Årsrapport 2021

10.4 Idrett og utemiljø

Omorganisering

Tilbakeføringsprosjektet, Foretak til basis, preget arbeidet til idrett og utemiljø i 2021 i stor grad. Styrings- og rapporteringslinjene for foretakene ble overført til kommunedirektøren fra 01.01.2021 og ny organisering og innplassering av ansatte fullført innen 30.06.2021.

Planleggings- og gjennomføringsarbeidet var omfattende. Målet var at arbeidet til alle ansatte i nyopprettede idrett og utemiljø i størst mulig grad skulle være upåvirket av endringene i organisasjonen. Felles rutiner, systemer, samarbeidsmåter og ny ledergruppe ble etablert, i samarbeid med ansattrepresentanter og fagforeninger.

Vei og trafikk

I 2021 ble både Trafikksikkerhetsplan 2021-2024 vedtatt og belysningsplan for sentrum utarbeidet og vedtatt. Det er hittil etablert hjertesone ved 15 skoler med egen trafikksikkerhetsplan for hver av disse. I 2021 startet et forberedende arbeid for å bli trafikksikker kommune. Overgangen til smart Led-belysning er godt i gang og fortsetter i 2022.

Gatenormen for Stavanger kommune ble revidert og digitalisert. Samtidig ble det også i 2021 jobbet med overvannshåndtering og infiltrasjon og fordrøyning i offentlige områder.

Sykkelsatsingen

Stavanger på sykkel er styrket med ett årsverk og er nå plassert i staben til idrett og utemiljø som en egen faggruppe. Det har blitt iverksatt tiltak for å heve fremkommelighet, sikkerhet og kvalitet på sykkelveinettet.

Det har blitt utført arbeid i Hjalmar Johansens gate, Tjodolvs gate, Kannikgata og Ryfylkegata i 2021 i regi av Stavanger kommune med finansiering av både kommunale midler og av Bymiljøpakken.

Norm for offentlig sykkelparkering er etablert og innarbeidet i Gatenormen for Stavanger. Flere nye sykkelparkeringsanlegg ble etablert i 2021. Dette har økt både antall og kvaliteten på sykkelparkeringsplasser. Domkirkeplassen, Stavanger svømmehall og Stavanger turnhall er anlegg som har fått oppgraderinger.

Park og natur

Blågrønne områder i hele kommunen er også i 2021 vedlikeholdt og videreutviklet. I arbeidet med Grønn plan har kommunalområdet bidratt med fagkompetanse innen tema som naturmangfold, friluftsliv, trær og grønnstrukturen i byggesonen. Denne temaplanen skal være fagplan og strategisk dokument for grøntstrukturen i kommunen og vise behov for nye handlingsplaner. Faggrunnlaget ble utarbeidet i 2021 og inneholder konkrete målsetninger, strategier og innspill til kommuneplanens arealdel.

En forpliktende samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland Arboret ble vedtatt i Stavanger formannskap 10. juni 2021 (sak 5/21). I løpet av den kommende fireårsperioden 2022-2026 skal det jobbes mot et felles Botanisk vitensenter i Rogaland. Prosjektleder for dette samarbeidet ble ansatt høsten 2021.

Drift utemiljø

Seksjonen drift utemiljø har sikret drift og vedlikehold av kommunens uteområder som parker, badestrender, friområder, lekeplasser, barnehager, skoler, vei og trafikkarealer, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. Seksjonen leverte samtidig tjenester innen etablering, rehabilitering, opparbeidelse av lekeplasser, barnehager, skoler, parker, grøntanlegg, og turstier, samt opparbeidelse og rehabilitering av vei- og sykkelinfrastruktur. I 2021 prioriterte driftsseksjonen flere kommunale oppdrag fremfor private.

Innen beredskapsarbeidet var blant andre disse områdene aktuelle i 2021, i tillegg til vintervedlikeholdet:

 • Forebygging og skadebegrensning ved overvann
 • Skadebegrensning og oppsamling av oljesøl på vei
 • Fjerning av rotvelt og opprydding etter storm og uvær
 • Utrykning og behandling av alvorlige saker innmeldt via meldingssystemet VOF

Bad og idrett

Gjennom hele 2021 er det jobbet kontinuerlig med å videreutvikle bærekraftig drift av idrettsanlegg gjennom samdriftsmodellen. Driften av flere haller og bad innenfor et mindre område ble slått sammen slik at personellet har ansvar for flere av disse. Dermed er det mulig å drifte på en kostnadseffektiv måte og samtidig beholde dagens standard.

I 2021 ble to nye anlegg overført til drift bad og idrett: tennisbaner i Ramsvik og kunstgressbanen på Kvernevik ring. Svømmehallen i Tastahallen ble åpnet igjen etter lang tids rehabilitering. Svømmehallen på Finnøy er åpnet for publikumsbading lørdager.

Tre kunstgressbaner har fått nytt dekke: Jarlabanen, Hundvåg bane og en bane på Lassa. Kvernevikbanen er omgjort fra grus til kunstgress.

Idrettsseksjonen har deltatt i planleggingen og i prosessen med å dokumentere behovet for nye flerbrukshaller og nye svømmeanlegg. Idrett og utemiljø har vært aktivt med i arbeidet for å utvikle et nytt folkebad.  Arbeidet med Temaplan idrett 2023-2039 er startet opp og vil i hovedsak bli gjennomført i 2022.

Det er ikke rapportert alvorlige hendelser blant brukere eller medarbeidere av bad- og idrettsanlegg, takket være gode rutiner ved arbeidsutførelse og forebygging av ulykker. Det er jevnlig øvelser og oppdatering av kunnskaper for livredderne på svømmeanleggene i Stavanger kommune.

