Årsrapport 2021

10.3 Klima og miljø

Stavanger kommune har høye ambisjoner på klima- og miljøområdet. Klima- og miljøavdelingen leder arbeidet med å følge opp kommunens klima- og miljøplan og handlingsplanen som skal sikre at kommunen når målene for reduksjon i klima- og miljøutslipp. Høsten 2021 startet arbeidet med å revidere handlingsplanen, og revidert plan vil bli lagt frem for politisk behandling i 2022.

Stavanger kommune har utarbeidet et klimabudsjett, som for første gang ble innarbeidet som en del av handlings- og økonomiplanen for 2021-2024. Klimabudsjettet skisserer hvilke gassreduksjoner ulike klimagasstiltak vil gi isolert sett. Det vises til årsrapportens kapittel 3 for nærmere informasjon om klimabudsjettet og klimagassregnskapet. Arbeidet er videreført for kommende år.

Kommunenes klimagassregnskap utarbeides av Miljødirektoratet. Den nyeste oversikten over klimagassutslipp fra Miljødirektoratet gjelder for 2020, og viser at veitrafikk står for rundt 32 prosent og sjøtransport for 27 prosent av de lokale klimagassutslippene innenfor kommunegrensene. Landbrukssektoren står for omtrent 14 prosent.

Temaplanen for klima og miljø i landbruket ble vedtatt av kommunestyret i mai 2021. Utarbeiding av en tilsvarende plan for havbruksnæringen startet i 2021. Planen som vil bli lagt fram til politisk behandling i 2022, og tar for seg både klima- og miljøutfordringer og næringsutvikling innen denne sektoren.

Mobilitet med satsing på kollektivtransport, sykkel og gange

Klima- og miljøavdelingen er involvert i mange tiltak knyttet til klima- og miljøvennlig mobilitet, som prosjektleder eller samarbeidspartner. Det dreier seg om planer, infrastruktur, påvirkningsarbeid og tilskuddsordninger.

Mobilitetsuka

Mobilitetsuka, som arrangeres i mange europeiske byer, ble arrangert 16. til 22. september 2021, med varierte aktiviteter i de ulike kommunedelene. Flere avdelinger i Stavanger kommune og eksterne parter samarbeider om dette. Tema i 2021 var «Hold deg sunn – reis bærekraftig». Blant aktivitetene var gratis sykkelreparasjon, utdeling av frokostpakker til gående, syklende og kollektivpassasjerer, utprøving av el-lastesykler og «hverdagstur» i Hillevåg med den kjente kokken Kjartan Skjelde.

HjemJobbHjem

Stavanger kommune inngikk i 2016 avtale med HjemJobbHjem (HJH), som skal gjøre det enklere å reise uten bil til og fra jobb. Leasing av elsykler er ett av tiltakene i kommunens satsing, og nesten 1200 ansatte har benyttet ordningen siden starten i 2019. Økningen har vært jevn.

Hjem for en 50-lapp

Med støtte fra Kolumbus gjennomførte kommunen prøveordningen Hjem for en 50-lapp høsten 2021. Målet med prosjektet var å gjøre det enklere for unge mellom 16 og 24 år i Finnøy kommunedel å ta kollektiv transport hjem fra Stavanger sentrum i helgene. Totalt ble det gjort 38 turer i maxitaxi til Finnøy/Talgje i perioden. 75 ungdommer og 3 voksne over 24 år benyttet tilbudet.

Beintøft

Beintøft, som er en sykkel- og gangeaksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført også i 2021. Rundt 4000 elever på 13 barneskoler i Stavanger deltok i konkurransen, og Stavanger-elevene gikk hele 85 000 kilometer. Det kvalifiserte til en 2. plass nasjonalt. Om barna hadde blitt kjørt med fossilbil, ville denne distansen ha stått for 11 tonn CO2-utslipp.

Mobilitetspunkter og bildeling

I 2020 ble Stavangers første mobilitetspunkt åpnet på Hillevåg torg. På et mobilitetspunkt kan du sømløst bytte mellom ulike transportmidler, som kollektivtransport, leie av delingsbil, bysykkel, samt andre tjenester. I 2021 startet arbeidet med fire ytterligere mobilitetspunkt – i Olav Kyrresgate, i Nymannsveien (Varden), på Tjensvolltorget og i Kvitsøygata.

I samarbeid med Stavanger Parkering er det også blitt reservert 27 offentlige parkeringsplasser for delingsbiler, alle med lademulighet (16 i parkeringshus og 11 på gateplan).

Kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger, er det registrert totalt 515 brukere (private og bedriftsmedlemmer) ved årsskiftet 2021, mot 393 i 2020. Dette gir en økning på 34 prosent det siste året.

