Årsrapport 2021

Konsolidert Øk. oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRegnskap 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter   
1 Rammetilskudd 2 883 0622 948 128
2 Inntekts- og formuesskatt 6 300 7735 548 456
3 Eiendomsskatt 306 912215 890
4 Andre skatteinntekter 00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 322 260374 842
6 Overføringer og tilskudd fra andre 1 509 3321 352 046
7 Brukerbetalinger 447 256442 139
8 Salgs- og leieinntekter 1 364 9381 243 209
9 Sum driftsinntekter 13 134 53212 124 711
Driftsutgifter   
10 Lønnsutgifter 5 926 3665 705 757
11 Sosiale utgifter91 463 7731 373 359
12 Kjøp av varer og tjenester 3 568 9413 379 966
13 Overføringer og tilskudd til andre 1 047 346970 588
14 Avskrivninger4592 657586 005
15 Sum driftsutgifter 12 599 08312 015 675
16 Brutto driftsresultat 535 450109 036
Finansinntekter/-utgifter   
17 Renteinntekter 108 875118 846
18 Utbytter 293 609277 857
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 8855 576
20 Renteutgifter 217 329234 429
21 Avdrag på lån 368 476371 439
22 Netto finansutgifter 104 436203 590
23 Motpost avskrivninger 592 657586 005
24 Netto driftsresultat 1 023 670491 451
Disp. eller dekning av netto driftsresultat   
25 Overføring til investering 464 323270 831
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond10-2 578121 883
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 561 925268 943
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0-175 191
28 Dekning av tidligere års merforbruk 04 984
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 1 023 670491 451
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 00
Last ned tabelldata (Excel)