Årsrapport 2021

10.6 Utbygging

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet, til konkurransedyktig pris og til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet. I avdelingen for utbygging er det kontinuerlige HMS-arbeidet et viktig element i avdelingens internkontrollarbeid.

I kontrakter hvor Stavanger kommune   er byggherre er ansvaret definert gjennom byggherreforskriften. I prosjektene har vi månedlig sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljørapportering for følgende forhold, i tillegg til ivaretakelse av koordinatorrollene i prosjektene:

Type rapportAntall 2021
Rapport uønskede hendelser - RUH606
Skader uten fravær - SuF6
Skader med fravær - SmF1
Vernerunder211
Sikker jobb analyse (SJA)176
Tabell 10.3 HMS rapportering 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Denne oversikten ivaretar både de prosjektene hvor avdelingen har byggherreansvaret, og prosjekter seksjonene er deltagende i, men ikke har byggherreansvaret.

Kvalitet

For å nå målene om avtalt kvalitet i prosjektene, har avdelingen for å minimalisere feil i plan- og byggefasen videreutviklet kvalitetssystemet med vekt på kontroll og verifikasjon. I den forbindelse har seksjonen i 2021 startet arbeidet med å tilpasse våre aktiviteter og prosesser i TQM som er kommunens valgte system for kvalitetsoppfølging.

Koronapandemien

Fremdriften og kostnadene relatert til bygge- og anleggsprosjektene har, bortsett fra noen forsinkelser i leveransen til enkelte prosjekter, i liten grad blitt påvirket av koronapandemien.  Det er opprettholdt god og forutsigbar aktivitet for kommunens konsulenter og entreprenører gjennom hele året. Gjennom store deler av 2021 har avdelingen og prosjektene vært drevet ved bruk av hjemmekontor for den enkelte medarbeider.

Systemer

Ny prosjektmodell og revidert byggeinstruks er innført, jf. sak 68/21 i kommunestyret.

HMSREG (et system for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping) er tatt i bruk på alle våre nye prosjektert for å ivareta oppfølging av gjeldene krav.

Handlingsplan for klima- og miljø legges til grunn i alle nye anbudskonkurranser. I konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøyet Mercell er maler for gjennomføring av konkurranser etablert, sammen med avtaledokumenter med vedlegg for byggherreanskaffelser. Det er laget en løsning med tilgang til malene fra intranett til kvalitetssystemet TQM og Mercell.

Politiske saker

Kommunens byggeprosjekter legges nå fram i henhold til revidert byggeinstruks i politiske saker:

 • B0 Beslutningspunkt 0 med midler i Handlings- og økonomiplanen (HØP)til kartlegging og fremleggelse av konseptforslag til politisk behandling.
 • B1 Beslutningspunkt 1 vedtak av konseptforslag i Formannskapet.
 • B2 Beslutningspunkt 2 vedtak av prosjektforslag av kommunestyret i HØP.
 • B3 Beslutningspunkt 3 vedtak kostnadsoppstilling totalentreprise i Utvalget for miljø og utbygging(UMU).
 • B4 Beslutningspunkt 4 vedtak kostnadsoppstilling delte entrepriser i UMU.
 • B5 Beslutningspunkt 5 er gjennomføringsfasen og overlevering på byggeplassen som håndteres av administrasjonen. Ingen politisk behandling.
 • B6 Beslutningspunkt 6 sluttregnskap legges fram for UMU.

Oppdages det avvik fra B2 – B3 under arbeid med forprosjektet legges det fram en forprosjektrapport til utvalget for miljø og utbygging og formannskapet.

Anleggsvirksomheten

Anleggsvirksomheten er delt i to seksjoner, anleggsprosjekter og anleggsprosjekter egenproduksjon.

Seksjonen for anleggsprosjekter har ansvar for prosjektering, grunnerverv og avtaler. Seksjonen har også ansvar for gjennomføringen av kommunale vei-, vann- og avløpsprosjekter, enten det skjer som fagspesifikke prosjekt eller som infrastrukturutbygging i forbindelse med utvikling av utbyggings- eller transformasjonsområder. Anleggsprosjekter bruker i stor grad egne ansatte til prosjekteringsarbeider og maskinentreprenører i regionen for utførelse av anleggsarbeidene.

