Årsrapport 2021

7.2 Sikre barn og unge kompetanser for framtiden

Kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling i barnehage og skole

I grunnskolen er det nye læreplanverket i Fagfornyelsen tatt i bruk. Arbeidet med å implementere de nye læreplanene har fått noe mindre oppmerksomhet enn planlagt på grunn av pandemihåndteringen.

Stavangerskolen har gode resultater å vise til. I kvalitets- og utviklingsmeldingen 2021 presenteres resultater fra nasjonale prøver, karakterresultater, resultater fra elevundersøkelsen og resultater fra Stavanger kommunes foreldreundersøkelser. Skolebidragsindikatorene viser at Stavanger har et positivt skolebidrag både på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. Et positivt skolebidrag betyr at elevene presterer høyere enn forventet ut ifra deres forutsetninger. Resultatene fra høstens elev- og foreldreundersøkelser er omtalt i årsrapportens kapittel 13 Virksomhetsstyring, brukerundersøkelser og kontroll.

En ny strategiplan for kvalitet i stavangerbarnehagen er utarbeidet. Stavangerbarnehagen mot 2030 – strategi for kvalitet i barnehage er sendt på høring og skal endelig behandles våren 2022.

Innovasjonsprosjektet VIBAVurdering av innholdskvalitet i barnehagen – er avsluttet. VIBA har tatt i bruk et forskningsbasert observasjonsverktøy for å vurdere og videreutvikle kvaliteten i samspillet mellom barn og voksne.  I 2021 er flere barnehager kurset i å bruke observasjonsverktøyet, og de ansatte har fått veiledning i hvordan de kan fremme barns trivsel og legge til rette for læring gjennom dialog, kreativitet, samarbeid og problemløsning. Prosjektet ble noe avkortet på grunn av pandemien, men har likevel gitt viktige erfaringer og kunnskap som vil komme til nytte i den videre kvalitetsutviklingen i barnehagene.

Kommunen har ansvar for å se til at både kommunale og private barnehager drives etter barnehagelovens bestemmelser. Stavanger kommune gjennomførte økonomisk tilsyn med sju private barnehager i 2021. Fem barnehager fikk krav om å betale tilbake kommunalt tilskudd på grunn av brudd på lovens bestemmelser. Fire av barnehagene klaget vedtaket inn til Statsforvalteren (ikke avgjort per nyttår). Kommunen gjennomførte også et stedlig tilsyn ut fra barnehagelovens §§ 1 og 2, bestemmelser som regulerer barnehagens formål og innhold.

Den viktigste forutsetningen for god kvalitet i barnehage og skole er de ansattes kompetanse og evne til å legge til rette for barn og unges danning, læring og utvikling. Staten gir derfor midler til å identifisere behov og videreutvikle kompetansen lokalt. Det er utarbeidet egne handlingsplaner for kompetanseutvikling i stavangerbarnehagen og i stavangerskolen. Handlingsplanene skal fremover revideres årlig.

Stavanger kommune inngår i regionalt partnerskap om lokal kompetanseutvikling på leder- og lærernivå innenfor skole- og barnehageområdet. Partnerskapet er etablert mellom seks kommuner og Universitetet i Stavanger, og kalles Utdanningsregion Midt-Rogaland. Utviklingstiltakene skal blant annet ta utgangspunkt i lokale behov, og alle ansatte skal delta aktivt i videreutviklingen av den pedagogiske praksisen på egen arbeidsplass. Partnerskapet skal føre til økt kvalitet i barnehager og skoler, og samtidig bidra til å videreutvikle lærerutdanningene på Universitet i Stavanger. Partnerskapets målsetting er å bygge kapasitet på alle nivåer og utjevne forskjeller. Kompetanseutviklingen er helt eller delvis finansiert gjennom nasjonale tilskuddsordninger.

Veiledning er et av flere tiltak kommunen har iverksatt for å styrke pedagogtettheten i barnehage. 66 nyutdannede barnehagelærere har fått veiledning gjennom sitt første år i jobben. Det er fortsatt mangel på barnehagelærere i regionen. Ved utgangen av 2021 hadde i underkant av 10 prosent av de pedagogiske lederne i barnehagene i Stavanger kommune dispensasjon fra utdanningskravet. Andelen dispensasjoner har gått noe ned siste året. I tillegg til veiledning av nyutdannete er disse tiltakene iverksatt for å rekruttere og beholde nok barnehagelærere:

  • rekrutteringskampanje på kino, internett og i sosiale medier
  • studenter i universitetsbarnehager og praksisbarnehager oppfordres til å søke
  • garanti om fast jobb for nytilsatte pedagoger

I 2021 fullførte fire ansatte den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehage. Ytterligere åtte er under utdanning. Ved årsskiftet er nærmere førti barnehageansatte under videreutdanning for å bli barnehagelærere.

