021. Årsaken til differansen mellom andel elbil og omsetning elbil er på grunn av halv timepris for elbil på kommunale avgiftsplasser.

Driftskostnadene endte på 75,7 millioner kroner. 36% av dette er lønnskostnader, 19% er avskrivninger og reparasjon og vedlikehold som er den tredje største kostnadsposten utgjør 9%. Størst økning i kostnader er knyttet til lønn. Det har vært overlapping mellom tilgang og avgang i personal, lønnsoppgjøret bidro til økning samt at arbeidsgiveravgift og pensjonskostnadene har økt med 1,5 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 14,9 millioner kroner som er 4,3 millioner bedre enn året før. Årsresultat 2021 endte på 17,7 millioner kroner som er 7,9 millioner bedre enn 2021. Årsresultatet inkluderer utbytte fra datterselskap på 2 millioner kroner som er overført til bykassen.

Utbytte for 2021 til eier var opprinnelig vedtatt i HØP 2021 av Stavanger kommunestyre til 20 millioner kroner. Vedtaket ble senere omgjort av kommunestyret til 15 millioner kroner. Stavanger Parkeringsselskap KF har med dette bidratt med 212,5 millioner kroner til kommunekassen siste 9 år, noe som er et resultat av at foretaket selv eier de fleste av parkeringsanleggene.

Årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS datert 14.02.2022 konkluderer i punkt 4 med følgende:

«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå.

 Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning.

 Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og effektivisering av normal drift. For 2021 er det ingen forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF har et klart mandat til bærekraftige løsninger i den foretaksspesifikke eierstrategiens punkt 8. Det er foretaket som har ansvar for innkreving av piggdekkgebyret som har gitt om lag 62 millioner kroner til kommunens miljøfond siden ordningen startet i 2017.

Foretaket er resertifisert som miljøfyrtårn. Det har i løpet av 2021 blitt anskaffet 2 elbiler.

Stavanger Parkering har jobbet tett sammen med Stavanger kommune om innføring av mobilitetspunkter, bildelingsløsninger og tilrettelegging for elbiler i kommunen. Samtidig jobbes det med å tilrettelegge for flere hurtigladere i foretakets parkeringsanlegg.

HMS

Året har vært sterkt preget av den pågående Covid-19 pandemien og smittereduserende tiltak. Foretaket har fulgt, og følger Stavanger kommune sine anbefalinger og tiltak til enhver tid. Det er likevel rom for tolkning og man har måttet tilpasse seg til stadige endringer, som har vært krevende. Det har gjennom året vært stor arbeidsmengde i alle ansvarsområder.

Det er utvist stor arbeidsinnsats og fleksibilitet hos alle ansatte. AMU har hatt 4 møter i 2021. Faste saker i hvert møte er:

 • Informasjon fra ledelse
 • Sykefravær/arbeidsevne
 • Opplæring som har betydning for arbeidsmiljøet
  • Rapportering av saker i si-i-fra
 • Organisatoriske planer som har betydning for arbeidsmiljøet
  • Byggearbeider
  • Innkjøp av utstyr
  • Arbeidsprosesser
  • Forebyggende vernetiltak

Sykefraværet i 2021 var 10,5%. Langtidsfraværet var 3,4% og korttidsfraværet 7,14%. Årsaker er sammensatt og består blant annet av alvorlige sykdommer samt pandemi/luftveisinfeksjoner. Det er iverksatt tiltak som tilrettelegging av arbeidssituasjonen, gode arbeidsverktøy og gode klær. Foretaket bruker BHT som en viktig støttespiller i dette viktige arbeidet. AMU har utviklet tiltaksplan for det videre arbeidet med mål om reduksjon i sykefraværet.

Uønskede hendelser rapporteres i Si-i-fra. Det er innmeldt 3 saker som dreier seg om verbale angrep på våre ansatte. Sakene er behandlet og lukket.

På grunn av byggearbeider på nabotomten, har støy ført til at deler av staben har blitt flyttet til midlertidige lokaler over gaten og det er investert i utstyr slik at den operasjonelle driften ikke skal bli skadelidende av dette.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Stavanger Parkering hadde 38 ansatte ved utgangen av 2021. Det er i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 23 menn. Foretaket har hatt tre personer som har gått av med pensjon løpet av året. Det er et mål å ha god balanse mellom kjønnene. 8% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret består av to kvinner og tre menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av To kvinner og fire menn.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommunes opplegg for medarbeiderundersøkelser.

Det ble ikke avholdt medarbeiderundersøkelse i 2020 eller i 2021.

