Årsrapport 2021

8.1 Innledning

Koronavaksinering gjennom hele året

I januar 2021 startet kommunen vaksineringen av beboere i alders- og sykehjem mot covid-19, i tråd med nasjonale prioriteringer. Allerede tidlig samme måned kom ny informasjon om volum og tidsplan for vaksinetilgang fra nasjonalt hold, med overlapp mellom vaksinering av prioriterte grupper ved fastlegekontorene og massevaksinering av innbyggerne. For å kunne håndtere massevaksineringen effektivt, etablerte kommunen en interimvirksomhet – vaksinetjenesten, og Forum Expo ble valgt som lokale. Gjennom året skalerte kommunen vaksinetilbudet opp og ned i tråd med de nasjonale føringene.

I tillegg til Forum Expo tilrettela kommunen desentraliserte vaksinetilbud på Judaberg (Finnøy Fleirbrukshall) og Mosterøy (Mastrahallen) i to omganger. Første sprøytestikk ble satt i Forum Expo 21. april. Ved utgangen av 2021 hadde 103 100 eller 91 prosent av alle innbyggere over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 88 prosent hadde fått dose 2 og 28 prosent hadde fått dose 3. Innbyggerne bestilte i hovedsak vaksinetime online, I tillegg fikk flere grupper etter hvert tilbud om drop in, inkludert studenter og personer som oppholdt seg midlertidig i kommunen. For å øke tilgjengeligheten benyttet kommunen også et ambulant vaksinasjonsteam som dro hjem til innbyggere ved behov, og en vaksinebuss ble tatt i bruk utpå høsten.

Testkapasitet og smittesporing tilpasset nasjonale føringer og behov

TISK-tiltakene ble forsterket, justert og skalert ned flere ganger i løpet av året. På det meste har kommunen hatt tre teststasjoner åpne. En av teststasjonene ble avviklet i slutten av september, for å unngå interessekonflikt med idretten etter hvert som samfunnet åpnet opp. Like før jul ble en ny teststasjon satt i stand, for å øke beredskapen. I løpet av 2021 er det tatt 193 050 PCR-tester på teststasjonene. Innbyggerne har i all hovedsak bestilt tid til test via en online-booking-løsning.

TISK
TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

Etter sommerferien fikk koronasenteret ansvar for utdeling av hurtigtester i tillegg til PCR-testingen. Virksomhetene i helse og velferd, legekontorene, samt barnehager og skoler fikk hurtigtester til utdeling til barnehagebarn, elever og ansatte ved smitteutbrudd. I tillegg ble det opprettet fem utdelingsstasjoner for selvtester til innbyggerne.

Kommunens avdeling for smittesporing har vært driftet på dag- og kveldstid og i helgene gjennom hele 2021, og bemanningen er skalert opp og ned med smittebølgene. Rådgivere og leger på smittevernkontoret har hatt en avgjørende rolle i veiledning av innbyggere og virksomheter gjennom pandemien. I perioder med høye smittetall har kommunen justert prioriteringene for oppfølgingen av smittede og nærkontakter. Sporingsarbeidet ble effektivisert gjennom en digital egenregistrering av positive hurtigtester og utsending av sms med informasjon om isolasjon og karantene.

Ingen langvarige smitteutbrudd i virksomhetene

Stavanger kommune har hatt et fåtall store smitteutbrudd, og enkeltstående smittetilfeller i nesten alle virksomhetene innen helse- og velferdstjenestene i løpet av 2021. Gjennom rask testing, karantene, bruk av smittevernutstyr og restriksjoner på besøk i institusjoner har kommunen raskt fått kontroll over situasjonen. Likevel har utbruddene vært krevende for ansatte, i tillegg til en vedvarende bekymring for å ta med seg smitte inn på egen arbeidsplass. Kommunen fikk sine første koronadødsfall i sykehjem dette andre året av pandemien.

