Årsrapport 2021

8.19 Legetjenester

Smittevernkapasitet tilpasset pandemiutviklingen

Forebygging av sykdom og smitte er hovedoppdraget til smittevernkontoret og internasjonalt vaksinasjonskontor. Smittesporing har vært en sentral del av regjeringens TISK-strategi for å kontrollere og redusere koronasmitte i samfunnet. Med utspring fra smittevernkontoret har avdeling for smittesporing vært driftet gjennom hele 2021. Om lag 30 personer har hatt opplæring og jobbet med smittesporing både dag, kveld og helg. Rådgivere og leger på smittevernkontoret har hatt en avgjørende rolle i veiledning av innbyggere og virksomheter gjennom pandemien.

TISK
TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

Vaksinasjonskontorets tilbud knyttet til reisevaksiner har vært kraftig nedskalert hele året. De ansatte ble omdisponert til å jobbe med oppgaver knyttet til smittevern. Vaksinering av elever i videregående skole mot smittsom hjernehinnebetennelse har likevel blitt prioritert fullført.

Luftveislegekontoret avviklet

Luftveislegekontoret ble opprettet i mars 2020. Hensikten var å få undersøkt pasienter med luftveissymptomer et annet sted enn hos fastlegene. Fastlegene kunne på denne måten ta imot alle pasienter uten luftveissymptomer på en trygg måte ved sine legekontor, uten å utsette dem for unødig smittefare. Tilbudet med luftveislegekontor ble avviklet i august 2021, og pasienter har igjen kunnet oppsøke sin fastlege. Avviklingen hadde sammenheng med mer kunnskap om koronaviruset, bruk av smittevernutstyr ved fastlegekontorene og høy vaksinedekning i befolkningen.

Nye avtaler for Ryfylke legevakt

Helse Stavanger HF har inngått ny avtale om ambulansebåt med Rødne Ambulanse AS. Avtalen er inngått for 6 år, med opsjon på ytterligere 2+2 år. Ambulansebåten var ferdig i mai 2021, og vaktlegene i Ryfylke legevakt tok båten i bruk sammen med helseforetakets ambulansemedarbeidere og båtpersonellet. Rygermedic ble døpt av ordføreren i Stavanger 21. august.

Ryfylke legevakt
Ryfylke legevakt omfatter Hjelmeland og Kvitsøy i tillegg til Rennesøy og Finnøy. Stavanger er vertskommune for Ryfylke legevaktsdistrikt.

Rygermedic er mer miljøvennlig og stillegående enn forrige ambulansebåt. I tillegg er den mer stabil i urolig vær. Dette gjør overfart og behandling om bord mer behagelig både for pasienter og vaktleger.

Ny avtale med Helse Stavanger HF om felles drift av ambulansebåten i Ryfylkebassenget tredde i kraft 1. oktober 2021. Den fremforhandlede avtalen representerer i all hovedsak en videreføring av tidligere samarbeid og praksis. Avtalen gjelder i seks år, og er uoppsigelig i avtaleperioden. Kvitsøy og Hjelmeland kommuner har inngått likelydende avtale som Stavanger, og de tre samarbeidskommunene deler på kostnadene for kommunesiden.

Legevaktoppdragene med ambulansebåten økte igjen i 2021 etter en nedgang i 2020 – cirka 360 oppdrag mot 310 i 2020 og drøyt 400 i 2019. Variasjonene i antall oppdrag har sannsynligvis sammenheng med en høyere terskel for å søke legehjelp samt bruk av alternative konsultasjonsmåter og luftveislegevakten under pandemien, høy vaksinedekning som har bidratt til å normalisere legevaktbruken, og bil som alternativ syketransport både fra Finnøy og Hjelmeland.

