Årsrapport 2021

8.14 Boligkontoret

Kommunen økte startlånrammen

I tråd med kommunens boligsosiale plan har boligkontoret et mål om at flere vanskeligstilte barnefamilier skal kunne eie egen bolig i stedet for å leie.

Antall husstander som har kjøpt bolig med startlån2018201920202021
Husstander i alt 128 154 181 187
Husstander med barn 65 83 125 120
Tabell 8.4 Husstander som har kjøpt bolig med startlån i perioden 2018-2021
Last ned tabelldata (Excel)

I løpet av 2021 har cirka 190 husstander kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån, en økning fra 180 i 2020 og 150 i 2019. Over 60 prosent av husstandene var familier med barn. Kr 474 mill.  ble utbetalt i startlån i løpet av året. Budsjettrammen var opprinnelig på kr 320 mill. Kommunen søkte om, og fikk innvilget kr 200 mill. ekstra i midler til videretildeling av startlån.

I løpet av året mottok boligkontoret 1370 søknader om startlån og tilskudd. Sammenlignet med 2019 har antallet søknader økt med 66 prosent.

Boligkontoret er involvert i kommunens prosjekter med selveide boliger for utviklingshemmede, organisert som borettslag. Første prosjekt ferdigstilles på nyåret 2022. I 2021 har boligkontoret hatt møte med hver enkelt i det første prosjektet for gjennomgang av økonomi og lån, slik at kjøper har finansieringsbevis når han/hun kjøper boligen. Boligen finansieres ved hjelp av startlån.

Søkere med varig lav inntekt som ikke har økonomi til et tilstrekkelig stort lån, kan få tilskudd til etablering i tillegg til startlån. I 2021 kjøpte 25 husstander bolig ved hjelp av tilskuddet, med en samlet utbetaling på kr 7,4 mill. I tillegg har boligkontoret gitt forhåndsgodkjenning på tilskudd til etablering for til sammen kr 8,4 mill. For å dekke behovet økte kommunen tilskuddsmidlene i løpet av året.

Gjennomstrømming i kommunale boliger

Kommunale familieboliger frigjøres ved at leietakere som ikke lenger har hjemmeboende barn, bytter til en mindre bolig. Rutinene for tildeling av ledige boliger og boligbytte for denne gruppen ble justert i 2021. Blant annet innførte boligkontoret en praksis med egne tildelingsmøter for boligbytte. Det gjør det lettere å prioritere slike saker. Mangel på mindre boliger har likevel ført til færre boligbytter enn ønsket.

Et annet prioritert område er at leietakere i kommunale boliger kan kjøpe en egen bolig ved hjelp av startlån. I løpet av året kjøpte cirka 30 kommunale leietakere bolig, halvparten var familier med barn. Tallet har holdt seg stabilt fra 2018. En vedvarende utfordring i dette arbeidet er høye boligpriser i kommunen kombinert med at kommunale leietakere har lav inntekt og manglende betjeningsevne.

Begge tiltakene bidrar til at det frigjøres kommunale boliger.

Arbeid for å forhindre bostedsløshet

Det er krevende å finne egnet bolig til langvarig bostedsløse med sammensatte utfordringer som rus- og/eller psykisk sykdom. I 2021 arbeidet en prosjektgruppe under ledelse av boligkontoret med forslag for å redusere bostedsløshet og forhindre utkastelse fra kommunal bolig. Rapport fra gruppen blir klar på nyåret 2022.

Tilrettelegging av boliger

Boligkontoret saksbehandler søknader om tilskudd til tilpasning av bolig. I 2021 ble det utbetalt kr 1,6 mill.  for tilpasning av bolig, i totalt 14 saker. Tallene er ikke vesentlig endret sammenlignet med 2020. I tillegg ble det bevilget kr 840 000 som vil bli utbetalt når tilpasningene er ferdigstilt. Boligkontoret har et nært samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten om tilskudd til tilpasning av bolig. Det er i tråd med satsingen på at flere skal kunne bo lengre hjemme.

Endret mandat for boligrådgivingsgruppen

Kommunens boligrådgivningsgruppe, som arbeider for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo i en egnet bolig, blir ledet fra boligkontoret. Boligrådgivningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og ble ytterligere supplert med representanter fra flere fagområder i kommunen i forbindelse med at gruppen fikk utvidet mandat i 2021. Endringene i mandatet innebærer at gruppen i større grad skal prioritere å videreutvikle samarbeidet i kommunen, og bidra med informasjon til innbyggere om tilrettelegging i bolig.

Digitale løsninger som snakker sammen

Boligkontoret har i 2021, sammen med innovasjon og digitalisering satt i gang en prosess for å finne bedre digitale løsninger for den kommunale bostøtten. Boligkontoret har også tatt initiativ overfor BMU eiendom for å sikre nødvendige digitale koblinger mellom bostøttesystemet og det nye systemet som BMU eiendom skal ta i bruk for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger.

Økonomi

Regnskapet for boligkontoret viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 8,6 mill., etter å ha blitt styrket med kr 0,4 mill. i Tertialrapport per 31.08.2021. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9. Boligkontoret har hatt en markant økning i antall behandlede søknader de siste to årene, og styrkingen av lønnsbudsjettet er videreført som tiltak i Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Boligkontoret disponerer tilskuddsmidler til tilpasning og etablering samt utbetaling av bostøtte. Disse tilskuddsmidlene fremkommer i rammen til sentrale midler levekår. Budsjettrammen for tilskudd til etablering ble styrket med kr 2,5 mill. i Tertialrapport per 31.08.2021.