Prosjekter

Arbeidet med å tilrettelegge og bygge nye uteområder inkluderte følgende prosjekter i 2021:

 • Kjelvene skatepark har blitt rehabilitert og fått nytt dekke.
 • Lysedammen aktivitet er under bygging og ferdigstilles våren 2022.
 • Offentlige drikkeplasser/fontener ble satt ut i flere kommunale friområder: Møllebukta, Kvernevik, Tasta og ved Lysedammen. Drikkekranene er plassert ut etter strategiske valg, i nærheten av populære utfartsområder, ved trimparker og populær badeplass.
 • Første del av prosjektet Bokkaskogen med tilbakeføring til skog, ble gjennomført.
 • Ramsvig tennisbaner ble bygget i 2021.
 • Eksisterende aktivitetsanlegg i Hinna kommunedel ble kartlagt som grunnlag for lokalisering og etablering av nye tiltak.
 • Det ble vedtatt etablert to dagsturhytter i kommunen, en i Hundvåg kommunedel og en på Fogn i Finnøy kommunedel. Disse vil bli satt opp i 2022.
 • En svært omfattende kartlegging av sjøbunn og grunnforhold rundt kommunale stupebrett på badeplasser ble fullført. Samtlige stupebrett med dybde grunnere enn 3 meter skal fjernes eller relokaliseres. Arbeidet er satt i gang og vil fortsette i 2022.

Kommunalområdet har også ansvar for å tilrettelegge for gode utearealer ved skoler og barnehager. Følgende skolegårder ble oppgradert i 2021:

 • Kannik skolegård, ferdigstilles vår 2022.
 • Mosterøy skolegård, ferdigstilles første kvartal 2022.
 • Austbø og Hafrsfjord skole, ble startet opp i 2021.
 • Hinna skole, forprosjekt ble utarbeidet, skolegården bygges i 2022.

Forprosjekt / detaljprosjekt for uteområdene til flere barnehager er jobbet med i 2021. Dette gjelder blant annet Stokkadalen, Solvang, Husabøstykket, Lassamyrå og Sjernarøy.

Idrett og utemiljø har ansvar for planlegging og opparbeidelse av byrom i sentrum og sentrumsområder i kommunedelene.  I 2021 var bl.a. følgende prosjekt under arbeid:

 • Forprosjekt Nytorget ble ferdigstilt.
 • Tou uterommene ble ferdigstilt og anlegget åpnet for publikum våren 2021.
 • Lysplan for Stavanger sentrum ble vedtatt i oktober 2021.
 • Valbergtårnet og St. Petri kirke fikk ny belysning i tråd med Lysplan for Stavanger sentrum
 • Lyskonsept for Pedersgata inkludert første del av vinterlysprosjektet ble utarbeidet og installert.
 • Byromstrategien ble ferdigbehandlet i 2021. I 2022 utarbeides det en handlingsplan.
 • Handlingsplan for miljøgater og gatetun ble vedtatt av utvalg for miljø og utbygging i desember 2021.

Følgende prosjekter er påbegynt og forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2022:

 • Vinkelgata – byrom for møte- og lekeplass
 • Badedammen del 3
 • Prosjekt Byparken
 • Planprogram Holmen og Østre havn der Idrett og utemiljø bidrar

Følgende infrastrukturprosjekter er bygget ferdig eller nesten fullført i 2021:

 • Avaldsnesgata som miljøgate
 • Lindøy kai
 • Trafikksikring ved Bergliveien og Høghallet 24
 • Michael Berentsens gate som miljøgate
 • Oppgradering av belysningen på Tjensvolltorget
 • 4 bruer er rehabilitert: bru ved hestesenter/Hinna, Slettestrand bru/Gausel, Grasholmen bru og Kalvhagsundet bru / Hundvåg. Gang og sykkel-bru over Morgedalsveien, Madla blir ferdig tidlig 2022
 • Belysning langs turvei Lassa / Store Stokkavatnet inkludert ny turveibit og trygg skolevei gjennom idrettsanlegget på Lassa

Økonomi

Regnskapet for idrett og utemiljø viser et mindreforbruk på kr 14,9 mill. av en budsjettramme på kr 311,4 mill. Kr 9,5 mill. skyldes lavere lønnsutgifter. Under koronapandemien har det vært flere vakante stillinger hvor det ikke har blitt tatt inn vikarer. Med stengte svømmehaller og idrettsanlegg har det heller ikke vært behov for å ta inn ekstrahjelp på kveldstid og i forbindelse med ferieavvikling.

Utgiftene er kr 5,7 mill. lavere enn budsjettert, som følge av redusert drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Det skyldes blant annet at det har blitt brukt mye tid på omorganisering, som har ført til at noe drift og vedlikehold har blitt utsatt. Det er også betalt ut kr 2 mill. mindre i tilskudd enn budsjettert.

Inntektene er kr 2,5 mill. lavere enn budsjettert. Samtidig som det blant annet er kr 3 mill. høyere leieinntekter fra utleie av lokaler, og kr 1,1 mill. høyere billettinntekter fra svømmehaller, er det mindre salg av interne tjenester enn planlagt. Inntektsavviket på billettinntekter skyldes at budsjettet ble nedjustert noe for mye i forbindelse med tertialen som følge av koronapandemien. Sammenlignet med 2019, som var forrige «normalår», er billettinntektene mer enn halvert. Med et år med varierende grad av tiltak, har det vært utfordrende å forutse hvor mye inntekter man kan regne med, blant annet fra billettsalg. Omorganisering og konsolidering, har ført til utsatte bestillinger som har ført til lavere salg av interne tjenester.