Årsrapport 2021

Tabell 4.3 Utgifter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler 1 338 099 1 572 460 - 234 361 1 448 750 1 003 720
Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 30 350 - 7 775 26 100 26 309
Utlån av egne midler 123 156 143 000 - 19 844 271 400 75 330
Avdrag på lån00000
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 - 257 742 1 746 250 1 109 666
Last ned tabelldata (Excel)