Årsrapport 2021

9.2 Beredskap og samfunnsutvikling

Beredskap og samfunnsutvikling har ansvar for kommunens strategiske arbeid innenfor samfunnssikkerhet, områdeløft, folkehelse og klimatilpasning, i tillegg til et særskilt ansvar ved beredskapssituasjoner.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Koronapandemien har definert mye av aktivitetsbildet for beredskap og båndlagt betydelige ressurser til beredskapsstaben som ble opprettet januar 2020. Pandemisituasjonen, og kapasitetsutfordringene dette har medført, har påvirket fremdriften og gjennomføringen til flere planlagte prosjekt gjennom året, men ikke alle.

Det er igangsatt et arbeid med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget til kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2020.

Høsten 2021 ble en nedskalert utgave av Egenberedskapskampanjen gjennomført. Stavanger72-kampanjen går ut på å styrke egenberedskapen og gjøre innbyggerne mindre avhengige av hjelp i en innledende fase av en krise eller katastrofe. Kommunikasjonsavdelingen bisto med å dele budskapet på nettet og i sosiale medier.

Stavanger kommune tok høsten 2021 initiativ til en utredning sammen med kommunene Randaberg, Sandnes og Sola for å se nærmere på mulige grep for å styrke samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble i desember 2021 satt i gang et arbeid med mål om å lage en skisse til et prosjekt, som også viser mulige kommunale samhandlingsmodeller.

Arbeidet med strategi for samfunnssikkerhet og beredskap samt kriminalitetsforebyggende arbeid er påbegynt, men ikke ferdigstilt i henhold til opprinnelig plan.

Prosjektet Informasjonssenter for befolkningen, som handler om å se på løsninger som sikrer kommunikasjon og kontaktpunkt med befolkningen i tilfelle kriser med utfall av EKOM (elektronisk kommunikasjon), er satt på vent.

Håndterte hendelser og avholdte øvelser

I tillegg til håndtering av pandemien har andre hendelser som SIAN-demonstrasjon, brann(er) i blokkleiligheter og brann i renovasjonsbil blitt håndtert av beredskapsstaben. Større hendelser evalueres, og læringspunkter skal følges opp av tjenesteområdene.

Av hensyn til ressurssituasjonen til tjenesteområdene har det vært avholdt færre større øvelser enn vanlig, men pandemien har gitt mye praktisk erfaring med beredskapsarbeid. Det er blitt avholdt regelmessige øvelser for kommunens vakthavende beredskapsledere. Det ble i tillegg gjennomført en øvelse sammen med avdeling for vann og avløp, der temaet var bortfall av drikkevann på grunn av cyberangrep.

Digitale trusler

Økt kunnskap knyttet til strøm og EKOM var et planlagt satsingsområde for 2021, men ble utsatt som følge av pandemihandteringen.

Kriminalitetsforebygging

Politirådsavtalen er revidert og det er gjort endringer i prioriterte oppgaver for perioden 2022–2023. De prioriterte oppgavene er:

  • Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, samt trusler/hatefulle ytringer mot folkevalgte og myndighetspersoner
  • Forebygge vold og seksuelle overgrep
  • Forebygge kriminalitet blant barn og unge
  • Bidra til å skape trygge offentlige rom
  • Samarbeid knyttet til oppfølging av innbyggere med rus- og psykiatri-utfordringer

Folkehelse

Ny strategi for folkehelsearbeidet

Stavanger formannskap vedtok i sak 124/21 at det skal igangsettes arbeid med en ny strategi for folkehelsearbeidet i Stavanger. Strategien skal beskrive hvordan kommunen systematisk skal jobbe med å ivareta ansvaret for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god helse.

Strategi for likestilling og mangfold

Oppstart av arbeidet med strategiplan for likestilling og mangfold ble forberedt fra slutten av 2021.

Temaplan for universell utforming – revisjon

Revisjon av temaplan for universell utforming er under forberedelse.

Bidra til arbeidet med et aldersvennlig samfunn

Arbeidet med å utvikle Stavanger kommune til et aldersvennlig samfunn er godt i gang.

Områdesatsingen på Storhaug

Kommunalutvalget vedtok 7. desember 2021 sak 98/21 forslag til prosess for utarbeidelse av strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog. Strategien følger opp flere politiske bestillinger i handlings- og økonomiplanen; både om nærmiljøplaner og helhetlig plan for områdeløft i flere områder. Temaplaner for områdesatsing og områdeløft blir forankret i strategien.

Storhaug Unlimited har bidratt med starthjelp til ildsjeler på Storhaug som ønsker å skape aktiviteter og tjenester som løser samfunnsutfordringer lokalt. Det ble i 2021 gitt ut 10 støtte-pakker gjennom Storhaug Unlimited, totalt kr 350 000.  Til tross for krevende tider med koronarelaterte restriksjoner har det vært høy aktivitet blant de sosiale gründerne.

Våren 2021 gjennomførte Rogaland Revisjon en evaluering av Storhaug Unlimited, for å vurdere om prosjektet er på riktig vei. Rapporten viser blant annet til at det er en høyere andel kvinnelige gründere, samt personer med flerkulturell bakgrunn enn hva man tradisjonelt finner i «klassiske» oppstarts-inkubatorer.

For ytterligere å teste nabolagsinkubatorens funksjon i Stavanger kommune, ble det besluttet at prosjektet forankres og videreføres som del av tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt.

Utvikle og gjennomføre tiltak for områdeløftet i Hillevåg i henhold til vedtatte planer

En tverrsektoriell arbeidsgruppe arbeidet høsten 2021 med et forslag til ny handlingsplan for 2022 og 2023. Den var til behandling i prosjektstyret i november 2021. Handlingsplan for områdeløft Hillevåg ble vedtatt i kommunalutvalget den 7. desember 21, sak 102/21.

Forberede områdeløft Kvernevik

Det er igangsatt et forprosjekt for områdeløft i Kvernevik med innsiktsarbeid knyttet til stedsanalyser, sosiokulturelle forhold og innbyggerinvolvering. Innsiktsarbeidet danner grunnlaget for utarbeidelsen av en handlingsplan.