Seksjonen for anlegg egenproduksjon utfører vann og avløp (VA)-prosjekter, som er spesielt opptatt av metoder for økt utskiftingstakt av VA-anlegg og mindre veiprosjekter. Våre medarbeidere skal også være tilgjengelige som faglige rådgivere på praktisk utførelse av arbeidet i avdelingen, og med erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter.

Tilpasse organisasjonen anleggsvirksomheten til et økende investeringsvolum

Avdelingene for plan og anlegg og byggeprosjekter ble 1. juli 2021 slått sammen til den nye avdelingen utbygging. Etter sammenslåingen har det blitt arbeidet med å tilpasse organisasjonen til et økende antall anleggsprosjekter, både i størrelse og kompleksitet. Ny organisasjon er på plass, og avdelingen arbeider for å stadig bli en mer profesjonell byggherre. Det er gjennomført kompetansetiltak i prosjektledelse for medarbeider (Prosjektskolen), som gir et godt grunnlag for å ytterligere profesjonalisere de ulike rollene i en prosjektgjennomføring. I anleggsvirksomheten har det blitt ansatt flere nye medarbeidere i 2021 for å kunne møte de store utfordringene som kommer.

Anlegg arbeider med store og komplekse prosjekter som å forberede tilretteleggingen av hoveddelen av den nye infrastruktur i utbyggingsområdene Atlanteren på Hundvåg, Jåttåvågen etappe 2 og Madla-Revheim. Arbeidet med tilrettelegging av ny infrastruktur i forbindelse med utbygging av nytt sykehusområdet på Ullandhaug er videreført i 2021. Større samarbeidsprosjekter med Lyse om fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront på Storhaug og Rogaland Fylkeskommune om fremføring av bussveien krever også mye ressurser.

Det er etter tilbakeføring av kommunale foretak i 2021 planlagt å overføre store prosjekter fra idrett og utemiljø (Kongsgaten, Klubbgaten, Nytorget, og Lervig Park med flere) til utbyggingsavdelingen. Prosjektene vil i 2022 gjennomføres i avdeling for utbygging under seksjon for anleggsprosjekter.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene

Det er viktig å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere, næringsdrivende og andre, før og under gjennomføring av prosjektene.

SMS-tjenesten er videreutviklet ytterligere for å sikre god kommunikasjon med berørte beboere og næringsdrivende om viktige aktiviteter i anleggsdriften. Tjenesten bedrer informasjonen om utfordrende aktiviteter i anleggsgjennomføringen, og har blitt godt mottatt av berørte.

Resultatet fra tidligere brukerundersøkelser (2014 og 2018), viser at berørte beboere i hovedsak er fornøyde med seksjonens gjennomføring av prosjektene. Dette gjelder innenfor områder som informasjon / kommunikasjon, imøtekommenhet, trafikkavvikling, faglig dyktighet og sikring.

Bedre samhandling med andre som graver

Eksempler på større prosjekter der samhandlingen er videreutviklet i 2021, er oppgradering av det kommunale vann- og avløpsnettet i forbindelse med utbygging av bussveien i regi av Rogaland fylkeskommune, og arbeidet med fjernvarmeutbyggingen mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront. Samhandlingen i forbindelse med fullføring av bussveiprosjektet er under utføring, med etappen mellom Diagonalen og Gausel stasjon. Bedre samordning av prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene, og effektiviseringsgevinster for aktørene. Dette er utfordrende prosjekter, hvor samhandlingen mellom infrastrukturaktørene er en kontinuerlig prosess. Gjennom året har det blitt arbeidet med revisjon av fellesføringsavtaler med Lyse og Rogaland Fylkeskommune, og avtalene er planlagt signert i 1. kvartal 2022.

