Årsrapport 2021

8.4 Alders- og sykehjem

Koronasmitte og tidlig vaksinering

I løpet av 2021 var det smitteutbrudd i 14 av 19 alders- og sykehjem. De største smitteutbruddene skjedde rundt årsskiftet 2020/2021 samt på høsten 2021. I tillegg til større utbrudd der både beboere og ansatte har testet positivt, har det vært mange enkelttilfeller der ansatte har vært koronasmittet uten at det har utviklet seg til mer omfattende utbrudd. Virksomhetene har hatt god oversikt og fått rask kontroll over smittesituasjonen.

I januar startet koronavaksineringen på sykehjemmene. Beboere i alders- og sykehjem har vært prioritert både for dose 1, dose 2 og dose 3, i tråd med nasjonale føringer. Ansatte ved alders- og sykehjemmene stod for vaksineringen. Ansatte i alders- og sykehjemmene ble også prioritert tidlig i vaksineringen.

I løpet av 2021 har alders- og sykehjemmene hatt perioder med besøksrestriksjoner og begrensninger for frivillige, blant annet anbefalinger for bruk av munnbind, faste besøkstider og færre fellesarrangementer med frivillige ressurser. Ansatte har brukt munnbind på jobb det meste av året.

Kapasiteten i dagtilbudene for eldre var redusert de første månedene av 2021. På grunn av avstandsregler hadde flere dagsenter færre brukere per dag. I den perioden fikk brukere redusert tilbudet til færre dager i uken, samtidig var det mindre rom for å gi nye brukere et dagsentertilbud. I mai gjenåpnet alle dagsenterplassene.

Kommunen hadde etablert koronaplasser ved ett sykehjem som et beredskapstiltak. Behovet viste seg å være lite og tiltaket ble avviklet i september. I tillegg var alle alders- og sykehjemmene i stand til å håndtere smitte og smitterisiko i vanlig drift.

Byggeprosjekter i rute

Prosjekteringen av nybygget på Finnøy sjukeheim med 20 plasser, har pågått i hele 2021. Byggingen er utlyst med frist i januar 2022. Kommunen har fått tilsagn om husbanktilskudd til de nye plassene. Et teknisk bygg for nettstasjon og nødstrømsaggregat var egen entreprise, og oppføringen av dette bygget startet like før årsskiftet.

Prosjekteringen av nybygget på Ramsvigtunet sykehjem med 29 plasser er ferdig, og kommunen har lyst ut byggingen som delte entrepriser med svarfrist i løpet av januar 2022. Byggestart er planlagt i første kvartal 2022. Kommunen har fått tilsagn om husbanktilskudd til prosjektet.

Omsorg pluss erstatter aldershjem

Omsorg pluss
Omsorg pluss er samlokaliserte omsorgsboliger, etter modell fra Oslo, som har fellesarealer og et døgnbemannet servicetilbud.

Omsorg pluss er samlokaliserte omsorgsboliger, etter modell fra Oslo, som har fellesarealer og et døgnbemannet servicetilbud. I omsorg pluss leier eller eier beboerne en bolig som gjerne har en døgnbemannet resepsjon, husverttjeneste, et aktivitetstilbud og en kafé med mulighet til å kjøpe varm mat hver dag. I tillegg får beboerne hjemmetjenester etter søknad på lik linje med andre som bor i egen bolig.

Stavanger utvikling KF gjennomførte i 2021 en mulighetsstudie for gjenbruk av høyblokka i Bekkefaret. Studien viste at blokka er godt egnet for bevaring, og at den kan rehabiliteres til boligformål. Både blokka og beliggenheten vil være godt egnet til omsorg pluss. Studien vil bli fulgt opp med en ny mulighetsstudie som i tillegg må beskrive en løsning for boliger til de som bor i høyblokka i dag.

Dialog rundt avviklingen av Frue gamlehjem

Etter at driftsavtalen med stiftelsen Frue gamlehjem ble sagt opp med virkning fra 1. januar, har kommunedirektøren hatt tre møter med styret i stiftelsen. Partene har drøftet forhold knyttet til beboere, ansatte og bygg og eiendom. I desember la kommunedirektøren fram en orienteringssak for utvalg for helse og velferd om dialogen med stiftelsen og de avklaringene som var gjort. Utvalg for helse og velferd besluttet at avviklingen av Frue gamlehjem skal ses i sammenheng med ferdigstillelsen av nybygget på Ramsvigtunet sykehjem med 29 plasser, med mål om at ansatte og beboere kan flytte dit samlet, og at avviklingsperioden på to år forlenges tilsvarende.

