Årsrapport 2021

9.4 Byutvikling

Inntil den nye kommuneplanens arealdel er vedtatt i Stavanger, gjelder de fire planene fra de tidligere kommunene. Arbeidet med ny felles kommuneplanens arealdel for Stavanger har pågått i hele 2021, og baserer seg på samfunnsdelen med vekt på satsingsområdene grønn spydspiss, regionmotoren og gode hverdagsliv. Grunnlagsdokumentene foreligger. Det er gjennomført et medvirkningsopplegg i samarbeid med kommunedelsutvalgene.

Grønn spydspiss

Kommunalutvalget har behandlet sak 54/21 om jordvernmål og forslag til ny helhetlig arealstrategi. Den nye arealstrategien er bygget opp rundt temaene utbyggingsrekkefølge, jordvern, by- og stedsutvikling, gode bomiljø/nærmiljø, grønnstruktur, aktiv transport, næringsutvikling, sjøområdene og strandsonen. Arealstrategien peker ut retning for fremtidig arealbruk som ivaretar nasjonale og regionale føringer, og kommunalutvalget har vedtatt grovsortering av arealinnspillene basert på denne.

Det er gjennomført innspillsmøter med frilufts- og naturorganisasjonene i arbeidet med Grønn plan. Planen skiller tematisk mellom by og land. Fagrapport 1 for Grønn plan er produsert og inngår som grunnlagsdokumentet i videre arbeid med kommuneplanens arealdel.

Utkast til strategi for bærekraftig transport og mobilitet er utarbeidet.

Avdelingen er sterkt involvert i arbeidet med Bymiljøpakken, både internt og sammen med sekretariat og samarbeidspartnere. Det har vært jobbet med både årsprogram og 4-årig handlingsprogram i 2021, og gjennomført en rekke tiltak innenfor programområdene sykkel og gange.

Regionmotoren

Oppfølging av Sentrumsplanen har vært prioritert, gjennom pågående planarbeid og samarbeid med BMU for realisering av enkeltprosjekter. Planprogram for Holmen og Østre havn har vært på høring.

Arbeidet med områderegulering for Paradis har pågått for fullt, med parallelle prosesser for å sikre god fremdrift. Planprogrammet er fastsatt og det er inngått kontrakt med tre tverrfaglige miljø i et parallelloppdrag som skal gi tre løsningsforslag for fremtidens Paradis. Det er gjennomført en flomvurdering som del av kunnskapsgrunnlaget, og en kvalitetssikring av «karusellen» som hovedatkomst til Paradis pågår. Prosjektleder har hatt faste møter med grunneierne Bane Nor og Stavanger utvikling KF. Det er etablert møteplass og prosjektkontor i lokalene til roklubben Terje Viken.

Det er utarbeidet stedsanalyse for områderegulering Hillevåg, og en oppdatert grønnstruktur for området. Arbeidet med transportanalyse er igangsatt, og et oppdrag for mulig gang- og sykkelbro mellom Kvaleberg og fremtidig friområde på Esso-tomten. Det er gjennomført en bedriftskartlegging i området, og prosjektledelsen har deltatt jevnlig i møter med næringsnettverket som Pådriv har etablert. For å sikre god dialog med kommunedelsutvalget har prosjektleder vært på de fleste møtene.

Plandokumentene for områdereguleringsplan Forus øst er tilnærmet ferdigstilt. Det gjenstår en innsigelse fra Statsforvalteren.

Det har vært gjennomført tilleggshøringer for områdereguleringsplan for Mariero, slik at plandokumentene kan klargjøres for sluttbehandling.

Kommunestyret har vedtatt prinsippavklaring for videre planlegging av E39 Smiene – Harestad. Det er vedtatt detaljregulering for næringsområdet Dusavik II, et område som inngår i områderegulering for Dusavik som avventer E39. Avdelingen har vært involvert i arbeidet med sporplan for Stavanger stasjon, hvor formålet er å kunne håndtere 10 min frekvens for Jærbanen og 2 timers frekvens for fjerntog. På bussveien har det vært mest aktivitet i 2021 på Forus nord (plan 2671), endringer av bussveien langs Foruskanalen (plan 2596) og mindre endringer i strekningen på Gausel, som er under bygging.

Det er tatt ut 23 startpakker for private planer i 2021. Kommunestyret har vedtatt 20 reguleringsplaner, 15 private planer og 10 offentlige planer. Av totalt 19 private detaljreguleringsplaner er 17 behandlet i tråd med lovpålagte frister til sluttbehandling.

Gode hverdagsliv

Bolig og byutvikling er et av delprosjektene til kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet en fagrapport som gir en gjennomgang av virkemidlene i kommunens boligpolitikk med en oversikt over boligsituasjonen i Stavanger, rammene for boligpolitikken og mulig virkemiddelbruk. Sentralt i plangrunnlaget er forslag til ny arkitekturstrategi som særlig vektlegger sammenhenger, identitet, livskvalitet og fremtid som bærende elementer.  Det har blitt gjennomført en politisk workshop for medlemmer av UBS og gruppeledere i forbindelse med arbeidet med ny arkitekturstrategi.

Formannskapet har vedtatt nytt mandat for Boligforum og det har vært avholdt fire møter i 2021. Saker som har vært drøftet: Fremtidens boliger, nye boformer og muligheter for samarbeid mellom offentlige og private i boligprosjekter. Det har også blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal evaluere forutsigbarheten for utbyggere i administrative og politiske prosesser med henblikk på et styrket samarbeid.

Det er vedtatt plan for ny skole og brannstasjon i Lervig og barnehage på Teknikken. I de to vedtatte planene for boligutbygging på Madla Revheim, inngår bl.a. naturbaserte løsninger.