Årsrapport 2021

Konsolidert Note 3

Balanseregnskapet31.12.202131.12.2020Endring
Anleggsmidler 35 204 063 34 116 308 1 087 755
Langsiktig gjeld 22 531 657 22 108 805 422 852
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 880 548 501 026 379 522
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler- 25 127 - 28 293 3 166
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld0- 115 006 115 006
Omklassifisert egenkapital Stavanger Natur-og Idrettsservice KF 20110 2 000 - 2 000
Tilbakeførte terminer startlån0 721 - 721
Sum 13 527 826 12 367 951 1 159 876
Last ned tabelldata (Excel)