Årsrapport 2021

11.7 Kommunikasjon

Arbeidspresset i avdelingen har vært gjennomgående høyt siden starten av virusutbruddet. Koronapandemien har også i 2021 dominert arbeidet med kommunikasjon. En egen kommunikasjonsberedskap med vaktordning har vist seg å være vært helt nødvendig. I 2021 ble det i tillegg etablert en bakvaktordning for perioder med ekstra stor belastning. Kommunens krisekommunikasjonsplan er også oppdatert.

Kampanjer knyttet til smittevern og vaksinering

En rekke kampanjer er utarbeidet knyttet til smittevern og vaksinering. Kampanjene ble formidlet i et bredt spekter av flater og kanaler. Det er også gjennomført egne kampanjer mot kommunens ansatte for å oppmuntre til videre innsats og anerkjenne det arbeidet de gjør.

Informasjon til unge voksne og minoriteter

Det har vært krevende å nå ut med informasjon til deler av befolkningen som i mindre grad følger kommunens tradisjonelle kanaler. Dette gjelder særlig unge voksne og språklige minoriteter. Det ble derfor gjennomført flere målrettede kommunikasjonstiltak mot disse spesifikke målgruppene, blant annet en motivasjonskampanje i samarbeid med russen om viktigheten av å følge smittevernreglene, og en kampanje for å få flere unge til å vaksinere seg. Det ble også laget vaksineinformasjon på flere språk, og en egen kampanje for å øke vaksinedekningen blant innvandrerbefolkningen i kommunen.

Motivasjonskampanjer og valg

Kommunikasjonsavdelingen har bidratt i en rekke andre prosjekter og kampanjer. Blant annet Barnas sommer og videokonkurransen UngSiddis, hvor ungdom ble invitert til å lage filmsnutter om hvorfor de synes Stavanger er en bra kommune å bo i. De tre vinnervideoene har til sammen mer enn 575 000 visninger på sosiale medier.

I september ble det gjennomført Stortings- og sametingsvalg. Antallet forhåndsstemmer mer enn fordoblet seg fra forrige valg. God kommunikasjon i flere kanaler er en viktig del av forklaringen.

Stor vekst i trafikken på nettsidene til kommunen

Nettsidene til kommunen er avgjørende for å nå ut med informasjon om vaksinasjon, smittestatus, testing og gjeldene regler og retningslinjer. Totalt hadde kommunens nettsider godt over 11 millioner sidevisninger i 2021, en trafikkvekst på hele 82,8 prosent fra 2020.

Det er daglig lagt ut de siste smittetallene på nett, slik at innbyggere og andre har kunnet holde seg oppdaterte på smitteutviklingen. Siden hadde hele 1,1 millioner visninger i 2021. Samlet har koronainformasjonen hatt rundt 3,5 millioner sidevisninger. Trafikkveksten var også stor da informasjonen om vaksineringen startet i mars. Se all nettstatistikk for 2021 her.

Kommunens rekkevidde i sosiale medier økte kraftig

Det har vært vekst i alle kommunens sosiale mediekanaler i 2021. Enkelte innlegg har hatt en rekkevidde på omtrent 470 000 klikk. Nytt for 2021 er at samme post i en del tilfeller har oppnådd større rekkevidde og mer engasjement på Instagram enn på Facebook. I 2021 har kommunen fått rundt 7000 nye følgere i sosiale medier.

Eksempler på rekkevidde i sosiale medier:

InnleggRekkevidde
Stavanger i vårt hjerta (2. plass i UngSiddis) 469 700
Oppfordring om å passe på ungdommene som samles på Vaulen 190 300
Vinner av verneprisen 94 500
Hyllest til Per Inge Torkelsen 83 600
Annerkjennelse av at russen er flinke til å teste seg 84 100
Påminnelse om å holde koronameteren på byen 80 000
Nå er det mange ledige vaksinetimer 54 600
Takk til deg som holder karantenen 29 500
Tabell 11.1 Rekkevidde sosial medier
Last ned tabelldata (Excel)

Utvikling av kanaler

Det ble i fjor utarbeidet en egen kanalplan for kommunens ulike sosiale medier. Målet er å utnytte særtrekkene til de ulike kanalene og i all hovedsak bruke dem til verdibudskap og innlegg som virker samlende.

