Årsrapport 2021

11.8 Politisk sekretariat

Alle politiske møter i 2021 ble gjennomført i henhold til møteplanen. I tråd med endringer i smittesituasjonen har møtene blitt gjennomført vekselvis digitalt eller fysisk.

Antall arrangementer og representasjon er sterkt redusert som følge av koronasituasjonen, men tallet på vielser holder seg på et jevnt høyt nivå.

Her er en oversikt over aktivitetene til politisk sekretariat de tre siste årene:

Aktiviteter20212020*2019*
Aktive utvalg og råd 29 29 31
Avholdte politiske møter 281 258 220
Antall visninger av digitale møter 24 962 28 314
Antall saker som ble behandlet 1 708 1 886 1 976
Antall spørsmål som ble stilt 271 355 264
Antall interpellasjoner som ble fremmet 45 89 40
Antall oversendelsesforslag 330 ****
Arrangement / representasjon 13 8 32
Antall vielser 242 270 250
Tabell 11.2 Oversikt over aktiviteter politisk sekretariat
Last ned tabelldata (Excel)

* I 2020 og 2019 ble sakene telt på nytt hvis de ble utsatt. Fra 2021 ble sakene kun telt en gang uavhengig av utsettelse. av

** Ikke registrert.

De politiske møtene er gjennomført i henhold til planen

Aktiviteten i de politiske utvalgene har vært høy. Fram til sommeren ble møtene avholdt digitalt.  I høst startet fysiske møter opp igjen. På grunn av avstandskrav og den pågående renoveringen av rådhuset, ble flesteparten av møtene gjennomført i Stavanger konserthus.

Alle møter, bortsett fra møtene i kommunedelsutvalgene og rådene, ble strømmet.

Aktiviteter for å styrke lokaldemokratiet

Både styrkingen av lokaldemokratiet, og arbeidet med mangfold og inkludering, har nådd viktige milepæler i løpet av året. Politisk sekretariat har deltatt i flere prosjekter med betydning for lokaldemokratiet:

Flere kommunedelsutvalg tok for første gang egne initiativ til saker. Utvalgene har også hatt en økning i aktiviteten på sosiale medier.

Kommunedelsutvalgene har i tillegg deltatt i flere medvirkningsprosesser i forbindelse med planer og høringer som direkte angår kommunedelene, som for eksempel kommuneplanens arealdel, frivillighetens år, områdeplan Paradis, og endringer i rutetilbud for hurtigbåt til Finnøy og Rennesøy. Dette er i tråd med ambisjonen om at kommunedelsutvalgene skal ha en aktiv rolle i lokal stedsutvikling.

Arbeidet med mangfold og inkludering trappes opp

Kommunestyret oppnevnte et dialogforum for inkludering og mangfold i februar 2021. Forumet skal jobbe tett med kommunedelsutvalgene og gi innspill til mål og strategier for å videreutvikle Stavanger som mangfoldsby.

En av de viktigste oppgavene til dialogforum er å få tak i innbyggere kommunen normalt ikke får innspill fra, og som kan være vanskelige å nå. Denne delen av arbeidet ble i fjor særlig berørt av koronarestriksjoner, fordi det er basert på oppsøkende virksomhet og fysiske møter. Avhengig av begrensninger grunnet smittesituasjonen kan den planlagte behandlingen av strategien i kommunestyret i juni 2022 derfor bli forsinket.

Dialogforumet er også presentert for nettverket Intercultural Cities.

Færre arrangementer som følge av pandemien

I 2021 har pandemien påvirket muligheten til å gjennomføre arrangementer i regi av ordføreren. Første halvår utgikk alle arrangementer, mens aktiviteten tok seg noe opp i perioden juni til desember. Totalt var det 13 arrangementer i 2021, mot over 40 i et normalår. Samtlige arrangement hadde betydelig færre gjester enn vanlig.

Smittesituasjonene tillot heller ikke i år samling av store folkemengder på 17. mai. Barnetoget og folketoget ble derfor avlyst, og erstattet med digital 17. maisending fra Ledaal.