Årsrapport 2021

Tabell 4.2 Oversikt investering 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler1 338 099 1 572 460 -234 361 1 448 750 1 003 720
Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 30 350 -7 775 26 100 26 309
Utlån av egne midler 123 156 143 000 -19 844 271 400 75 330
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 -257 742 1 746 250 1 109 666
Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643
Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174
Salg av varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler -25 065 -21 900 -3 165 -16 600 -55 240
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525
Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932
Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513
Videreutlån 473 999 520 000 -46 001 320 000 424 160
Bruk av lån til videreutlån -473 999 -520 000 46 001 -320 000 -424 160
Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396
Mottatte avdrag på videreutlån -222 850 -156 000 -66 850 -129 000 -180 396
Netto utgifter videreutlån -18 878 0 -18 878 00
Overføring fra drift -442 566 -440 872 -1 694 -216 114 -252 298
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 19 061 0 -2 708
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond -143 944 -143 944 0 -143 944 42 852
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -567 449 -584 816 17 367 -360 058 -212 153
      
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00000
Last ned tabelldata (Excel)