Forlengelse av vertskommuneavtalen

Vertskommuneavtalen med Kvitsøy kommune og Hjelmeland kommune om Ryfylke legevakt ble i desember 2021 forlenget til 31. desember 2022, med mulighet til forlengelse ut 2023 dersom fase to for legevaktløsning ikke er ferdig utredet. Håndteringen av koronapandemien har ført til at arbeidet med legevaktløsning i Stavanger etter kommunesammenslåingen måtte utsettes i både 2020 og 2021. Utredning og konklusjoner fra fase to vil kunne påvirke vertskommunesamarbeidet når de er klare.

Utfordrende rekrutteringssituasjon for fastlegetjenesten

Stavanger kommune har lenge vært en attraktiv arbeidsplass for leger i allmennmedisin, men har de siste par årene hatt en nedgang i rekrutteringen av fastleger. Ved årsskiftet var det få ledige plasser på fastlegelistene for innbyggere som ønsket å få eller bytte fastlege. I juni vedtok formannskapet i sak 99/21 fem tiltak for å styrke kommunen som oppdragsgiver for legetjenester: innløsing av hjemmel, tilbakekjøpsgaranti, sykefraværsordning ved barns sykdom, styrking av kommunens rolle som utdanningsvirksomhet og rekrutteringsansvarlig, og veiledning for utdanningskandidater og systematisk kvalitetsforbedring. Fire av tiltakene er tatt i bruk. I tillegg er stabsressursene (innen samfunnsmedisin) økt for å støtte opp om driften av kommunens legetjenester.

Nytt kommunalt legekontor

Forberedelsene til oppstart av Lervig legesenter ble påbegynt i 2021. Lervig vil ha helkommunal drift, og alle som skal arbeide der, vil ha kommunal ansettelse. Rekrutteringsprosessen pågikk høsten 2021, og tre leger starter opp ved legesenteret våren 2022. I tillegg startet rekrutteringsprosessen for hjelpepersonell til legesenteret rundt årsskiftet 2021/2022.

Organisatoriske endringer i 2021

En arbeidsgruppe nedsatt av direktør for helse og velferd utredet organisatorisk forankring, ledelse og underliggende organisering av seksjon for kommunale legetjenester. Etter drøfting med tillitsvalgte ble det besluttet å organisere kommunale legetjenester direkte under direktør for helse og velferd betegnet som avdeling for kommunale legetjenester, med egen avdelingssjef. Avdelingen består av Ryfylke legevakt, Rennesøy og Finnøy legekontor, Lervig legesenter, sykehjemslegetjenesten og smittevern- og vaksinasjonskontoret. De organisatoriske endringene har bidratt til økt grad av nærledelse og oppmerksomhet på drift for ulike funksjoner som også er geografisk spredt.

Økonomi

Regnskapet for legetjenester viser et merforbruk på kr 7,8 mill. av en budsjettramme på kr 143,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 105,5. Merforbruket skyldes flere faktorer.

Koronarelaterte utgifter utgjør kr 15,4 mill. I tertialrapportene er budsjettet styrket med kr 14,3 mill. for å kompensere for koronarelaterte utgifter. Snaut kr 1 mill. av merforbruket skyldes dermed koronarelaterte utgifter.

Videre skyldes kr 4,3 mill. at gjesteinnbyggeroppgjør (et tilskudd fra HELFO) ikke er regnskapsført i 2021.

Resterende merforbruk, rundt kr 2,5 mill., skyldes merforbruk knyttet til sykehjemslegetjenesten. Denne tjenesten har vært noe underfinansiert og budsjettrammen er derfor styrket i 2022.

Nytt kommunalt legekontor, Lervig legesenter, er opprettet og rekruttering av leger og hjelpepersonell er gjennomført med oppstart våren 2022. Luftveislegekontor ble avviklet sommeren 2021, og pasienter har igjen kunnet oppsøke sin fastlege. Dette gjenspeiles i regnskapet gjennom avtagende kostnader etter september 2021.

Tiltak for å styrke fastlegeordningen vært et hovedfokus i 2021 og i Tertialrapport per 30.04.2021 ble budsjettrammen styrket med kr 3 mill. til formålet.