Årsrapport 2021

Note 22

Utestående fordringerFotnote20212020
Kundefordringer  283 965 192 362
herav konserninterne fordringer1) 20 715 42 794
Andre kortsiktige fordringer  514 250 482 251
herav avsatt til dekning av tap på utestående fordringer - 25 724 - 21 592
Akkumulert premieavvik2) 814 648 527 112
Sum akkumulerte kortsiktige fordringer  1 612 864 1 201 726
Last ned tabelldata (Excel)