Årsrapport 2021

11.4 Næring

Næringsarbeidet til kommunen hadde høy aktivitet også i fjor. Med flere ressurser på plass har markedsføringsarbeidet av Stavanger- regionen tatt form, og satsingen på grønn omstilling skutt fart. Det har også vært jobbet med å få på plass gode kanaler og møteplasser mellom kommunene og samarbeidspartnerne i regionen.

Stavanger kommune har i flere runder delt ut koronastøtte til næringslivet gjennom de statlige kompensasjonsordningene i 2021 – til sammen litt over kr 83,4 mill. Hovedsakelig har aktører innen servering-, reiseliv- og servicenæringen, som ble rammet av nedstengning og strenge smittevernsrestriksjoner, blitt tildelt støtte. Samtidig ble det midt i pandemien satt rekord i antall nyetableringer i Stavanger-regionen, og flere bedrifter har hatt kraftig vekst.

Fordeling av akutte hjelpemidler til næringslivet har tatt en del kapasitet. Parallelt har avdelingen jobbet med strategisk viktige saker. Omstillingsarbeidet har vært høyt prioritert i 2021, og det er tatt tydelige grep for å befeste Stavangers rolle som energi- og teknologihovedstad.

Kommunestyret vedtok ny næringsstrategi i 2021, som setter høye mål for næringsarbeidet de ti neste årene. På tampen av året ble også handlingsplan for næring 2022-2024 vedtatt.

Ny næringsstrategi og handlingsplan rigget for omstilling

Næringsstrategi 2021-2030 har som mål å gjøre Stavanger-regionen til det storbyområdet i Norge med høyest verdiskaping og konkurransekraft. Fire satsningsområder er pekt ut: energihovedstaden, landbruk og havbruk, industri, teknologi og kompetanse samt opplevelser og reiseliv. Det er også løftet fram fire strategiske grep for å gjennomføre strategien: beste vertskapskommune, attraktiv storbyregion, fremtidsrettet næringsliv og internasjonalt arbeid.

Regional næringsutvikling

I løpet av 2021 er det etablert tre regionale prosjekter: Energihovedstaden, helårsturisme og prosjekt for styrket identitet for Stavanger-regionen som reiselivsdestinasjon. Flere prosjekter er under etablering.

Forsterket arbeid med havbruk

Stavanger kommune er landets fjerde største havbrukskommune, og en tungvekter på teknologi og forskning innen havbruk. Næringsavdelingen er nå styrket med en egen rådgiver med kompetanse innen havbruk. I løpet av året har det vært jobbet med en temaplan for havbruk og flere høringsuttalelser knyttet til fremtidig drift, som rammevilkår for næringen.

Det har også vært jobbet med videreutvikling av tjenestene knyttet til landbruk, blant annet kvalitetssystemer og rutiner for landbruksforvaltning. Statsforvalteren gjennomførte en revisjon av tilskuddsforvaltningen i 2021, som viste at systemer og forvaltning er godt ivaretatt.

En god vertskapskommune for næringslivet

Det jobbes videre med utvikling av Fasit Stavanger – et hurtigspor for næringslivet i møte med kommunen. Arbeidet er tverrfaglig organisert internt i kommuneadministrasjonen.

Stavanger kommune deler ut støtte til gründermiljøer og entreprenører som del av en god vertsskapsrolle for nye oppstartede bedrifter. Næringsavdelingen har prioritert tett dialog med næringslivet i regionen gjennom hele året.

Avdelingen har også startet opp et arbeid med innhenting og systematisering av data om næringslivet i kommunen.  Dette kan være for eksempel oversikt antall nyetablerte bedrifter, konkurser og antall arbeidsledige.

Internasjonalt arbeid

Til tross for de begrensingene pandemien medførte, har kommunen det siste året jobbet aktivt med både nye og tidligere samarbeidspartnere – blant annet gjennom et utvidet samarbeid med storbynettverket Eurocities, matnettverket Delice og energibynettverket WECP. Det er også knyttet tettere kontakt med vennskapsbyene Aberdeen og Esbjerg, hvor det nå ses på mulige samarbeidsprosjekter innen energi. Fornybar energi var også tema på Wind Europe Electric City-konferansen i København, hvor kommunen deltok som del av en nasjonal delegasjon.

Økt markedsføring av regionen

Arbeidet med å stryke regionens attraktivitet har vært intensivert, med ansettelse av to nye rådgivere innen merkevare og kommunikasjon i næringsavdelingen. Det er etablert en merkevarestrategi, og nye kanaler er lansert under merkenavnet Stavanger Business Region. Markedsføringen skal løfte fram regionen som et attraktivt bo- og arbeidssted.