Årsrapport 2021

10.7 Vann, avløp og renovasjon

Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene  

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN sammen med rundt 80 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av flere kriterier. I dette inngår tjenestene både fra Stavanger kommune og IVAR IKS. BedreVANN skal også utvikles til å bli et verktøy for å måle bærekraftig utvikling i forhold nasjonale mål, og vil få større plass i fremtidige rapporter.

Resultatet for vanntjenestene er stabile, og i den siste rapporten (for rapporteringsår 2020) oppnådde både vanntjenestene og avløpstjenestene 3,6 av 4 mulige poeng, som er et godt resultat.

Tilstandsvurderingen viser ellers at tjenestene har høy standard, og at vann- og avløpsavdelingen utfører sine oppgaver effektivt og med god kvalitet sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Stavanger har fremdeles blant de laveste årsgebyrene i landet.

Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse for vann- og avløpstjenestene i 2021. Helhetsvurderingen for både vann og avløp ble score 5,3 av 6. Det er et svært godt resultat som tyder på at abonnentene er fornøyde med vann- og avløpstjenestene i kommunen.

Drift og vedlikehold

Forsvarlig drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet bidrar til å opprettholde kapasiteten i ledningsnettet, sikre vannkvaliteten, og hindre avløpsutslipp og andre driftsuhell med konsekvenser for innbyggerne. Vann- og avløp forvalter og drifter et stort ledningsnett og har et detaljert system for oppfølging av drift og vedlikeholdsoppgavene. Målene for rengjøring av kummer og ledninger og rør-inspeksjon ble nådd med god margin i 2021. En lengre frostperiode i februar-mars bidro til at målet for lekkasjesøk ikke ble oppnådd. Målet er nok satt noe for høyt sammenlignet med tidligere målsetting.

Stavanger har nå 138 avløpspumpestasjoner, 28 trykkøkningsstasjoner for vann, og i tillegg mange overløp og målepunkter. Samtlige installasjoner trenger regelmessig rehabilitering eller oppgradering som følge av slitasje og krav til bedre HMS-forhold for driftsoperatørene. I 2021 ble 6 avløpspumpestasjoner rehabilitert / oppgradert, og det er iverksatt et større registreringsarbeid knyttet til vannhøydebassengene. Mindre tiltak er rettet, og større legges inn i en vedlikeholdsplan. Hovedkontroll og elektrokontroll ble utført i henhold til plan. Det ble utført noe færre kontroll av overløp og tilsyn av stasjoner som følge av at det måtte brukes mer ressurser på akutte hendelser og fjerning av stein og grus i anleggene.

Redusere vann på avveie

Kommunen jobber kontinuerlig med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer. Innkjøpet av vann fra IVAR IKS i 2021 endte på 17,7 millioner m3. som er marginalt over målsetningen på 17,6 millioner m3. Den uvanlig lange frostperioden i begynnelsen av året gjorde at det ble registrert mange flere vannlekkasjer enn normalt, men til tross for dette klarte avdelingen ved hjelp av dyktige medarbeidere og gode systemer og rutiner for lekkasjereduksjon å redusere lekkasjene betydelig i løpet av året.

Avdelingen har deltatt i et innovasjonsprosjekt for å lokalisere innlekking av fremmedvann i avløpsnettet. Resultatet er lovende og vil bli prøvd ut i større skala i 2022.

Avløpsmengden som ble levert til IVAR IKS i 2021 var den laveste på svært mange år. Årsaken til dette er hovedsakelig lite nedbør, men også betydelig innsats over lang tid for å fjerne overvann / fremmedvann fra ledningsnettet gjennom systematiske tiltak beskrevet i temaplan for reduksjon av fremmedvann og separering.

Ledningsfornyelse og byomforming

I 2021 ble rundt 1 prosent av vann- og avløpsledningene skiftet ut (foreløpige tall). Det er i tråd med målsetningen. Det er krevende å nå disse målene, men dette har nå lykkes som følge av økt kapasitet i utføreravdelingen (utbygging), økt bruk av nye, raskere metoder som krever mindre graving og godt organisert arbeid fra bestilling til utførelse. Se kapitlet Utbygging for mer informasjon om investeringsprosjekter.

Planer og politiske saker

Kommunalstyret for miljø og utbygging har bestilt en skybruddsplan som en del av kommunens overordnede klimatilpasningsstrategi for å kunne håndtere ekstremnedbør. Av ulike årsaker har arbeidet blitt forsinket, og planen vil nå bli ferdigstilt første halvår i 2022.

Temaplanen for tilknytning til offentlig avløp innen rensedistriktet til sentralrenseanlegg Nord-Jæren ble ferdigstilt i 2021.

