Årsrapport 2021

Konsolidert Note 6

AktivaklasseAnskaffelseskostMarkedsverdi 31.12.2021Bokført verdi 31.12.2021Årets resultat
Grunnfondbevis 17 301 30 539 17 301 13 239
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 234 989 231 256 234 989 - 3 733
Industriobligasjoner/sertifikater 174 008 176 111 174 008 2 103
Bankobligasjoner og bankinnskudd 155 620 156 041 155 620 421
-Herav bankinnskudd- 102 616 - 102 616 - 102 616 0
Grønn finansforvaltning 133 488 182 194 133 488 48 707
Kursregulering 01.01.21  - 3 783 3 783
Urealisert gevinst 31.12.21   64 519 - 64 519
Sum 612 790 673 526 673 526 0
Last ned tabelldata (Excel)