Årsrapport 2021

14.2 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift

DriftRegnskap 2021Justert budsjett 2021Strykning - henvisning til forskrift
Netto Driftsresultat- 987 961 - 393 483  
Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796  
Herav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459  
Herav bruk av bundne driftsfond- 175 433 - 154 255  
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 442 566 440 872  
Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 161 575 97 407  
Herav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 170 707  
Herav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 73 300 - 73 300  
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk00 
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)- 386 398 0 
Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300  § 4-3, første ledd
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger- 313 098 0 
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 313 098  § 4-3, andre ledd
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00 
Last ned tabelldata (Excel)