Høsten 2021 startet 145 nye lærere på videreutdanning gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet. 15 av disse utdanner seg til å bli lærerspesialister. Lærerspesialistordningen er en strategi for å beholde dyktige lærere i klasserommet.

85 nyutdannede og nytilsatte lærere har fått oppfølging gjennom kommunen sitt eget program for veiledning av nyutdannede lærere. Programmet skal bidra til at nye lærere får en god start i yrkeslivet og blir værende i jobben. Også alle lærere med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn, som blir tilsatt i stavangerskolen, får nå tilbud om fast stilling.

29 nåværende og fremtidige ledere avsluttet høsten 2021 den lokale skolelederutdannelsen, tidligere kalt «rektorskolen». Skolelederutdannelsen har gått over tre semestre og ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Oslo. Avdelingsledere i SFO har også deltatt.

Fremtidens Kulturskole

KS og Norsk kulturskoleråd har igangsatt prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Målet er styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

Utvikling av kommunens kulturskoletilbud

I 2021 feiret Stavanger kulturskole 60-årsjubileum med flere jubileumsmarkeringer og en storslagen jubileumsforestilling i Stavanger Konserthus i november. En egen bokutgivelse viser kulturskolens utvikling gjennom 60 år. Kommunen har startet arbeidet med ny kulturskoleplan 2023-2033. Planen skal ta utgangspunkt i strategien Fremtidens Kulturskole og i barne- og ungdomskulturmeldingen Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Antallet elevplasser i dans på Finnøy er økt. Det er også opprettet et undervisningstilbud i bildekunst på Hundvåg og prøvd ut et tilbud om gratis kulturkarusell på Rennesøy og Mosterøy. Tilbudet om barnekor og sangundervisning på Rennesøy måtte avvikles grunnet lav deltakelse.

Kulturskolen fullførte i 2021 prosjektet KUL-TUR, et toårig prosjekt med fokus på entreprenørskap og økt kvalitet i elevproduksjoner. KUL-TUR ble arrangert av Norsk Kulturskoleråd i samarbeid med NORDEA for kulturskolene i Rogaland. Kulturskolen har også gjennomført pilotprosjektet KULFVLvurdering for læring i kulturskolen. Prosjektet er et kompetanseløft drevet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd.

Nok plasser i skole og barnehage

Antallet barn i barnehagealder fortsetter å gå ned og høsten 2021 ble om lag 180 barnehageplasser i områder med overkapasitet lagt ned. Endringene er nærmere omtalt i barnehagebruksplanen. Fra høsten 2021 er innført et ekstra barnehageopptak i august, i tillegg til hovedopptaket i mars og månedlige opptak gjennom året.

Kommunestyret vedtok høsten 2021 en ny plan for skolestruktur i Stavanger kommune. Ny Madlamark skole er nesten ferdigstilt, og byggingen av ny barneskole på Storhaug og rehabilitering og nybygg på Tastaveden skole er igangsatt. Arbeidet med å planlegge ny Vaulen skole på eksisterende tomt og ny Kvernevik skole er også startet opp.

Kvalitetsmelding for barneverntjenesten

I 2021 ble det for andre gang lagt fram en egen kvalitetsmelding for barneverntjenesten i Stavanger kommune. Fra 1. januar 2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten, jf. barnevernloven § 2-1. Tilstandsrapporteringen er en naturlig del av kvalitetsutviklingen i barnevernet og inngår i kvalitetsmeldingen.

Tilstandsrapporteringen skal gi kommunestyret en generell oversikt over forhold knyttet til kvalitet, kapasitet og kompetanse i tjenesten, samt også eventuelle særlige utfordringer.

Pandemien har vært krevende for familier som er i kontakt med barneverntjenesten, og det er registrert en økning i antall unge med alvorlige rus og psykiske utfordringer. Ansatte har vært løsningsorienterte og har funnet kreative løsninger for å kunne møte og opprettholde kontakt med sårbare barn, unge og familier. Samtidig er det satt i verk tiltak for å følge opp et bekymringsfullt høyt sykefravær i tjenesten.

I februar 2021 gjennomførte Statsforvalteren i Rogaland tilsyn med barneverntjenesten i Stavanger. Tilsynet var del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Temaet for tilsynet var forsvarlighet og medvirkning i arbeidet med meldinger og undersøkelser: Blir barneverntjenestens undersøkelser utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester? Tilsynet viste at barnevernets vurderinger ikke er godt nok dokumentert, og at rutinene ved avvik må bli bedre. Funnene fra tilsynet, og barneverntjenestens oppfølging av disse, er omtalt i kvalitetsmeldingen. Alle avvikene er lukket, og Statsforvalterens oppfølging etter tilsynet er avsluttet.