Årsrapport 2021

Konsolidert Note 10

Bundne fondBeholdning 31.12.2021AvsetningerBruk av fondNetto avsetning

eller bruk av

bundne fond
Beholdning

31.12.2020
Bundne driftsfond     
Selvkostfond 113 864 38 690 - 1 38 689 75 175
Øremerkede midler 1) 119 548 119 823 - 155 728 - 35 905 155 453
Interkommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA 7 863 140 0 140 7 724
Nye Stavanger/Reformstøtte kommunesammenslåing 14 202 14 202 - 19 704 - 5 502 19 704
Sum bundne driftsfond 255 478 172 855 - 175 433 - 2 578 258 056
Bundne investeringsfond     
Startlån 10 606 000 10 606
Startlån - avsatte mottatte avdrag 18 878 18 878 0 18 878 0
Øremerkede midler 2 337 2 337 - 2 157 180 2 157
Utbyggerbidrag 2) 36 080 000 36 080
Frikjøpsordning Stavanger Parkeringsselskap KF 3) 26 643 000 26 643
Øvrige bundne investeringsfond 269 3 0 3 266
Sum bundne investeringsfond 94 813 21 218 - 2 157 19 061 75 752
Last ned tabelldata (Excel)