Det blir kontinuerlig kartlagt hvordan innbyggere innhenter informasjon på nettsidene. I 2021 kom det inn 45 000 røde og grønne tilbakemeldinger fra innbyggerne («Fant du det du lette etter?») – en økning på 10 000 tilbakemeldinger fra året før. Disse tilbakemeldingene er et svært viktig ledd i kvalitetsarbeidet. Nettsidene er nå videreutviklet fra å være rent tjenesteorienterte til også å spille en viktig rolle i merkevarebygging av Stavanger – særlig inn mot næringslivet.

Intranettet er hovedkilden til informasjon for kommunens ansatte. I en spørreundersøkelse utført blant alle ansatte i fjor, oppgir 72 prosent at de er på intranett enten daglig eller flere ganger i uken.

Fremdeles en foregangskommune på språkarbeid

Kommunikasjonsavdelingen bidrar fremdeles inn i det nasjonale klarspråk-arbeidet, gjennom seminarer, rådgivning og annen kunnskapsoverføring. Kommunen sitt språkarbeid har også i 2021 fått oppmerksomhet både i lokale og i nasjonale medier.

Kommunen har i tillegg fått gode tilbakemeldinger på nynorskarbeidet sitt, blant annet fra Noregs Mållag. Stavanger er den første kommunen som har tatt i bruk den såkalte Nynorskroboten, og har det siste året hjulpet flere kommuner og fylkeskommuner i gang med eget nynorskarbeid.

Språktiltak er gjennomført som planlagt

I 2021 fikk Norge en ny språklov, som trådte i kraft 1. januar 2022. Loven innebærer blant annet at offentlige organ har en plikt til å bruke et klart og forståelig språk, og et særskilt ansvar for å fremme nynorsk. Kommunikasjonsavdelingen har derfor prioritert tiltak for å styrke nynorsken i kommuneadministrasjonen dette året, i tillegg til klarspråkarbeidet.

Kommunikasjonsavdelingen har også gjennomført en rekke skrivekurs i 2021 – både generelle kurs i klarspråk, og skrivekurs spesielt tilpasset saksbehandlere. Alle kurs tilbys både på nynorsk og bokmål.

Nynorskroboten er tatt i bruk

Som en del av arbeidet med å styrke nynorsken, har kommunen tatt i bruk oversettelsesteknologi. Alle ansatte har fått installert Nynorskroboten på egen PC, noe som gjør det enkelt å oversette tekster til nynorsk. Roboten er enkel og intuitiv i bruk, og kvaliteten på omskrivingene er god. Ved hjelp av Nynorskroboten ble hele årsrapporten for 2020 utarbeidet på nynorsk.

Nynorskroboten er også implementert på kommunens eksterne nettsider. Rundt 200 av nettsideartiklene er allerede oversatt til nynorsk.

Fordeling av målformer i ulike kanaler

Stavanger kommune har som mål at 20 prosent av meldingene i sosiale medier og 20 prosent av nyhetene på Intranettet skal være på nynorsk. Dette målet ble nådd på sosiale medier: Fra januar til desember 2021 publiserte kommunen totalt 671 innlegg i sosiale medier. 535 av innleggene var på bokmål og 136 var på nynorsk.

Siden kommunen i første omgang har prioritert nynorsk i de innbygger-rettede kanalene, ble ikke målet om 20 prosent nynorsk i nyhetene på Intranettet innfridd.

Kommunikasjonsstrategien er revidert

Arbeidet med å revidere kommunens kommunikasjonsstrategi ble ferdig i 2021, og legges fram til politisk behandling første kvartal 2022. Kommunikasjonsstrategien omfatter både intern og ekstern kommunikasjon.