Årsrapport 2021

Tabell 4.21 Økonomisk oversikt balanse. Alle tall i tusen kroner.

 Økonomisk oversikt - BalanseNoterRegnskap 31.12.2021Regnskap 01.01.2021
 EIENDELER   
AAnleggsmidler  33 820 521 31 531 232
I.Varige driftsmidler4 17 386 555 15 605 332
1Faste eiendommer og anlegg4 16 535 520 14 811 111
2Utstyr, maskiner og transportmidler4 851 035 794 221
II.Finansielle anleggsmidler  4 653 318 4 977 000
1Aksjer og andeler5,15 1 002 677 962 051
2Utlån6 3 316 305 3 125 869
3Konserninterne langsiktige fordringer6,23 334 336 889 079
III.Pensjonsmidler11 11 780 648 10 948 900
BOmløpsmidler1 5 145 098 3 837 973
I.Bankinnskudd og kontanter  2 903 975 2 068 223
II.Finansielle omløpsmidler7 628 259 568 024
1Obligasjoner7 628 259 568 024
III.Kortsiktige fordringer22 1 612 864 1 201 726
1Kundefordringer22 263 250 149 568
2Andre kortsiktige fordringer22 514 250 482 251
3Konserninterne kortsiktige fordringer22,23 20 715 42 794
4Premieavvik11,22 814 648 527 112
 SUM EIENDELER  38 965 619 35 369 205
 EGENKAPITAL OG GJELD   
CEgenkapital  14 509 610 12 361 456
I.Egenkapital drift  1 997 437 1 294 600
1Disposisjonsfond  1 741 959 1 058 646
2Bundne driftsfond13,14 255 478 235 954
II.Egenkapital investering  202 500 323 729
1Ubundet investeringsfond  134 330 274 620
2Bundne investeringsfond13 68 170 49 109
III.Annen egenkapital  12 309 673 10 743 128
1Kapitalkonto2 12 352 125 10 785 579
2Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
DLangsiktig gjeld  22 323 817 21 217 277
I.Lån9,23 10 596 119 9 896 621
1Gjeld til kredittinstitusjoner  2 867 119 2 966 621
2Obligasjonslån  7 630 000 6 930 000
3Sertifikatlån  99 000 0
II.Pensjonsforpliktelse11 11 727 699 11 320 656
EKortsiktig gjeld1 2 132 192 1 790 472
I.Kortsiktig gjeld  2 132 192 1 790 472
1Leverandørgjeld  519 741 443 921
2Annen kortsiktig gjeld  1 612 451 1 346 551
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  38 965 619 35 369 205
 MEMORIAKONTI   
FMemoriakonto 00
I.Ubrukte lånemidler  880 548 499 196
II.Andre memoriakonti  72 615 21 066
III.Motkonto til memoriakontiene - 953 163 - 520 262
Last ned tabelldata (Excel)