Gravefrie løsninger

For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger, er det også i 2021 gjennomført flere vann- og avløps-prosjekter basert på gravefrie løsninger. På tross av dette har det ikke lykkes med å nå målet om en utskiftningstakt på 1 prosent innen vann og avløp. Resultatet for 2021 ble 0,6 prosent innen vann og 0,95 prosent innen avløp. Det er allikevel et viktig og nødvendig bidrag til å nå det langsiktige målet om en utskiftingstakt på 1,5 prosent i 2026.

Byggevirksomheten

Seksjonen for byggeprosjekter står for planlegging og gjennomføring av samtlige formålsbygg i Stavanger kommune. Dette er prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Brutto investeringsutgifter i 2021 gjennomført av byggeprosjekter var kr 625,2 mill. mot et budsjett på kr 725,7 mill.

I 2021 ble det arbeidet med mulighetsstudier for Stavanger legevakt (nytt akuttmedisinsk senter), Blidensol sykehjem (kapasitetsutvidelse), Mosvangen dagsenter / sansehus, Akropolis visjonen, Kvernevik skole, Kvalaberg aktivitetshus, Vikevåg sentrum, Nytorget BS1. Detaljregulering og utvikling av Vaulen skole pågår.

Utvikling av prosjektet i Lervigskvartalet har vært et stort og krevende arbeid i 2021. Regulering er avklart og gravearbeider for byggeklar tomt i en utførelsesentreprise er nesten ferdig. Det har vært utlyst en kontrakt i totalentreprise (NS 8407) for bygget, og kontrakten ble i årsskiftet signert med Skanska Norge AS som totalentreprenør. Lervigskvartalet er det største prosjektet i Stavanger kommune i dag, og det består av skole, barnehage, idrettshall, bydelsfunksjoner, kontorer, butikk og parkeringsarealer under bakken.

OPS-prosjektet (Offentlig-privat samarbeid) på Kvernevik og Sunde bydelshus går mot slutten og skal overleveres i 1. kvartal 2022.

Følgende prosjekter er i prosjekteringsfasen før de skal legges ut i anbudskonkurranser (B4):

 • Stavanger rådhus ombygging / rehabilitering (delte entrepriser 2. kvartal 2022)
 • Strømvik barnehage (delte entrepriser 1. kvartal 2022)

Anbudskonkurranser er gjennomført for:

 • Tastaveden skole (totalentreprise våren 2021)
 • Finnøy helse og omsorgssenter (delte entrepriser tilbudsfrist 24.01.2022)
 • Ramsvigtunet sykehjem (delte entrepriser tilbudsfrist 24.01.2022)

Prosjekter som ikke er startet på byggeplass, men hvor kontrakter er inngått:

 • Madlamark Idrettshall (fase 2 i arbeidet med totalentreprisen er på plan)
 • Lervigskvartalet (totalentreprise Skanska Norge AS)

Prosjekter som er startet opp eller hvor det pågikk byggeaktiviteter på byggeplass i 2021:

 • Brannstasjon Lervig
 • Solborg selveier leiligheter (overleveres 1. kvartal 2021)
 • Hundvåg Kirke rehabilitering
 • Teknikken Barnehage
 • Tastaveden Skole
 • Lervigskvartalet grunnarbeider
 • Stavanger Rådhus rivning
 • Madlamark Skole
 • Sunde og Kvernevik Bydelshus
 • Finnøy helse og omsorgssenter rivning

Byggeprosjekt som ble ferdigstilt i 2021 er brannstasjonen på Judaberg og brannstasjonen i Schancheholen.

Økonomi

Regnskapet for utbygging viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 13,7 mill. Mindreforbruket ligger hos byggeprosjekter. Samtidig som det er brukt kr 1 mill. mindre enn budsjettert på administrasjon, er det brukt noe mer på de midlertidige lokalene i forbindelse med prosjektet på Tastaveden skole. Det er også brukt kr 0,3 mill. på et   tilskudd til Hinna klubbhus som følge av en redusert egenandel i forbindelse med investeringen.