Årsrapport 2021

7.4 Gi barn og unge opplevelsen av fellesskap og tilhørighet

Ned
Andelen elever i skolen med vedtak om spesialundervisning er nå på 8,8 prosent.

Andelen elever i skolen med vedtak om spesialundervisning er nå på 8,8 prosent. Andelen har blitt redusert hvert år de siste tre årene. Andelen barn i barnehage med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, eller med behov for hjelp grunnet nedsatt funksjonsevne, er på 4,9 prosent. Tallet har vært stabilt de siste tre årene, etter å ha vært om lag ett prosentpoeng høyere i årene før.

Inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

I 2021 har barnehager, skoler og PP-tjenesten prioritert arbeidet med å følge opp føringer i Meld. St. 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. PPT har bidratt med kompetanse- og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager, for at flere barn og elever skal få nødvendig støtte i det ordinære tilbudet. Dette skal bidra til at behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp går ned.

Fra august 2021 er arbeidet med styrket barnehagetilbud i Stavanger organisert i ny struktur. Ressurssenteret er avviklet, og oppgaver og ansatte er flyttet ut i barnehagene eller over til PPT og stab oppvekst og utdanning. Ved å integrere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes drift, ønsker Stavanger kommune å fremme inkluderende praksis i barnehagene.  Målet er å styrke barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi barn som trenger det, tidlig hjelp og ekstra støtte.

Ressursteam
Ordningene med ressursteam i barnehagene og skolene skal bidra til å styrke det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske tilbudet.

Ordningene med ressursteam i barnehagene og skolene skal bidra til å styrke det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske tilbudet. Hensikten er å få satt inn rett hjelp tidlig og styrke inkluderingen av barn med særskilte behov. Kompetansen skal tettere på barna, det tverrfaglige samarbeidet skal styrkes og det skal igangsettes et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehage, skole og PPT.

Det har over flere år vært et mål for PPT å dreie arbeidet over fra individrettet saksbehandling til systemrettet og forebyggende arbeid i ressursteam og tverrfaglige barnehageteam. Det er en utfordring at systemarbeidet nå krever mer tid, samtidig som mengden enkeltsaker ikke har gått ned. På grunn av kommunesammenslåing og økt antall private skoler, har PPT nå like mange enkeltsaker som tidligere å følge opp.

Opp
PPT mottok 1149 nye henvisninger i 2021. I tillegg kom om lag 460 meldinger om nye behov i eksisterende saker. Tjenesten utarbeidet 1615 sakkyndige vurderinger og behandlet 215 innsynssaker i 2021.

Skolevegringsproblematikk utgjør en betydelig del av henvisingsgrunnlaget til PPT. Henvisninger i slike saker kommer ofte sent i skoleløpet når fraværet allerede er etablert. PPT gjennomførte 44 konsultasjoner i skolevegringssaker i 2021. Dette var en liten økning fra 2020, hvor tallet var svært lavt, sannsynligvis pga. pandemien. Kommunen kjenner til at mange barn har langvarig eller periodevist fravær fra skolen det siste året og er bekymret for at antall konsultasjoner har vært for lavt. Rogaland revisjon IKS gjennomførte i 2021 en forvaltningsrevisjon av Stavanger kommunes arbeid med oppfølging av bekymringsfullt fravær i grunnskolen. Konklusjonene og anbefalingene fra denne gjennomgangen vil bli fulgt opp.

Omstillingen til å arbeide mer systemrettet ut mot skoler og barnehager er krevende for PPT og krever god kapasitet. Saksbehandlerne skal følge opp saker som har stått på vent, samtidig som de skal bruke mer av tiden ute i skolene og barnehagene. Kapasitetsutfordringer har gitt et etterslep i den skriftlige delen av sakkyndighetsarbeidet, spesielt på skoleområdet. Logopedtjenestene har også noe etterslep. Det ble åpnet for gruppetilbud mot slutten av året.

Basen for flerspråklige assistenter er avviklet

Høsten 2021 ble basen for flerspråklige barnehageassistenter ved Johannes læringssenter avviklet.  De flerspråklige assistentene er nå tilsatt i ordinære barnehager, mens noen ressurser også er overført til arbeidet med å rekruttere flere flerspråklige barn til barnehagene. Rekrutteringsarbeidet skjer i tett samarbeid med de åpne barnehagene og helsestasjonstjenesten.

Innføringstilbudet er lagt om

Fra høsten 2021 er tilbudet ved innføringsskolen på Johannes Læringssenter lagt om. Målet med omleggingen er at elevene skal integreres raskere i nærmiljøet sitt. Samarbeidet med nærskolen er styrket og intensivert, og elevene blir raskere overført fra innføringsskolen til nærskolen. Endringene er størst på barnetrinnet. Etter tre måneder på innføringsskolen begynner elevene å hospitere på nærskolen én dag i uka. Elever på 1. trinn starter direkte på nærskolen. Som en del av omleggingen av innføringstilbudet, er det etablert egne kontaktpersoner for flerspråklige elever på alle skolene.

Kombinasjonsklasser

Samarbeidet med Rogaland fylkeskommune om kombinasjonsklasser på Godalen videregående skole er videreført. Her arbeider grunnskole og videregående opplæring sammen for å skape et best mulig opplæringstilbud for flerspråklige elever med mangelfull skolebakgrunn og kort botid.

