Årsrapport 2021

8.3 Helsehuset

Rask psykisk helsehjelp

Flere innbyggere i Stavanger med milde til moderate psykiske helseplager har i 2021 fått tilbud om rask psykisk helsehjelp, hovedsakelig gruppetilbud. Det er implementert veiledet selvhjelp, som er et digitalt selvhjelpsverktøy, som del av tjenestetilbudet.

Frisklivs- og mestringstjeneste på nye måter

Pandemien har bidratt til utstrakt bruk av digitale verktøy i 2021, deriblant videokonsultasjon, digitale kurs, livestream-foredrag, digital henvendelse, digital kartlegging og digitale selvhjelpsverktøy. Avdeling for helsefremming og mestring har mottatt 730 nye henvendelser i løpet av året, og i samme periode har om lag 1110 innbyggere mottatt aktiv helsehjelp. I tillegg har avdelingen gjennomført 340 forebyggende hjemmebesøk.

Systematisk ernæringsarbeid

Klinisk ernæringsfysiolog har gjennomført et prosjekt med formål å styrke ernæringsarbeidet i Stavanger kommune. Innsiktsfasen har omfattet kartlegging av kompetanse knyttet til ernæring i hjemmebaserte tjenester hvor 620 ansatte har svart på et spørreskjema Klinisk ernæringsfysiolog har også hospitert i hjemmebaserte tjenester og ved helse- og velferdskontorene. Resultatene fra prosjektet har synliggjort forbedringsområder som vil bli fulgt opp i tilknytning til innsatsområdet «mat og måltid» i Leve hele livet-reformen.

Måltidsvenner og måltidsverter

I 2021 har utviklingssenteret sammen med ledere på frivilligsentralene på Tasta og Eiganes og Våland jobbet med å rekruttere frivillige som måltidsvenner og hjemmeboende innbyggere med behov og ønske om å spise sammen med en måltidsvenn. 13 måltidsvenner ble rekruttert, men på grunn av pandemien var det kun et fåtall innbyggere som ønsket å ta imot tilbudet. Prosjektet videreføres i 2022 for å gjøre flere erfaringer med å bruke frivillige som måltidsvenner.

Forskningsprosjekter i gang

I 2021 startet forskningssamarbeidet med Universitetet i Oslo og Stavanger universitetssjukehus med tittel: Preventing an opioid epidemic in Norway – focusing on treatment of chronic pain (POINT-prosjektet). Hensikten med studien er bedre og tryggere smertebehandling for innbyggere med kroniske smerter. Deltakerne skal inngå i likemansdrevne grupper med smerte som felles problemstilling samtidig som eksisterende tilbud ved helsehuset utnyttes, for eksempel søvnkurs, treningsgrupper, angstmestringskurs eller kurs i depresjonsmestring. Utprøving med datainnsamling starter høsten 2022.

Prosjektet «Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?» har i 2021 fått nødvendige godkjenninger fra Regional etisk komite (REK) og andre medvirkende aktører. Forskningsprosjektet er knyttet til det interkommunale ambulante rehabiliteringsteamet. Sikker datalagring i tråd med personopplysning- og helseforskningslovgivning er etablert. De første informantene til observasjonsstudiene er rekruttert.

Forskningsprosjektet HEIME som er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner, universiteter og utviklingssentre, startet i 2021. Hovedmålet er «flere gode dager hjemme» – gjennom å styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet. Prosjektet har tre arbeidspakker, der utviklingssenteret ved helsehuset deltar i arbeidspakke 3 sammen med helse- og velferdskontorene og hjemmebaserte tjenester.

Vertskommuneavtale om IKART

I 2021 har Stavanger kommune inngått en toårig vertskommuneavtale med ti kommuner om drift av interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART). I underkant av 40 brukere i 9 ulike kommunene har fått totalt 430 behandlinger, først og fremst i brukernes hjem, men også i sykehjem og i andre kommunale lokaler.

Videreutvikling av ambulante tjenester og klinisk veiledning

Helse- og velferdskontorene iverksatte et nytt pasientforløp i 2021. Dette har bidratt til å identifisere flere brukere med behov for palliativ oppfølging.  I løpet av året har kommunalt palliativt team fulgt opp vel 120 pasienter med hjemmebesøk. Teamet har dessuten hatt 450 telefonoppfølginger, hovedsakelig med råd og veiledning til etterlatte og til ansatte i hjemmebaserte tjenester og i sykehjem.

Kommunalt palliativt team fikk i 2021 midler fra Statsforvalteren i Vestland til et prosjekt om barnepalliasjon hvor hovedmålet er å legge til rette for best mulig livskvalitet for barn med palliative behov og deres pårørende. Hensikten er å styrke kommunens rolle og samspillet med spesialist helsetjenesten. Prosjektleder er tilsatt, og prosjektet videreføres i 2022.

Kreftkoordinator har i 2021 gitt tilbud til nesten 80 brukere. Flere av disse pasientene har fått videre oppfølging gjennom mestringskurs og/eller psykolog på helsehuset. Kreftkoordinator og palliativt team har samarbeidet om faglig veiledning og pasientoppfølging, på den måten er synergien i det fellesfaglige miljøet på helsehuset utnyttet.

Dag- og aktivitetstilbud i gang for yngre personer med demens

I oktober 2021 startet helsehuset opp et nytt dag- og aktivitetstilbud for personer med demenssykdom som er under 65 år. Tilbudet er bydekkende og har åpent fem dager i uken med inntil seks brukere daglig. Dag- og aktivitetstilbudet legger vekt på både fysiske aktiviteter og kognitiv stimulering med individuelle tilpasninger. Plasseringen på Ågesentunet legger til rette for samarbeid med lavterskeltilbudet for personer med demens, som drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tilbudet er i tråd med kommunens demensplan.

Økt klinisk observasjonskompetanse

KlinObsKommune er et nasjonalt kvalitetssikret kompetanseprogram med en trinnvis oppbygging.  I 2021 startet 11 sykehjem, i tillegg til virksomhetene BOA psykisk helse og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester, arbeidet med å heve observasjonskompetansen i virksomheten.

Økonomi

Regnskapet for helsehuset viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 22,8 mill. Tjenesteproduksjonen ved helsehuset er sammensatt av eksternt finansierte prosjektmidler og kommunale budsjettmidler.

Noe av mindreforbruket skyldes ansatte som har sluttet og ikke blitt erstattet. Det vil bli behov for å erstatte disse i 2022.