Årsrapport 2021

Note 11 – 3

Akkumulert premieavvikKLP 2021SPK 2021Sum 2021Sum 2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 483 209 2 110 485 319 490 912
Årets premieavvik 345 444 6 750 352 193 76 552
Sum amortisert premieavvik dette året- 124 999 1 464 - 123 535 - 105 490
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.21 703 654 10 323 713 978 461 974
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 99 215 1 456 100 671 65 138
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 802 870 11 779 814 648 527 112
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01 168 307 207 070 375 377 1 351 922
Årets premieavvik- 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552
Amortisert premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)- 413 868 220 742 - 193 126 - 476 298
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)000- 581 453
Nettoeffekt av fisjon/fusjon000 2 707
Netto pensjonsforpliktelser/-midler ekskl. arb.g.avg. pr. 31.12.- 466 006 419 600 - 46 406 325 816
Herav:    
Brutto pensjonsforpliktelse 10 542 951 1 125 584 11 668 535 11 274 716
Pensjonsmidler- 11 008 957 - 705 985 - 11 714 941 - 10 948 900
     
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse/-midler- 65 707 59 164 - 6 543 45 940
Last ned tabelldata (Excel)