Årsrapport 2021

Note 2 Kapitalkonto 1

Saldo 01.01.2021  -11 325 750
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)   
Aktivering av fast eiendom og anlegg  -1 117 005
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  -125 609
Kjøp av aksjer og andeler  -3 184
Utlån  -597 599
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse  -19 391
Avdrag på eksterne lån  -555 674
Økning pensjonsmidler  -132 195
Reduksjon pensjonsforpliktelser  -349 059
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)   
Avgang fast eiendom og anlegg   523
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  509 064
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler   520
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  120 975
Avgang aksjer og andeler   60
Nedskrivning av aksjer og andeler   350
Avdrag på utlån  283 647
Avskrivning utlån   553
Avsetning tap startlån  18 000
Bruk av midler fra eksterne lån  939 628
Oppskriving Husbanklån   22
Saldo 31.12.2021  -12 352 125
Last ned tabelldata (Excel)