Årsrapport 2021

Tabell 13.5 Revisjoner 2021

Forvaltningsrevisjoner 2021Merknad
Forvaltningsrevisjoner 2021Merknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelserFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidFerdigbehandlet - Kommunestyret via kontrollutvalget orienteres når nytt system som bygger på Oslo-modellen er tatt i bruk.
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerFerdigbehandlet. Oppfølgingsrapport innen to år. Prioritert i plan
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonFerdigbehandlet 28.05.18
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndteringFerdigbehandlet. Oppfølgingsrapp. i neste periode. Prioritert i plan.
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhetFerdigbehandlet i forrige periode. Vedtatt ny oppfølging
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslepFerdigbehandlet i forrige periode. Vedtatt ny oppfølging
Forvaltningsrevisjon - SkolehelsetjenestenFerdigbehandlet
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Selskapskontroll Stavanger konserthusFerdigbehandlet
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSFerdigbehandlet 30.09.19. Ny rapport sendt på anbud av Klepp KU høsten 2021. Til bestilling i Stavanger KU februar 2022
Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKSTIl orientering i KS 31.01.22. Ny oppfølging 01.06.22
Selskapskontroll Stavanger Forum ASTIl orientering i KS 31.01.22. Selskapskontrollen er ikke påbegynt og kan kanselleres
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivåFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandlet.Ny rapport vurderes på et senere tidspunkt. Prioritert i plan.
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutslippNy bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livetNy oppfølging om ett år /evt. ny rapport. Prioritert i plan
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonerFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehagerFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudetFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsatsRapport til politisk behandling i Kommunestyret 31.01.22. Oppfølging etter 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddetRapport til politisk behandling i Kommunestyret 15.11.21. Oppfølging etter 6-8 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Digitalisering/Smartby/VelferdsteknologiRapport under arbeid - forventet ferdig i februar 2022
Forvaltningsrevisjon - Effektivisering Rapport under arbeid - forventet ferdig i løpet av mars 2022
Forvaltningsrevisjon - Grunnskolens håndtering av bekymringsfullt skolefraværRapporten er sendt til høring.
Forvaltningsrevisjon Oppfølging av politiske vedtakRapport under arbeid - forventes ferdig mars 2022
Forvaltningsrevisjon -Skolefritidstilbudet Oppstart av revisjon
Last ned tabelldata (Excel)