Årsrapport 2021

8.13 Nav-kontorene

Antallet sosialhjelpsmottakere har sunket

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har gått ned med i overkant av 4 prosent fra 2020 til 2021. Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert med 12 prosent. Sentrale forklaringer på nedgangen er lavere arbeidsledighet og at statlige ordninger som arbeidsavklaringspenger og dagpenger har vært forlenget og/eller styrket under koronapandemien. Brutto utgifter til sosialhjelp var vel 2 prosent lavere ved utgangen av desember 2021 sammenlignet med samme tidspunkt i 2020.

Selv om antall mottakere av sosialhjelp er redusert, er det en liten økning i antall mottakere som har forsørgeransvar for barn. Antall nyregistrerte mottakere er redusert med til sammen 8 prosent. At færre søker, har sannsynligvis sammenheng med at arbeidsledigheten er på vei nedover; i november 2021 var den på 2,2 prosent i Stavanger.

Færre nye unge sosialhjelpsmottakere

Antall unge som mottar økonomisk sosialhjelp har falt fra 2020 til 2021. For unge sosialhjelpsmottakere under 25 år har antallet gått ned med 11 prosent. Antall nyregistrerte i løpet av året er redusert med 18 prosent. Arbeidsledigheten i Stavanger gikk i 2021 også ned blant de unge. I tillegg er unge arbeidssøkere prioritert for tiltak og oppfølging, blant annet hos Arbeidstreningssenteret. Nav-kontorene har kunnet bruke flere tiltak i koronaperioden, og frafallet i videregående skole har vært lavere i denne perioden.

Utgiftene til midlertidig bolig økte

Tallet på bostedsløse og utgiftene til midlertidig bolig har økt de siste årene. Økningen er størst blant brukere med rusavhengighet og/eller med psykiske lidelser. Fra 2020 til 2021 har utgiftene økt med 46 prosent, mens antall mottakere har økt med 14 prosent.

Midlertidig bolig Stavanger20172018201920202021
Midlertidig bolig (mill.kr.) 4,7 7,1 9,7 13,9 20,3
Antall brukere 184 203 242 252 288
Antall brukere under 25 år 46 40 53 38 47
Tabell 8.3 Bostedsløshet og bruk av midlertidig bolig i perioden 2017-2021 (kilde: fagsystemet Socio)
Last ned tabelldata (Excel)

De økte kostnadene kommer hovedsakelig av at utgiftene til botilbudene har økt og at den enkelte bor lenger i det midlertidige botilbudet. Kommunens eget tilbud om midlertidig bolig (Lagård Dag & Natt) i regi av rehabiliteringsseksjonen, har hatt redusert kapasitet på grunn av oppussing i hele 2020 og ut september 2021. Dette har medført at Nav-kontorene har måttet kjøpe flere plasser fra private leverandører, og har i perioder også måttet dekke ekstra kostnader til vektertjenester hos leverandørene.

Økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Over flere år har det vært et høyt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet, og tallet økte ytterligere i 2021 med i overkant av 8 prosent fra året før. Stavanger kommune har i flere år ligget høyest i ASSS-nettverket; det har sammenheng med bevisst satsing ved Nav-kontorene og avsatte ressurser for å følge opp deltakerne. Ved utgangen av 2021 var det til sammen 330 aktive deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Av de som ble avsluttet i programmet i 2021, gikk 53 prosent videre til arbeid eller utdanning, noe som er en liten økning fra året (50 prosent i 2020).

Flere vedtak om råd og veiledning

Nav-kontorene har fått i oppdrag å styrke tjenesten økonomisk råd og veiledning, inkludert tilbud om forvaltning av trygd. Antallet vedtak om råd og veiledning har økt med nær 150 prosent fra året før, til cirka 230 vedtak i 2021. Det er innført en rutine med forpliktende samhandling mellom helse- og velferdskontorene, Nav-kontorene, boligkontoret og bymiljø og utbygging ved avdeling eiendom , der formålet er å forhindre utkastelse fra kommunal bolig grunnet husleierestanse.

På slutten av året gjennomførte statsforvalteren tilsyn med tjenesten økonomisk råd og veiledning ved ett av Nav-kontorene. Tilsynsrapporten konkluderte med at Stavanger kommune ikke sikrer forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning. Arbeid med å lukke avviket følges opp i 2022.

Færre fra introduksjonsprogram til arbeid

Etter flere år med et høyt antall deltakere i introduksjonsprogrammet er tallet på vei nedover. I 2021 er ressursene til flyktningveiledere i Nav-kontorene redusert fra tre til to veilederstillinger, en planlagt nedskalering i tråd med nedgangen i antall deltakere i programmet.

Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2021 var resultatet 40 prosent, en nedgang på vel 10 prosentpoeng fra 2020 og 2019.

Tett oppfølging av familier med lavinntekt

Etter en modell fra Kristiansand kalt Nye mønstre – trygg oppvekst ble det i 2019 etablert et tiltak med til sammen fire familiekoordinatorer ved Nav Hundvåg og Storhaug og Nav Hillevåg og Hinna. I slutten av 2021 ble tiltaket utvidet til Nav Madla. I løpet av 2021 mottok til sammen 33 familier, herunder 45 voksne og 71 barn oppfølging. Arbeidsmodellen følges tett av et forskningsprosjekt. Forskningsprosjektet har så langt vist at den tette oppfølgingen av familiene bidrar til økt innsikt i familiens utfordringsbilde og redusert arbeidsmengde blant annet for barneverntjenesten og øvrige veiledere i Nav-kontoret.

Økonomi

Regnskapet for Nav-området viser et totalt merforbruk på kr 3,8 mill. av en budsjettramme på kr 350,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,1. Merutgifter som følge av koronapandemien er beregnet til å utgjøre kr 19,4 mill. og gjelder i hovedsak sosialhjelp.

Nav-området er fordelt på drift av Nav-kontorene og klientutgiftene økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, aktivitetstilskudd til barn og unge samt utbetaling til opphold i rusinstitusjon.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på kr 2,5 mill. av en budsjettramme på kr 205,7 mill. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble budsjettet styrket med kr 26 mill. etter økte utbetalinger i 2020. Netto utbetalinger er 1 prosent lavere i 2021. Antall mottakere av sosialhjelp totalt er redusert sammenlignet med fjoråret, og stønad til livsopphold og boutgifter er redusert. Utbetaling av stønad til midlertidig bolig har fortsatt å øke i 2021. I tillegg er dekning av utgifter til strøm og strømrestanser 29 prosent høyere enn i 2020. Antall mottakere det gjelder er redusert med 2,6 prosent. Dette ses i sammenheng med høyere strømpriser.

Utbetaling av kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) viser et merforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 64,8 mill. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble budsjettet styrket med kr 15 mill. Budsjettet ble ytterligere styrket med kr 7 mill. i Tertialrapport per 31.08.2021. Økningen i utbetalinger følger av flere deltakere i KVP.

Driften av de fem Nav-kontorene viser et samlet merforbruk på kr 1,7 mill. Det er variasjon mellom kontorene, som de siste årene har jobbet med å tilpasse driften i tråd med omstillingskrav.