Utvalg for miljø og utbygging vedtok at interne ledninger som hovedsakelig kun betjener Stavanger i kommunedelene Finnøy og Rennesøy ikke skulle overtas fra IVAR IKS. Det innebærer at IVAR IKS fremdeles har ansvar for drift, vedlikehold, sikkerhet og beredskap i forhold til disse ledningsanleggene.

Kvalitet og HMS

Det er gjort betydelig arbeid med å oppdatere og kvalitetssikre rutiner og prosedyrer for å sørge for etterlevelse av krav og retningslinjer. ROS-analysene for vann og avløp er oppdatert i 2021. Det er avholdt en beredskapsøvelse knyttet til datasikkerhet sammen med overordnet beredskapsvakt i Stavanger kommune.

Koronapandemien

Koronapandemien har gjort at organiseringen og utførelsen av arbeidet i avdelingen har blitt tilpasset i henhold til smittevernreglene og egen kontinuitetsplan. De fleste oppgaver har blitt utført på en god og sikker måte, uten at abonnentene har merket reduksjon i tjenestene.

Økonomi

Vann, avløp, slam er selvkostområder som skal finansieres gjennom gebyrinntekter som abonnentene betaler.

Dekningsgraden for vann i 2021 var 102,7 prosent. Selvkostfondet for vannsektoren var per 1. januar 2021 på kr 34,8 mill. Med en avsetning på fond i 2021 på kr 4,9 mill. inklusive renter utgjør fondet kr 39,8 mill. ved utgangen av året. Det har vært noe mindre drift og vedlikehold som følge av koronasituasjonen, i tillegg til mindre kjøp av vann fra IVAR IKS som følge av godt arbeid med lekkasjereduksjon. Samtidig har finanskostnadene vært høyere enn budsjettert, hovedsakelig som følge av en høyere rente enn forventet. Inntektene ble noe lavere enn budsjettert som følge av vannmåleroppgjøret for 2020: mange eiendommer, som tidligere hadde stipulert vannforbruk på grunn av manglende avlesning av måler, meldte inn et faktisk forbruk i 2020 som var lavere enn stipulert forbruk. Dette utgjorde et betydelig beløp som ble godskrevet de aktuelle abonnentene ved utfakturering av 1. termin 2021.

Dekningsgraden for avløp i 2021 var 111,5 prosent. Selvkostfondet for avløpssektoren var per 1. januar 2021 på kr 37,8 mill. Med en avsetning på fond i 2021 på kr 28,2 mill. inklusive renter utgjør fondet kr 66 mill. ved utgangen av året. Den høye avsetningen skyldes at det har vært noe mindre drift og vedlikehold som følge av koronapandemien. Det har også vært betydelig lavere avløpsleveranser til IVAR IKS som følge av mindre nedbør enn normalt og at det har vært prioritert å fjerne overvann og fremmedvann fra ledningsnettet. Inntektene har også vært høyere enn normalt som følge av et etterslep på tilknytningsgebyrene fra tidligere år som ble utfakturert i 2021. Samtidig har finanskostnadene vært noe høyere, hovedsakelig som følge av en høyere rente enn forventet.

Dekningsgraden for slam i 2021 var 110,9 prosent. Per 1. januar 2021 var det et akkumulert underskudd på slamsektoren på kr 0,2 mill. Med et positivt resultat på kr 0,4 mill. tilbakebetales det akkumulerte underskuddet fra 2020, samtidig som det settes av om lag kr 0,14 mill. på selvkostfond. Som følge av mangelfulle datagrunnlag fra slamtømmingen i tidligere Rennesøy- og Finnøy kommune er det knyttet noe usikkerhet til budsjettet. Når alle slamtankene er tømt i løpet av fireårsperioden, vil dette gi bedre styringsdata.

Renovasjon

Henteordninger for husholdningsavfall – hentavfall.no

Stavanger kommune har henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall, tøy og glassemballasje. Innbyggerne bestiller henting via nettsiden henteavfall.no.

Avfallsreduksjon og ombruk

Kommunen har sammen med Sandnes kommune og IVAR IKS utviklet nettsiden brukbrukt.no. Her får innbyggere veiledning og tips til hva de selv kan gjøre for å hindre at avfall oppstår, informasjon om reparatører samt hvordan og hvor de kan leie, låne eller kjøpe brukt i stedet for nytt. Dessuten får en råd om reduksjon av matsvinnet i husholdningen.

I tråd med sak 7/21 i utvalg for miljø og utbygging er en mobil ombrukscontainer anskaffet for å gjøre det lettere for folk i bydelene å levere inn eller hente ut gjenstander til ombruk.

Nedgravde konteinere

Tallet på nedgravde avfallskonteinerne har økt i et jevnt tempo de siste årene. Rundt 30 prosent av innbyggerne i kommunen bruker denne renovasjonsløsningen.

