Årsrapport 2021

Konsolidert Øk. oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote31.12.202131.12.2020
A. Anleggsmidler  35 204 063 34 116 308
I. Varige driftsmidler  18 206 332 17 481 774
1. Faste eiendommer og anlegg4 17 344 121 16 628 910
2. Utstyr, maskiner og transportmidler4 862 211 852 864
II. Finansielle anleggsmidler  5 128 348 4 916 664
1. Aksjer og andeler5 1 812 043 1 789 745
2. Obligasjoner 00
3. Utlån  3 316 305 3 126 919
III. Immaterielle eiendeler 00
IV. Pensjonsmidler9 11 869 383 11 717 870
B. Omløpsmidler2 5 272 564 4 162 797
I. Bankinnskudd  2 985 891 2 252 099
II. Finansielle omløpsmidler  673 526 620 067
1. Aksjer og andeler 00
2. Obligasjoner6 673 526 620 067
3. Sertifikater 00
4. Derivater 00
III. Kortsiktige fordringer  1 613 148 1 290 632
1. Kundefordringer  275 284 250 168
2. Andre kortsiktige fordringer  523 216 486 715
3. Premieavvik  814 648 553 749
Sum eiendeler  40 476 627 38 279 105
EGENKAPITAL OG GJELD   
C. Egenkapital  15 791 135 14 300 780
I. Egenkapital drift  2 076 617 1 506 249
1. Disposisjonsfond  1 821 139 1 248 193
2. Bundne driftsfond10 255 478 258 056
3. Merforbruk i driftsregnskapet 00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 00
II. Egenkapital investering  229 143 354 026
1. Ubundet investeringsfond  134 330 278 274
2. Bundne investeringsfond10 94 813 75 752
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 00
III. Annen egenkapital  13 485 375 12 440 505
1. Kapitalkonto3 13 527 826 12 367 951
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - 42 451 72 555
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 00
D. Langsiktig gjeld  22 531 657 22 108 805
I. Lån7 10 706 343 9 953 688
1. Gjeld til kredittinstitusjoner  2 977 343 3 023 688
2. Obligasjonslån  7 630 000 6 930 000
3. Sertifikatlån  99 000 0
II. Pensjonsforpliktelse9 11 825 314 12 155 117
E. Kortsiktig gjeld  2 153 835 1 869 520
I. Kortsiktig gjeld2 2 153 835 1 869 520
1. Leverandørgjeld  528 359 424 471
2. Likviditetslån 00
3. Derivater 00
4. Annen kortsiktig gjeld  1 625 476 1 445 049
5. Premieavvik 00
Sum egenkapital og gjeld  40 476 627 38 279 105
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemidler  880 548 501 026
II. Andre memoriakonti  72 615 21 066
III. Motkonto for memoriakontiene - 953 163 - 522 092
Last ned tabelldata (Excel)