Årsrapport 2021

14.5 Bevilgningsoversikt investering del 1

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler26 1 338 099 1 572 460 1 448 750 1 003 720
2 Tilskudd til andres investeringer26 4 238 00 4 307
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper5 22 575 30 350 26 100 26 309
4 Utlån av egne midler6 123 156 143 000 271 400 75 330
5 Avdrag på lån 0000
6 Sum investeringsutgifter  1 488 068 1 745 810 1 746 250 1 109 666
7 Kompensasjon for merverdiavgift  158 923 211 528 201 728 99 643
8 Tilskudd fra andre  194 150 57 223 28 000 157 174
9 Salg av varige driftsmidler  25 005 21 900 16 600 55 020
10 Salg av finansielle anleggsmidler15 60 00 220
11 Utdeling fra selskaper 0000
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler6 57 974 69 070 78 870 63 525
13 Bruk av lån  465 629 801 273 1 060 994 521 932
14 Sum investeringsinntekter  901 741 1 160 994 1 386 192 897 513
15 Videreutlån6 473 999 520 000 320 000 424 160
16 Bruk av lån til videreutlån  473 999 520 000 320 000 424 160
17 Avdrag på lån til videreutlån6 203 972 156 000 129 000 180 396
18 Mottatte avdrag på videreutlån6 222 850 156 000 129 000 180 396
19 Netto utgifter videreutlån - 18 878 000
20 Overføring fra drift  442 566 440 872 216 114 252 298
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond13- 19 061 00 2 708
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond  143 944 143 944 143 944 - 42 852
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0000
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger  567 449 584 816 360 058 212 153
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0000
Last ned tabelldata (Excel)