Overvåking

Det er 8 overvåkingskamera i drift ved returpunkt og nedgravde avfallsstasjoner. Denne overvåkingen er et grep for å unngå forsøpling. Overvåkingen har resultert i betydelig reduksjon i mengden etterlatt avfall, anslått til rundt 95 prosent færre tilfeller av etterlatt avfall.

Drift av sentrale avfallsanlegg

Husholdningsavfall blir levert til ettersorteringsanlegget til IVAR IKS på Forus og biogassanlegget til IVAR på Grødaland i Hå.

Separering av mat- og hageavfall

Ved overgang fra kompostering til biogassanlegg la IVAR IKS til grunn at overgangen ikke skulle medføre endring i innsamlingsordningen for brun dunk. Erfaringen etter ca. 3 års drift på Grødaland er at hageavfallet medfører store driftsproblemer på grunn av fiber, sand og stein. Det innebærer merkostnader, økte behandlingskostnader og økte renovasjonsgebyr i kommunene.  Det foreligger også forslag til endring av nasjonal avfallsforskrift som innebærer at hageavfall fra husholdninger skal utsorteres ved kildesortering og materialgjenvinnes. IVAR IKS har derfor i styresak 2021/27 vedtatt at kommunene skiller mat- og hageavfall, og at det må arbeides med tiltak mot sand / stein / grus i brun beholder.

Stavanger kommune foretar i 2022 både styrking av eksisterende ordninger og utprøving av nye, slik at innbyggerne kan ha en fleksibel meny av ordninger.

Ressurs- og avfallsplanen til IVAR-kommunene 2016–2022

Oppfølging av tiltak i den vedtatte ressurs- og avfallsplanen er i stor grad gjennomført. Det igangsettes arbeid med revidert ressurs- og avfallsplan.

God regularitet i henting av husholdningsavfall

Regulariteten på tømming av avfallsbeholdere er god, og avvik på VOF (Varsle om feil), meldingssystemet til kommunen, har blitt håndtert raskt og systematisk også i 2021.

Nøkkeltall for avfall 2021 (foreløpige tall)

  • Total mengde avfall: 428 kilo per innbygger
  • 75,5 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger ble utsortert og levert til gjenvinning (sum av kildesortert hjemme og på gjenvinningsstasjoner og dessuten utsortert i IVARS ettersorteringsanlegg).
  • Av total mengde avfall gikk 2 prosent til ombruk,
  • 55,5 prosent ble materialgjenvunnet,
  • 38,5 prosent ble energigjenvunnet,
  • 4 prosent (aske fra forbrenningsanlegg) ble deponert.

Kommunale gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene på Hausken og Judaberg har i 2021 vært i god drift. Gjenvinningsstasjonen på Hausken tar imot hageavfall, EE- og farlig avfall. Gjenvinningsstasjonen på Judaberg tar imot alle avfallstyper, i tillegg til næringsavfall.

Innbyggerne i Stavanger kan også levere avfall på IVAR IKS sine gjenvinningsstasjoner på Forus og Sele.

Informasjonsarbeid

Kommunen driver informasjonsarbeid for å fremme gode renovasjonsløsninger med høy grad av avfallsminimering, ombruk og gjenvinning. Dette skjer sammen med nabokommuner og IVAR.

Pandemi

Gjennom heile perioden med koronapandemi har beredskap fått stor oppmerksomhet, siden renovasjon er en kritisk tjeneste. Pandemien førte likevel ikke til store driftsforstyrrelser for renovasjonstjenestene.

Pandemien, som blant annet ga en stor økning av personer på hjemmekontor, førte til en økning i mengden husholdningsavfall både i 2020 og 2021 sammenlignet med årene før.

Økonomi

Renovasjon er et selvkostområde som finansieres gjennom gebyrinntektene fra abonnentene.

Ved inngangen av 2021 hadde renovasjonen over tid opparbeidet seg et fremførbart underskudd på kr 32,7 mill.

Dekningsgraden for renovasjon i 2021 ble 92,3 prosent. Merforbruket i 2021 ble kr 17,7 mill. inklusive renter, og fører til at det fremførbare underskuddet er kr 50,5 mill. ved årsslutt. Merforbruket i 2021 og det fremførbare underskuddet fra tidligere år skyldes at prisene for levering av avfall til IVAR IKS sitt ettersorteringsanlegg på Forus og biogassanlegget på Hå har hatt en markant økning de siste årene, også i 2021. I tillegg har det under koronapandemien vært en økt avfallsmengde. For å kompensere for underskuddet og økningen i kostnader økte renovasjonsgebyret med 17 prosent fra 2020 til 2021, og ytterligere økning er vedtatt til 2022.