Utfordrende rekrutteringssituasjon for fastlegetjenesten

Stavanger kommune har lenge vært en attraktiv arbeidsplass for leger i allmennmedisin, men har de siste par årene hatt en nedgang i rekrutteringen av fastleger. Ved årsskiftet var det få ledige plasser på fastlegelistene for innbyggere som ønsket å få eller bytte fastlege. I juni vedtok formannskapet i sak 99/21 fem tiltak for å styrke kommunen som oppdragsgiver for legetjenester. Fire av tiltakene er tatt i bruk. I tillegg er de administrative ressursene økt for å støtte opp om driften av kommunenes legetjenester.

Leve HELE LIVET – tettere samarbeid og mer velferdsteknologi

Egenmestringsperspektivet som er sentralt i Leve HELE LIVET-satsingen, er styrket gjennom innføringen av pasientforløp, utvidelsen av pilotprosjektet «Friere faglighet, mindre byråkrati» og økt fokus på kjente velferdsteknologiske løsninger hos brukerne. Tettere samarbeid gir felles forståelse/vurderinger og fokus på brukers mål. Bevisstheten rundt bruk av kjent velferdsteknologi er større og har resultert i en klar økning i bruken.

Ferdigstilte mulighetsstudier og pågående byggeprosjekter

I løpet av 2021 er fire mulighetsstudier behandlet politisk: ny legevakt på Ullandhaug, utvidelse av Blidensol sykehjem, gjenbruk av blokken i Bekkefaret som Omsorg pluss-boliger og nytt dagaktivitetssenter for mennesker med utviklingshemning. Det ble også vedtatt å jobbe for å finne egnet tomt for å samlokalisere avlastningsplassene i kommunen. I tillegg ble prosjekteringen av nybyggene ved sykehjemmet på Finnøy og Ramsvigtunet sykehjem ferdigstilt. To nye bofellesskap stod klare til innflytting tidlig på året.

Reduksjon i dekningsgrad for heldøgns omsorg reversert

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt å redusere dekningsgraden på sykehjem med 1 prosentpoeng. I april 2021 vedtok formannskapet å opprettholde dekningsgraden (sak 53/21). I 2021 har dekningsgraden vært 23,8 prosent. Ved behandlingen av Plan for omsorgsbygg 2021-2034 i oktober viste kommunedirektøren at dekningsgraden for heldøgns omsorg vil reduseres til 20,6 prosent i 2027 selv med alle de planlagte byggeprosjektene.

Økt takt i forskningsaktiviteter

Ti av kommunene i Sør-Rogaland har inngått vertskommuneavtale med Stavanger om finansiering og videreføring av interkommunalt rehabiliteringsteam. Forskning knyttet til rehabiliteringsteamet startet opp i 2021. Tjenesteutviklingsprosjektet for ROP-brukere, som det også er knyttet forskning til, er forsinket. Forskningsprosjektet «HEIME» som er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner, universiteter og utviklingssentre, startet i 2021; Stavanger kommune har ansvar for en av tre deler i prosjektet og vil dra nytte av erfaringer og ny kunnskap fra de to øvrige.

Organisatoriske endringer

Omstillingsprosjektet som skulle vurdere antallet virksomheter i direktørområdet, er utsatt på grunn av koronaepidemien. Helse og velferd har ikke hatt tilstrekkelige ressurser tilgjengelig til å starte en så omfattende prosess.

Forskyvninger i planarbeid

Plan for omsorgsbygg 2021-2034 ble oppdatert etter kommunesammenslåingen og vedtatt i kommunestyret i oktober 2021. Planen er oppdatert med nytt kunnskapsgrunnlag og nye tall basert på de siste befolkningsframskrivingene. I tillegg er planen justert i tråd med nye politiske vedtak og endringer i planene for fremtidige utbygginger. Utvalg for helse og velferd justerte planrekkefølgen for de øvrige ni planene i sitt arbeidsprogram, og forskjøv samtidig virkeperioden for enkelte av dem, dette på grunn av at planprosessene er forsinket av koronapandemien.