Kundetilfredshet

Foretaket har i undersøkelser kartlagt hva kundene mener er viktig. De to viktigste er gode betalingsløsninger og tilgjengelighet, det vil si at man tilbyr tilstrekkelig med parkeringsplasser. Når det gjelder tilgjengelighet er det slik at det alltid er ledig parkering i ett eller flere av våre parkeringshus. Utfordringen er at det er noen anlegg som prefereres (de som oppleves som mest sentrale) samt at det å få frem budskapet om hvor det er ledig slik at man slipper og stå i kø samtidig som prisen er lavere. Investeringer i automatisk kameraparkering har virkelig båret frukter og gjort at gjenkjøpsgraden har økt vesentlig de senere år fra 49% i 2018 til 70% i 2021. Når kundene er fornøyde, har gjenkjøpsgraden en tendens til å øke. Måling av ventetider på telefon i desember 2021 viste i snitt at at 96% av innkommende samtaler blir besvart innen 23 sekunder.

Marked

Stavanger Parkering er aktiv med informasjon til markedet om grovt sett to områder; trafikksikkerhet og informasjon om foretakets tjenester. Trafikksikkerhet er eksempelvis utdeling og informasjon om bruk av refleks i barnehager og i grunnskolen. Parallelt er det også påminnelser om refleksbruk i media. Media blir også brukt til å informere om for eksempel kameraparkeringsløsninger, ladeløsninger osv. I årsberetningen for 2020 skrev vi følgende:

«Stavanger Parkeringsselskap KF har investert betydelige summer i et godt ladetilbud, som har masse ledig kapasitet. Derfor har en hatt ekstra fokus på å informere om foretakets ladetilbud i parkeringsanleggene».

Økningen i ladebelegg ut over i 2021 viser at informasjonskampanjer har hatt effekt, samtidig må det også nevnes at andelen elbiler i våre parkeringshus i periode har økt fra 32-36% samt at markedsandelen for elbil i markedet i Stavanger kommune var 22% i desember 2021.

Utvikling belegg på elbilladere 2021

Graden av suksess i forhold til vekst i antall brukere av våre kameraparkeringsløsninger kan måles i utviklingen av antall digitale transaksjoner. Veksten fra januar 2021 til desember 2021 var 183%.

Drift teknisk

Oppgraderingen av p-husene startet i 2020 og fortsatte inn i 2021. I løpet av året har alle parkeringshus så nær som ett (Domkirkehallen), fått kameraparkering uten bom. Det betyr at det ikke lenger utføres fysiske kontroller i våre parkeringshus og det blir da heller ikke gitt «bøter» for manglende betaling av avgift. Dette er et langt mer kundevennlig og rettferdig system der alle må betale og dersom man ikke har gjort opp for seg får man en faktura i posten med et beskjedent fakturagebyr. Omlegginger og endringer gir nye utfordringer også her, men som staben har håndtert på en god måte. De innebærer samtidig at man flytter oppgaver fra «felt» og inn på kontoret. Effekten av dette vil bety lavere kostnader og økt kundetilfredshet. Samtidig med innføring av nye systemer er det også lagt opp til at flere tjenester kan bestilles via webløsninger når det passer kunden. Det er blant annet innført flere typer kjøp av abonnement digitalt. De digitale tjenestene er under stadig utvikling, det har blitt, og vil bli innført flere muligheter for bruk/kjøp av våre tjenester ved hjelp av digitale løsninger. Alle løsninger blir tilgjengeliggjort på responsive sider, som innebærer at de skal fungere på PC, nettbrett og mobile enheter.

Utfordringer og fremtidsplaner

Stavanger kommunestyre har vedtatt å videreføre Stavanger Parkeringsselskap KF som foretak. Den nye foretaksspesifikke eierstrategien er ikke vedtatt, men den legger opp til videre drift og at oppgavene og ansvaret foretaket har i dag videreføres.

Oppgraderingen av foretakets parkeringssystemer er tilnærmet ferdig. Neste skritt blir å få oppgradert flatene i flere parkeringshus, dels på grunn av generelt vedlikehold og dels fordi ambisjonen er å gjøre parkeringshusene mer trivelige. Foretaket er opptatt av viktigheten av kundereisen til/fra Stavanger der parkeringsopplevelsen er en del av dette.

Foretaket har en positiv forventning om at Coronapandemiens negative virkninger på parkeringsbelegget vil avta i 2023 og fremover.

Stavanger Parkering er, og vil være aktivt deltakende i å realisere den vedtatte sentrumsplanen. Det innebærer å få til gode trafikale løsninger i samarbeid By- og samfunnsplanlegging, Bymiljø- og utbygging i Stavanger kommune, samt Stavanger Sentrum AS. Det er flere større prosjekter der foretaket har en vesentlig rolle, i henhold til eierstrategiens punkt 1,3 og 7.

Stavanger, 16.02.2022

Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, Christian Tønnevold

 

Vedlegg:

Årsregnskap med noter og årsberetning 2021 (PDF)

Revisjonsberetning (PDF)