Årsrapport 2021

Tabell 4.13 Netto driftsresultat 2021 og disponering dekning i driftsregnskapet. Alle tall i tusen kroner.

 DriftRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Netto driftsresultat- 987 961 - 393 483 - 594 478 - 218 058 - 447 888
2Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 442 566 440 872 1 694 216 114 252 298
3Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796 142 218 5 716 101 378
3aHerav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459 163 396 14 851 199 336
3bHerav bruk av bundne driftsfond- 175 433 - 154 255 - 21 178 - 9 135 - 97 958
4Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 161 575 97 407 64 168 - 3 772 28 663
4aHerav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 170 707 64 168 20 578 380 099
4bHerav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 73 300 - 73 300 0- 24 350 - 351 436
5Bruk av tidligere års mindreforbruk0000- 167 924
6Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)- 386 398 0- 386 398 0- 233 473
7Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300 0 73 300   233 473
8Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 313 098 0 313 098  0
9Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00000
Last ned tabelldata (Excel)