Tilrettelegging for utslippsfri transport

I 2017 ble ladestrategien for Stavanger-regionen vedtatt. Utviklingen knyttet til elbillading går raskt, og høsten 2021 startet arbeidet med å revidere strategien. Strategi kalles for Fremtidige utslippsfrie kjøretøy / transportløsninger i Stavanger kommune. Strategien omfatter både kommunens virksomhet og kommunen som helhet, og omfatter kjøretøy så vel som anleggsmaskiner.

Andelen elbiler av nybilsalget har økt ytterligere i 2021, og dermed også antall elektriske personbiler i Stavanger. Også kommunens egen bilpark har fått en økt andel elbiler i 2021.

Antall elektriske personbiler i Stavanger har økt fra 11 629 ved utgangen av 2020 til 14 978 ved utgangen av 2021. Det er en økning i elbilandelen fra 17 prosent i 2020 til 21,5 prosent i 2021. Andelen elbiler av nybilsalget har økt fra 60,7 prosent i 2020 til 69,3 prosent i 2021. På landsbasis nærmer andelen elbiler seg 20 prosent, mens andelen av nybilsalget er 64,5 prosent.

Stavanger kommunes egen bilpark består av totalt 563 biler, hvorav 298 er elbiler og 27 er biogassbiler. De resterende bruker fossilt drivstoff. Dette inkluderer også hybridbiler. Andelen utslippsfrie biler, dvs. elbiler, er ved utgangen av 2021 på 53 prosent, en økning fra 48 prosent i 2020.

Tilskudds- og utlånsordninger for utslippsfri transport

Flere kommunale tilskuddsordninger ble etablert i 2019 og 2020. Tilskuddsordningen til ladeinfrastruktur for elbil-lading i borettslag og sameier er avviklet i 2021. Tilskudd til støtte el-lastesykler og utlån av slike sykler er populære ordninger.

Tilskudds- og utlånsordninger for utslippsfri transport

Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

Den kommunale ordningen med støtte til ladeinfrastruktur for elbil-lading i borettslag og sameier ble etablert i 2019. Fram til ordningen ble avviklet våren 2021 hadde 93 borettslag og sameier fått støtte til totalt 3673 ladepunkter. Til sammen har kommunen betalt ut ca. kr 2,5 mill.  i støtte.

Støtte til el-lastesykler

Våren 2020 lanserte kommunen en støtteordning for kjøp av el-lastesykler for bedrifter, ideelle organisasjoner, barnehager, sykehjem og helsetjenester i Stavanger kommune. I 2021 ble ordningen utvidet til også å omfatte barnefamilier. Ordningen ble veldig populær, og 63 barnefamilier og 13 bedrifter fikk støtte i 2021, i tillegg til de 14 bedriftene som hadde fått midler i 2020. Totalt er det brukt kr 1,2 mill. på ordningen.

Utlån av el-lastesykler

I 2020 ble det også etablert en utlånsordning for el-lastesykler på Friheim, i Bekkefaret og i Kvernevik, i samarbeid med Frilager. I 2021 ble et nytt utlånspunkt etablert ved Tasta bydelshus. Ordningen er åpen for alle, men spesielt rettet mot barnefamilier og barnehager, og syklene er nesten alltid utlånt.

 

Sjøtransport

Sjøfart utgjør etter veitrafikk den nest største utslippskategorien når det gjelder klimagasser. Kommunens handlingsrom knyttet til sjøfart er begrenset, og det er behov for å se nærmere på muligheter. Høsten 2021 ble det igangsatt et utredningsprosjekt for å kartlegge kommunens handlingsrom. Arbeidet er støttet av den statlige ordningen Klimasats.

Forurenset grunn

De fleste sakene om forurenset grunn er relaterte til behandling av tiltaksplaner, der hovedformålet har vært tilrettelegging av områder for utbygging. I 2021 ble 27 tiltaksplaner behandlet, mot 19 året før.

Forurenset sjøbunn

I 2021 er det jobbet videre med å kartlegge og vurdere innretning på konkete løsninger i tiltaksplan for fjerning av forurenset sjøbunn for Galeivågen og Jadarholm, samt for Hillevågsvannet og Strømvik.

Ved utgangen av 2021 ble ledelsen for forurenset sjøbunn-prosjektet overført til avdeling utbygging ved anleggsprosjekter. Arbeidet med forurenset sjøbunn er støttet av Miljødirektoratet.

Luftkvalitet

Stavanger kommune har i samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS etablert en ny målestasjon for luftkvalitet. Den ble satt i drift i juni 2021 og er plassert i Vågen i Stavanger sentrum. Kommunen har nå totalt fire målestasjoner for luftkvalitet: i Kannik, i Schancheholen, på Våland og i Vågen. Målestasjonene gir data for svevestøv og nitrogendioksid.

