Årsrapport 2021

8.7 Bo og aktivitet psykisk helse

Flere kompetansehevingstiltak i gang

Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse) har ansatt erfaringskonsulent som skal hjelpe med rekruttering av erfaringsmedarbeidere og utvikling av tjenestene. Erfaringskonsulenten har blant annet arbeidet med hvordan erfaringsmedarbeidere skal veilede i bofellesskap og hvordan de skal bidra i internopplæring. Det er i løpet av året ansatt fire erfaringsmedarbeidere.

I 2021 var BOA psykisk helse en av 13 virksomheter i kommunen som startet arbeidet med å heve den kliniske observasjonskompetansen, gjennom det nasjonale kompetanseprogrammet «KlinObsKommune».

BOA psykisk helse er en av aktørene i gjennomføringen av tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid, blant annet når det gjelder innføringen av recovery-orienterte tjenester. I løpet av 2021 skulle det utarbeides opplæringsprogram for alle virksomheter innen rus og psykisk helse, men på grunn av koronasituasjonen har kurs og seminarer som skal inngå i dette programmet, ikke blitt gjennomført.

BOA psykisk helse har arbeidet med pilotering av en intern opplæring for alle ansatte i virksomheten. Opplæringen skal foregå over to dager, og har bolker om relasjon, kommunikasjon, recovery, etikk og miljøterapi.

Jæren Recovery College og aktivitetssentrene

Bo og aktivitet psykisk helse er en av flere virksomheter i Stavanger kommune som deltar i samarbeidstiltaket Jæren Recovery College, og erfaringskonsulenten har motivert til at flere beboere har deltatt på kurs der. To ansatte fra kommunen har bidratt som kursholdere på kursene «Selvtillit og selvfølelse» og «Fem steg til hverdagsglede».

Aktivitetssentrene psykisk helse har hatt begrensninger på antall brukere som kan komme, dette for å ivareta avstandskrav. Det har også være noen begrensninger på aktiviteter, eksempelvis matlaging. Turer har blitt viktigere, der har det ikke vært antallsbegrensninger. Koronarestriksjonene har ført til at samarbeidet mellom aktivitetssentrene og bofelleskapene med å få brukene til å delta i flere aktiviteter, har stoppet opp. Tre av aktivitetssentrene fikk koronamidler som midlertidig tilskudd fra Statsforvalteren for å styrke eksisterende kommunale lavterskeltilbud og kapasitet innen psykisk helse og rusarbeid som følge av pandemisituasjonen.

Utflyttinger fra bofellesskap

Det er en målsetting at flere beboere flytter ut av bofellesskapene. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i bofellesskapene. I 2021 ble 15 leiligheter i bofellesskapene ledige. Årsakene til at beboere flytter, varierer – blant annet at noen trenger et høyere eller lavere omsorgsnivå, noen flytter til en annen kommune og noen ønsker en annen boform. Muligheten til å flytte til en satellitt-leilighet er ikke blitt benyttet i 2021.

Endringer i bofellesskap

To nye bofellesskap med fire plasser hver er etablert i 2021.

På grunn av bygningsmessige utfordringer ble et bofellesskap med fem plasser lagt ned i 2021. Beboerne fikk leiligheter i andre bofellesskap. Det arbeides med å finne en erstatningsbolig for dette bofellesskapet. I påvente av nytt bofellesskap gir ansatte tjenester i kommunale boliger som ikke er samlokalisert.

Ny intern organisering

Bo og aktivitet psykisk helse har arbeidet med å dele virksomheten i tre seksjoner. Bakgrunnen for seksjoneringen er et behov for nærledelse for avdelingslederne og tilrettelegging for effektiv drift. Arbeidet med ansettelse av seksjonsledere har pågått høsten 2021, og blir ferdigstilt i 2022.

Økonomi

Se 8.8 for mer informasjon.