Årsrapport 2021

8.16 Arbeidstreningssenteret

Færre deltakere som følge av koronatiltak

I 2021 har arbeidstreningssenteret gitt tilbud til i overkant av 400 personer, noe som er en nedgang på vel 100 personer fra året før. Sammenlignet med 2019 er det en reduksjon på nær 200 personer. Nedgangen skyldes at det i perioder ikke har vært stilt krav om å delta i tiltak for å motta økonomisk sosialhjelp, antallsbegrensninger i gruppetiltakene og at tiden personer har vært i tiltakene, er forlenget. I tillegg har Nav fått styrking av statlige tilskuddsmidler, og har dermed kunnet benytte andre tiltak enn arbeidstreningssenterets. Til sammen 50 personer fikk oppfølging mens de var i arbeidstrening i en ordinær arbeidsplass, noe som er en økning på 20 prosent de siste to årene.

Antallet deltakere i gruppetiltakene er redusert med 20 prosent i samme tidsrom. I periodene med antallsbegrensninger har arbeidstreningssenteret prioritert å etablere flere arbeidstreningsplasser i både kommunale virksomheter og private bedrifter. Utplasseringer i private bedrifter har vært noe mer krevende å få til. Det skyldes blant annet at bedrifter med permitterte ikke kan ta inn personer i arbeidstrening.

I løpet av de siste to årene med antallsbegrensinger i gruppetilbudene har arbeidstreningssenteret i større grad gitt individuell oppfølging i tråd med deltakerens mål i aktivitetsplanen, i samarbeid med Nav.

Færre deltakere i jobbverksted for unge

Cirka 200 unge under 30 år har vært påmeldt jobbverksted som en del av aktivitetsplikten i 2021. Tallet på forespørsler og deltakere er omtrent som året før, men både mengden henvendelser og deltakere er 50 prosent lavere enn i 2019. På grunn av koronarestriksjoner har færre kunnet møte fysisk, og dagene har vært fordelt mellom deltakerne.

En del av den individuelle oppfølgingen i jobbverksted er gitt digitalt. I tiden med begrenset antall dager og mye digital oppfølging har varigheten på tilbudet i større grad blitt forlenget frem til situasjonen er avklart.

Av de vel 200 som er sluttet i jobbverksted, har nærmere 35 prosent fått jobb. Tilsvarende tall i 2019 og 2020 var 20 prosent og 23 prosent. 10 prosent har begynt på skole/utdanning (samme nivå som de to foregående årene), og 20 prosent har gått videre i ulike arbeidsmarkedstiltak (25 prosent i 2020). 20 prosent er vurdert for andre ytelser eller mottar fortsatt oppfølging av Nav. 15 prosent deltar fortsatt i jobbverksted ved utgangen av året, mot 6 prosent 2020.

Stabil utnyttelse av praksisplassordningen for personer med funksjonsnedsettelser

I overkant av 80 personer, en økning på 5 prosent fra året før, har gjennom året deltatt i ordningen med praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser (PFF-ordningen). Aktuelle kandidater er identifisert i samarbeid med de videregående skolene, helse- og velferdskontorene og dagaktivitetssenteret. 20 nye forespørsler er behandlet dette året, og fem nye har startet i en praksisplass. Arbeid med kartlegging og oppfølging av resten av forespørslene fortsetter i 2022. 20 prosent av PFF-plassene utløser statlig refusjon, noe som bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Kommunalt VTA-forsøk avsluttet

VTA-forsøk
VTA står for varig tilrettelagt arbeid, mens VTAO står for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

VTA står for varig tilrettelagt arbeid, mens VTAO står for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. Begge ordningene er statlige tiltak som forvaltes av Nav. Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet finansieres fullt ut av staten. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet blir medfinansiert med 25 prosent av kommunen.

Stavanger kommune har deltatt i et fireårig forsøk med kommunalt ansvar for VTA-ordningen, som ble avsluttet ved utgangen av året. Stavanger kommune har i forsøksperioden valgt en todelt modell ved å etablere fire VTA-plasser ved Lervig sykehjem og kjøpe fem VTA-plasser fra attføringsbedriften Allservice. De ni arbeidstakerne som har deltatt i forsøksordningen, gikk over i ordinære VTA-plasser da forsøket ble avsluttet. Arbeidstakerne ved Lervig sykehjem ble overført til PFF-ordningen i kombinasjon med det statlige VTAO-tiltaket og vil fortsatt få oppfølging fra arbeidstreningssenteret. Arbeidstakerne ved Allservice gikk over i det statlige VTA-tiltaket i skjermet virksomhet i samme bedrift. Veien videre etter forsøksperioden er avhengig av en avgjørelse på nasjonalt nivå om ansvar for tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Økonomi

Regnskapet for arbeidstreningssenteret viser et mindreforbruk på om lag kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 15,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,1 og er tilnærmet balanse.