Kravene i forurensningsforskriften har ikke blitt overskredet i 2021, men måleparametrene viser en forverring av luftkvaliteten fra 2020 til 2021. Dette skyldes i vesentlig grad at det var lengre perioder med inversjon (kald luft blir liggende nær bakken), og mindre vind og nedbør enn tidligere år I starten av 2021 ga helsesjefen råd til befolkningen i forbindelse med dårlig luftkvalitet.

Ordningen med pant for gamle vedovner som startet i 2018, ble avsluttet våren 2021 i tråd med utvalg for miljø og utbygging sitt vedtak i sak 40/21. Til sammen ble det gitt støtte til utskifting av 1275 gamle ovner som har blitt erstattet med nye og rentbrennende ovner. Det er utbetalt ca. kr 6,3 mill., hvorav ca. kr 0,8 mill. til utskifting av 157 ovner i 2021.

Høsten 2021 ble det innført en støtteordning (pant) for å skifte ut piggdekk med piggfrie vinterdekk. Det blir gitt kr 300 per piggdekk som leveres inn og erstattes med piggfrie vinterdekk. Totalt har 417 bileiere fått tilskudd til dette.

Begge de nevnte støtteordningene er finansiert av inntektene fra piggdekkgebyret.

Miljøsertifisering og kommunikasjon

Arbeidet med miljøsertifisering i kommunen er satt på vent både i 2020 og 2021 grunnet koronapandemien.

Klima- og miljøprisen ble delt ut for annen gang i 2021, og gikk til Stavanger dykkerklubb, som en påskjønnelse for deres arbeid med å rydde sjøen for søppel, spøkelsesgarn og -teiner, og overvåkning av invaderende arter, som havnespy.

For å styrke kommunikasjonen med Stavangers innbyggere, er det opprettet en ny nettside, www.klimastavanger.no   er deles informasjon og tips om ulike klima- og miljøtema, og den viser muligheter for å bidra til å gjøre Stavanger mer klima- og miljøvennlig.

Et samarbeidsprosjekt om interaktiv digital kommunikasjonsløsning for gode klima- og miljøvalg i hverdagen ble startet i 2021, med støtte fra statsforvalterens fornyings- og innovasjonsmidler. Et opplegg er laget for å involvere ungdom sterkere, blant annet som ambassadører for prosjektet.

Andre miljøtiltak

Ett av tiltakene for å redusere bruken av engangsplast, er utleie av holdbart flergangsservise til arrangement. Et prøveprosjekt ble lansert i kommunedelene Finnøy og Hillevåg mot slutten av 2021, i samarbeid med smartby-kontoret.

Med støtte fra Stavanger kommune har Ullandhaug økologiske gård tatt imot 5-600 personer fra barnehager, skoler/SFO, universitet og andre til informasjon og gardsvandring, og rundt 300 deltok på Matløypa på Ullandhaug.

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Stavanger kommune deltar aktivt i flere samarbeid utover kommunens egne grenser, blant annet Klimanettverk Jæren som ledes av Stavanger, og storbynettverk for klima og nullutslippsløsninger. Internasjonalt deltar vi i Eurocities miljøforum og Ordføreravtalen (Covenant of Mayors).

Kommunen har også prosjektsamarbeid om klimatiltak i to av Stavangers vennskapsbyer, Nablus i Palestina og Antsirabé på Madagaskar. I Nablus står treplanting og innbyggerinvolvering sentralt, mens politisk uro og koronapandemien har satt prosjektet i Antsirabé på vent inntil videre.

Økonomi

Regnskapet for klima og miljø viser et mindreforbruk på kr 2,6 mill. av en budsjettramme på kr 10,8 mill. Årsaken er i hovedsak at det er brukt noe mindre på tiltak knyttet til klima og miljø, samtidig som inntekten fra piggdekkgebyret ble høyere enn budsjettert. Totalt utgjorde piggdekkpant og pant på gamle vedovner en utgift på kr 1,3 mill., som er kr 0,2 mill. mindre enn budsjettert. Piggdekkgebyret utgjorde en inntekt på kr 9,4 mill. og ga en merinntekt på kr 0,4 mill. I tillegg er det brukt mindre enn planlagt på følgende tiltakene finansiert av klima- og miljøfondet: støtte til el-lastesykler, støtte til lading i borettslag og støtte til bruk av flergangsservise på arrangement. En av hovedårsakene til dette er koronapandemien. Miljøsøndag 2021 ble avlyst på grunn av pandemien. I 2021 ble det brukt kr 7,6 mill. av klima- og miljøfondet, og fondet utgjorde totalt kr 24,9 mill. ved årsslutt.