Mulighetsstudie ved Blidensol sykehjem ferdig

Våren 2021 ble mulighetsstudien for kapasitetsutvidelse på Blidensol sykehjem ferdig. Sykehjemmet har i dag 56 langtidsplasser som er fordelt på to bygg fra 1970-årene med 40 plasser, og ett bygg som stod ferdig i 2005 med 16 plasser. Mulighetsstudien legger til grunn at de to eldste byggene skal rives og erstattes med et nybygg med 76 beboerrom. Med nytt bygg vil Blidensol sykehjem få totalt 92 sykehjemsplasser. Det vil gi en kapasitetsutvidelse på 36 plasser.

Avvikling av dobbeltrom

Det har i tiltagende grad vært vanskelig å finne brukere som kan og vil dele rom når de får plass på sykehjem, og Stavanger kommune har over tid jobbet systematisk med å avvikle dobbeltrommene. De siste tre dobbeltrommene som er på Rennesøy helse- og omsorgssenter, har i pandemien blitt brukt som enerom på grunn av økt smittefare. Vedtaket fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024 om å avvikle dobbeltrommene, ble reversert i budsjettbehandlingen for 2022 for å opprettholde det antallet korttidsplasser som Rennesøy hadde før pandemien.

Oppfølgingen av kvalitetsreformen Leve hele livet

I november behandlet utvalg for helse og velferd en sak om oppfølging av kvalitetsreformen Leve hele livet. En tverrfaglig arbeidsgruppe vil følge opp arbeidet videre med innsatsområdene «aktivitet og fellesskap» og «mat og måltider». Representanter fra eldrerådet, funksjonshemmedes råd, frivilligkoordinator og ansatte i berørte virksomheter i helse og velferd vil bli invitert med i arbeidsgruppen. Tiltakene vil ivareta både innbyggere som bor på sykehjem og hjemmeboende. Den tverrfaglige arbeidsgruppen skal samarbeide tett med arbeidsgruppen for aldersvennlig samfunn.

Utprøving av elektronisk legemiddellagersystem utsatt

Stavanger kommune vil prøve ut elektronisk legemiddellagersystem, også kalt legemiddelkabinett, på Lervig sykehjem og Slåtthaug sykehjem. Den planlagte piloteringen er utsatt, fordi løsningen er avhengig av et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som kommer på plass våren 2022.

Velferdsteknologi

I 2021 har 15 sykehjem tatt Motiview treningssykler i bruk. Treningssyklene er koblet til skjerm med videoer fra nærmiljøet. Dette er et populært tilbud som har stor verdi for beboerne. Sykehjemmene har deltatt i sykkel-VM, og syklingen har blitt en integrert del av aktivitetstilbudet i sykehjemmene.

Arbeidet med oppgradering av wifi-dekningen i sykehjemmene ble ferdigstilt i 2021. Konkurransen om rammeavtale for pasientvarslingsanlegg ble lyst ut, og inngåelsen av kontrakt er planlagt tidlig i 2022. Da starter arbeidet med utskifting av de eldste signalanleggene.

Økonomi

Regnskapet for området alders- og sykehjem viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 896 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 99,4. Budsjettrammen omfatter både kommunale og private ideelle alders- og sykehjem.

De 11 kommunale sykehjemmene har ved årsslutt samlet sett et mindreforbruk.

Reduksjon i bruk av vikarbyrå, som startet i 2019/2020, har fortsatt i 2021. I 2021 har det vært en reduksjon på 26 prosent, tilsvarende kr 3,2 mill., for sammenlignbare tall i 2020. Koronapandemien har medvirket til at det har vært vanskeligere å få tak i sykepleiere fra vikarbyrå, samtidig som behovet periodevis har vært mindre. Siden det har vært vanskeligere å få tak i sykepleiere fra vikarbyrå, har sykehjemmene økte kostnader til overtid. I 2021 er det brukt kr 10,1 mill. på overtid som ikke kan knyttes til pandemien. Dette er en økning på 52 prosent fra 2020.

I 2021 har sykelønnsrefusjon for kommunale sykehjem økt med kr 5,1 mill. sammenlignet med 2020. Sykefraværet for sykehjemmene er økt fra 9,3 prosent i 2020 til 10,7 prosent i 2021. Økningen er knyttet til langtidsfravær. Sykefraværet er nærmere omtalt i kapittel 6.6.1.

I 2021 var det om lag 10 prosent færre brukere med omfattende hjelpebehov enn forutsatt i budsjettet, og dette bidrar til mindreforbruk i kommunale sykehjem. Kostnader knyttet til medisinsk forbruksmateriell har imidlertid økt sammenlignet med 2020, hovedsakelig grunnet koronapandemien.

Egenbetaling for alders- og sykehjem viser en merinntekt på kr 0,5 mill., mens inntektene fra dagtilbud for eldre er om lag kr 1,3 mill. lavere som følge av redusert kapasitet grunnet smitteverntiltak.