Inkludering av enslige mindreårige asylsøkere

I 2021 bosatte Stavanger kommune fire enslige mindreårige flyktninger i virksomheten EMbo. Anmodningstallene er fremdeles lave. EMbo har derfor også i 2021 lagt ned et bofellesskap. Bosettingskapasiteten for enslige mindreårige flyktninger i EMbo er med dette redusert til 15 plasser, fordelt på tre institusjoner.

For å sikre videre faglig og forsvarlig drift av EMbo, ble det i 2021 gjennomført et arbeid for å vurdere en ny organisatorisk plassering av virksomheten. Det er besluttet at EMbo skal avvikles som egen virksomhet og at ansatte og oppgaver skal overføres til barneverntjenesten. Barneverntjenesten vil representere en større og mer robust enhet som kan håndtere dagens utfordringer og ytterligere nedbygginger i tjenestetilbudet. Denne robustheten vurderes som viktig for å sikre stabil drift. Organiseringen vil også sikre at enslige mindreårige fortsatt og i større grad blir ivaretatt som ungdommer enn flyktninger, noe ungdommene i EMbo har uttrykt er viktig for dem.

Organisasjonsendringen er nærmere beskrevet i sak 14/22 til utvalg for arbeidsliv og lønn.

Samarbeidet med SOS barnebyer om prosjektet SAMMEN er videreført. Prosjektet skal bidra til at norsk ungdom og ungdom som har flyktet alene til Norge får mulighet til å bli kjent. Prosjektet skal gi ungdommene en reell mulighet til å bli del av sosiale nettverk og få venner. Ungdommene gir positive tilbakemeldinger, men det er ikke kartlagt om møtene gir varige vennskap.

EMbo samarbeider med Røde Kors om leksehjelp. Gjennom møte med leksehjelperne blir ungdommene kjent med det norske samfunnet, i tillegg til å få hjelp med skolearbeidet. Pandemien har gitt noe redusert tilbud i leksehjelpen.

Åpne og tilgjengelige ferie- og fritidstilbud

Ungdom og fritid har under pandemien strukket seg langt for å være til stede for barn og unge og holde tilbudene mest mulig åpne. Tilbudet på nett og i sosiale medier er videreutviklet, og flere aktiviteter er lagt utendørs.

Deltakelsen i Fiks ferigge ferie har økt hvert år de siste fire årene, i takt med at prisen er blitt satt ned. Sommeren 2021 deltok 1736 barn og unge. For første gang ble tilbudet gitt også i kommunedelene Finnøy og Rennesøy. Tilbudet er veldig ettertraktet og blir fort solgt ut. Fra 2020 til 2021 ble tilbudet utvidet med rundt 20 prosent flere plasser, og deltakelsen økte med 30 prosent. 20 prosent av plassene er reservert som friplasser gjennom satsingen Fritid for alle.

Sommeren 2021 utvidet kulturskolen sitt sommerkurstilbud med 104 nye plasser: 44 innenfor dans, 32 innenfor teater og 28 innen billedkunst, i tillegg til kurs gjennom Barnas Sommer.

For andre år på rad arrangerte Stavanger kommune Barnas sommer. Formålet med Barnas sommer har vært å gi barn og unge tilbud om gratis sommerferieaktiviteter i en tid preget av nedstengte og avlyste fritids- og kulturtilbud. Tilbudene kom i tillegg til allerede eksisterende sommertilbud i Fiks ferigge ferie og kulturskolen. Barnas sommer resulterte i et stort mangfold av gratis sommerferietilbud for barn og unge i Stavanger i samarbeid med et stort antall frivillige organisasjoner og andre aktører. Tilbud ble gitt i alle kommunedelene, og flere aktiviteter ble tilrettelagt for barn med særskilte behov. 20 prosent av plassene ble holdt av til barn fra lavinntektsfamilier, og Fritid for alle bidro til å sikre deltakelse fra denne gruppen.

Rapport fra utenforskapskommisjon

I februar 2021 satte Stavanger kommune ned en utenforskapskommisjon, for å se på hvordan ungdom er rammet av pandemien, og hvordan Stavanger som lokalsamfunn kan bekjempe utenforskap. Kommisjonen har hentet inn kunnskap fra nasjonale og internasjonale rapporter og forskning på feltet, intervjuet ungdom med erfaring fra utenforskap og samlet informasjon fra bredden av tilbud og tjenester for ungdom i Stavanger.

Rapporten viser at så mye som ti prosent av unge står utenfor utdanning, arbeidsliv og opplæring. Disse har ofte livsbelastninger på flere områder, i tillegg til utfordringer med psykisk og fysisk helse. Utenforskapet fra skole, jobb, og ofte også sosiale fellesskap, har skapt ekstra belastninger for ungdommene og forsterket vanskene deres. I samarbeidet mellom offentlige tjenester, næringslivet og sivilsamfunnet, kan ungdommene få mer støtte til å delta i ulike fellesskap. Dette må skje på en måte der ungdommenes innspill og behov blir lyttet til og fulgt opp. Kommisjonen har gitt følgende anbefalinger for å forebygge utenforskap:​​​​​​​

  • Økt fokus på samarbeid og samordning i tjenestetilbudet for barn og unge med sammensatte utfordringer.
  • Innsats som demper konsekvenser av risikofaktorer for utenforskap.
  • Tidlig avdekking av risiko for utenforskap og tidlig innsats i grunnskolen.
  • Tiltak for økt fullføring av videregående skole.
  • Økte muligheter i arbeidslivet.
  • Innsats for å få økt deltakelse fra unge som faller utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.
  • Forskningsinnsats rettet mot ungt utenforskap.